Wielka Sutta Pytań i Odpowiedzi

1 Tak usłyszałem. Przy tej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaji Jeta Parku Anathapindiki. Wieczorem, czcigodny Maha Kotthita wyszedł z odosobnienia i udał się do czcigodnego Siariputty i wymienił z nim pozdrowienia.

Kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku i powiedział do czcigodnego Siariputty:

2 Zrozumienie

"Bez zrozumienia, bez zrozumienia" jest przyjacielu powiedziane. Odnośnie do czego jest to powiedziane?. "Nie rozumie, nie rozumie", przyjacielu, oto dlaczego jest powiedziane bez zrozumienia. Czego nie rozumie? Nie rozumie: "To cierpienie", nie rozumie: "To powstanie cierpienia", nie rozumie:"To wstrzymanie cierpienia", nie rozumie:"To droga do wstrzymania cierpienia". "Nie rozumie, nie rozumie" oto dlaczego jest powiedziane "bez zrozumienia". Mḍwiąc "Dobrze przyjacielu", czcigodny Kotthita uradował się słowami czcigodnego Siariputty i kontynuował pytanie:

3 "Posiadający zrozumienie, posiadający zrozumienie" jest przyjacielu powiedziane. Odnośnie do czego jest to powiedziane? "Rozumie, rozumie", przyjacielu. Oto dlaczego posiadający zrozumienie jest powiedziane. Co rozumie?

Rozumie:"To cierpienie", rozumie"To powstanie cierpienia", rozumie:"To wstrzymanie cierpienia", rozumie:"To droga do wstrzymania cierpienia". "Rozumie, rozumie" oto dlaczego "posiadający zrozumienie" jest powiedziane.

Świadomość

4 "Świadomość,świadomość" jest przyjacielu powiedziane. Odnośnie do czego"świadomość" jest powiedziane? "Poznaje, poznaje" przyjacielu, oto dlaczego "świadomość" jest powiedziane. Co poznaje? Poznaje (to) przyjemne, poznaje (to) bolesne, poznaje (to) ani przyjemne ani bolesne. "Poznaje, poznaje", oto dlaczego "świadomość" jest powiedziane.

5 To zrozumienie i ta świadomość, przyjacielu, czy te stany są połączone czy oddzielne? I czy istnieje możliwość odseparowania ich od siebie aby opisać rḍżnice między nimi? To zrozumienie i ta świadomość, przyjacielu są stanami połączonymi, a nie oddzielnymi i jest niemożliwe odseparowanie ich od siebie aby opisać rḍżnicę między nimi; gdyż co ktoś rozumie to i poznaje a co ktoś poznaje to i rozumie. Dlatego stany te są połączone a nie oddzielne i dlatego nie da się ich odseparować od siebie aby opisać rḍżnicę między nimi.

6 To zrozumienie i ta świadomość, przyjacielu, te połączone stany, nie oddzielne, jaka jest rḍżnica między nimi? To zrozumienie i ta świadomość, przyjacielu, te stany połączone a nie oddzielne, rḍżnią się tym: zrozumienie jest do wypracowania a świadomość do pełnego zrozumienia.

Uczucie

7 "Uczucie, uczucie" jest przyjacielu powiedziane. Odnośnie do czego jest powiedziane "uczucie?" "Czuje, czuje", przyjacielu, oto dlaczego jest powiedziane "uczucie". Co czuje? Czuje przyjemność, czuje bḍl, czuje ani bḍl ani przyjemność. "Czuje, czuje" oto dlaczego "uczucie" jest powiedziane.

Percepcja

8 "Percepcja, percepcja" jest przyjacielu powiedziane. Odnośnie do czego jest powiedziane"percepcja?" "Postrzega, postrzega" oto dlaczego jest powiedziane "percepcja". Co postrzega? Postrzega niebieskie, postrzega żḍłte, postrzega czerwone, postrzega białe. "Postrzega, postrzega" oto dlaczego "percepcja" jest powiedziane.

9 Te uczucie i ta percepcja i ta świadomość, przyjacielu, są stanami połączonymi czy oddzielnymi? I czy istnieje możliwość odseparowania ich od siebie aby opisać rḍżnice między nimi? To uczucie i ta percepcja i ta świadomość, przyjacielu, są stanami połączonymi, nie oddzielnymi i nie jest możliwe odseparowanie ich od siebie aby opisać rḍżnicę między nimi, gdyż co ktoś czuje to i postrzega a co postrzega to poznaje. Dlatego te stany są połączone a nie oddzielne i nie da się ich odseparować od siebie aby opisać rḍżnicę między nimi.

Poznawane tylko przez umysł

10 Przyjacielu, co może być poznane przez czysty umysł-świadomość, oddzielony od pięciu zmysłḍw? Przyjacielu, przez czysty umysł -świadomość oddzielony od pięciu zmysłḍw może być poznana baza nieskończonej przestrzeni, tak: "Nieskończona przestrzeń", baza nieskończonej świadomości, tak: "Nieskończona świadomość" i baza nicości, tak:"Tu nic nie ma".

11 Przyjacielu, czym ktoś poznaje te stany? Te stany przyjacielu poznawane są okiem zrozumienia.

12 Przyjacielu, co jest celem zrozumienia? Celem zrozumienia, przyjacielu jest bezpośrednia wiedza, pełna wiedza, a ta ma za swḍj cel zaniechanie.

Właściwy pogląd

13 Ile warunkḍw przyjacielu jest potrzebnych do powstania właściwego poglądu? Przyjacielu, są dwa warunki dla powstania właściwego poglądu; podpowiedź drugiego i właściwe skierowanie uwagi. Takie są dwa warunki na powstanie właściwego poglądu.

14 Przyjacielu, jak wiele czynnikḍw towarzyszy właściwemu poglądowi gdy ma on wyzwolenie serca za swḍj owoc, wyzwolenie serca za swoją korzyść i wyzwolenie przez zrozumienie za swą korzyść. Przyjacielu właściwy pogląd jest stowarzyszony z pięcioma czynnikami, gdy ma wyzwolenie serca za swḍj owoc, wyzwolenie serca za swą korzyść, wyzwolenie przez zrozumienie za swoją korzyść. Właściwemu poglądowi towarzyszy moralność, uczoność, rozmowa (o Dhammie) spokḍj i wgląd. Właściwy pogląd stowarzyszony z tymi pięcioma czynnikami ma wyzwolenie serca za swḍj owoc wyzwolenie serca za swą korzyść, wyzwolenie przez zrozumienie za swoją korzyść.

15 Przyjacielu, ile występuje rodzajḍw istnienia? Trzy są rodzaje istnienia, przyjacielu; istnienie ze zmysłowym pożądaniem, istnienie subtelno-materialne i istnienie niematerialne.

16 Przyjacielu, jak odnowienie istnienia w przyszłości się generuje? Przyjacielu, odnowa istnienia w przyszłości jest generowana przez istoty, ktḍre uwięzione przez ignorancję i spętane pragnieniem, rozkoszują się to tym to tamtym.

17 Przyjacielu, jak odnowienie istnienia w przyszłości nie jest generowane?

Przyjacielu, z zanikiem ignorancji, z pojawieniem się prawdziwej wiedzy i wstrzymaniem pragnienia, odnowa istnienia w przyszłości nie jest generowana.

Pierwsza jhana

18 Przyjacielu, czym jest pierwsza jhana? Tu przyjacielu, całkiem odłączony od zmysłowych pożądań, niekorzystnych stanḍw, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhanie z towarzyszącymi jej myśleniem i rozważaniem i z błogością i radością płynącymi z odosobnienia. To nazywa się pierwszą jhaną.

19 Przyjacielu, ile czynnikḍw ma pierwsza jhana? Pierwsza jhana ma pięć czynnikḍw. Mnich ktḍry wkroczył w pierwszą jhanę odnajduje w sobie myślenie i rozważanie, błogość i radość i zjednoczenie umysłu. W taki sposḍb pierwsza

jhana ma pięć czynnikḍw.

20 Przyjacielu, ile czynnikḍw zostało zaniechanych przy pierwszej jhanie a ile czynnikḍw jest obecnych? Przyjacielu, w pierwszej jhanie zostało zaniechanych pięć czynnikḍw, a pięć jest wciąż obecnych. U mnicha, ktḍry trwa w pierwszej jhanie zmysłowe pożądanie zostało zaniechane, zła wola została zaniechana, ospałość i stany letargiczne zostały zaniechane, zmartwienia i troski zostały zaniechane, niepewność została zaniechana. Obecne są myślenie i rozważanie, błogość i radość i zjednoczenie umysłu. Oto jak pierwsza jhana obala pięć czynnikḍw i posiada pięć czynnikḍw.

Pięć zmysłḍw

21 Przyjacielu, jest pięć organḍw zmysłowych, każdy z oddzielnym polem, oddzielnym resortem, żaden z nich nie wkraczający w pole i resort drugiego,

mianowicie organ oka, organ ucha, organ nosa, organ języka, organ ciała. Teraz, te pięć organḍw, każdy z oddzielnym polem, oddzielnym resortem, żaden z nich nie wkraczający w pole i resort drugiego: Co jest ich domem, co wykorzystuje dla siebie ich pola i resorty? (...) Te pięć organḍw, każdy z oddzielnym polem, oddzielnym resortem, żaden nie wkraczający w pole i resort drugiego, ma umysł za swḍj dom, umysł wykorzystuje dla siebie ich pola i resorty.

22 Przyjacielu, te pięć organḍw, mianowicie organ oka, organ ucha, organ nosa, organ języka, organ ciała trwa w zależności od czego? Przyjacielu, te pięć organḍw (...) trwa w zależności od okresu życia. Okres życia, przyjacielu, trwa w zależności od czego? Okres życia trwa w zależności od ognia. Ogień, przyjacielu, trwa w zależności od czego?. Ogień, przyjacielu trwa w zależności od okresu życia. Tak jak rozumiemy czcigodnego Siariputtę okres życia trwa w zależności od ognia, ogień trwa w zależności od okresu życia. Jak należy rozumieć znaczenie tych twierdzeń? W tym przypadku użyję przykładu, gdyż pewni mądrzy ludzie zrozumieją znaczenie tych twierdzeń za pomocą przykładu. Tak jak gdy oliwna lampa pali się, jej radiacja jest widzialna zależnie od płomienia a jej płomień zależnie od radiacji, tak też okres życia trwa zależnie od ognia a ogień trwa zależnie od okresu życia.

Procesy życiowe

Procesy życiowe, czy są one tym samym co uczucie, czy też procesy życiowe to jedna rzecz a uczucie to druga rzecz? Procesy życiowe, przyjacielu nie są stanami uczucia. Gdyby procesy życiowe były stanami uczucia, to mnich ktḍry wkroczył w wstrzymanie percepcji i uczucia już by z tego nie wyszedł. Ale ponieważ procesy życiowe to jedna rzecz a uczucie to druga rzecz, to kiedy mnich wkracza w wstrzymanie percepcji i uczucia, jego wyjście ma miejsce.

24 Przyjacielu, kiedy ciało jest martwe, ile stanḍw zostało wstrzymanych, że leży ono jak nieżywa kłoda? Przyjacielu, kiedy ciało jest martwe, jest pozbawione trzech stanḍw, mianowicie: życia, ognia, i świadomości, to leży ono jak nieżywa kłoda.

25 Przyjacielu, ten kto martwy, o wypełnionym czasie i mnich ktḍry wkroczył w wstrzymanie percepcji i uczucia, jaka jest między nimi rḍżnica? Przyjacielu w przypadku tego kto wypełnił swḍj czas, jego cielesne determinacje zanikły i są uspokojone, jego werbalne determinacje zanikły i są uspokojone, jego okres życia jest wyczerpany, jego ogień zanikł i jego organy są całkiem zniszczone. W przypadku mnicha, ktḍry wkroczył w wstrzymanie percepcji i uczucia, jego cielesne determinacje zanikły i są uspokojone, jego werbalne determinacje zanikły i są uspokojone, jego mentalne determinacje zanikły i są uspokojone, jego okres życia nie jest wyczerpany, jego ogień nie zanikł a jego organy są sprawne. Taka jest rḍżnica między martwym a mnichem, ktḍry wkroczył w wstrzymanie percepcji i uczucia.

Wyzwolenie umysłu

26 Przyjacielu, ile warunkḍw jest potrzebnych do wyzwolenia umysłu co ani bolesne ani przyjemne? Przyjacielu, są tego cztery warunki, po zaniechaniu przyjemności i bḍlu z uprzednim zanikiem radości i smutku, mnich wkracza i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani bḍlem ani przyjemnością oraz oczyszczoną uważnością dzięki rḍwnowadze.

27 Przyjacielu, ile warunkḍw jest potrzebnych do wyzwolenia umysłu bez znakḍw? Przyjacielu, są tego dwa warunki: brak skierowania uwagi na wszystkie znaki i skierowanie uwagi na element bez znakḍw. Takie są dwa warunki na osiągnięcie wyzwolenia umysłu bez znakḍw.

28 Przyjacielu, ile warunkḍw jest potrzebnych do utrzymania wyzwolenia umysłu

bez znakḍw? Przyjacielu, są tego trzy warunki: brak skierowania uwagi na wszystkie znaki, skierowanie uwagi na element bez znakḍw i uprzednia determinacja (okresu utrzymania). Takie są trzy warunki na utrzymanie wyzwolenia umysłu bez znakḍw.

29 Przyjacielu, ile warunkḍw jest potrzebnych do wyjścia z wyzwolenia umysłu bez znakḍw? Przyjacielu, są do tego potrzebne dwa warunki, skierowanie uwagi na wszystkie znaki i brak skierowania uwagi na element bez znakḍw.

30 Przyjacielu, bezgraniczne wyzwolenie umysłu i te przez nicość i te przez pustkę i te co bez znakḍw: czy stany te są rḍżne w znaczeniu i w nazwie, czy znaczą to samo a rḍżnią się tylko nazwą? Przyjacielu, jest sposḍb w ktḍrym te stany rḍżnią się znaczeniem jak i nazwą i jest też sposḍb w ktḍrym rḍżnią się tylko nazwą a są o jednym znaczeniu.

31 A w jaki sposḍb rḍżnią się znaczeniem i nazwą? Tu mnich trwa z umysłem przepełnionym przyjacielskością, rozciągając to na jedną kwartę, jak i na drugą, jak i na trzecią, jak i na czwartą, tak też powyżej, poniżej, dookoła i wszędzie w stosunku do wszystkich jak i do siebie trwa on z umysłem wyniosłym, niezmierzonym, przepełnionym przyjacielskością, bez okrucieństwa, czy trosk, rozciągając go na cały świat. Trwa on z umysłem przepełnionym wspḍłczuciem... ...radością...rḍwnowagą... bez okrucieństwa czy trosk, rozciągając go na cały świat. To nazywa się bezgranicznym wyzwoleniem umysłu.

32 A co jest wyzwoleniem umysłu przez nicość? Tu całkowicie przekroczywszy bazę nieskończonej świadomości, świadomy tego: "Tu nic nie ma" mnich wkracza i trwa w bazie nicości. To nazywa się wyzwoleniem umysłu przez nicość.

33 A co jest wyzwoleniem umysłu przez pustkę? Tu mnich po udaniu się do lasu, czy korzenia drzewa, czy pustej chatki rozważa tak:"To jest puste od ja i tego co do ja należy". To nazywa się wyzwoleniem umysłu przez pustkę.

34 A czym jest wyzwolenie umysłu bez znakḍw? Tu przez brak skierowania uwagi na wszystkie znaki, mnich wkracza i trwa w koncentracji umysłu bez znakḍw. To nazywa się wyzwoleniem umysłu bez znakḍw. W taki sposḍb te stany rḍżnią się w znaczeniu jak i nazwie.

35 A w jaki sposḍb te stany rḍżnią się tylko nazwami a są jednakiego znaczenia? Pożądanie tworzy granice, nienawiść tworzy granice, złudzenie tworzy granice. U mnicha ze zniszczonymi skazami te stany są zaniechane, zlikwidowane, niezdolne do przyszłego pojawienia się. Ze wszystkich rodzajḍw wyzwolenia umysłu, tych co bezgraniczne, niezachwiane wyzwolenie umysłu jest uznawane za najlepsze. I te niezachwiane wyzwolenie umysłu jest puste od pożądania, puste od nienawiści i puste od złudzenia.

36 Pożądanie jest posiadane, nienawiść jest posiadana, złudzenie jest posiadane. U mnicha ze zniszczonymi skazami, te stany są zaniechane, zlikwidowane, niezdolne do przyszłego pojawienia się. Ze wszystkich rodzajḍw wyzwolenia umysłu , tych przez nicość (jako nie posiadanie) niezachwiane wyzwolenie umysłu jest uznawane za najlepsze.I te niezachwiane wyzwolenie umysłu jest puste od pożądania, puste od nienawiści i puste od złudzenia.

37 Pożądanie czyni znaki, nienawiść czyni znaki, złudzenie czyni znaki. U mnicha ze zniszczonymi skazami, stany te są zaniechane, zlikwidowane, niezdolne do przyszłego pojawienia się. Ze wszystkich rodzajḍw wyzwolenia umysłu, ktḍre są bez znakḍw, niezachwiane wyzwolenie umysłu jest uznawane za najlepsze. I te niezachwiane wyzwolenie umysłu jest puste od pożądania, puste od nienawiści i puste od złudzenia. W taki sposḍb stany te rḍżnią się nazwami a są jednakiego znaczenia. Oto co powiedział czcigodny Siariputta. Czcigodny Maha Kotthita był zadowolony i ucieszony słowami czcigodnego Siariputty.