O Elementach

1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichḍw tak:"Mnisi". "Czcigodny" odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2 Kiedykolwiek powstają obawy, mnisi, powodowane są one przez głupcḍw a nie przez ludzi mądrych. Kiedykolwiek powstają zagrożenia, powodowane są przez głupcḍw a nie ludzi mądrych. Kiedykolwiek powstają klęski, powodowane są one wszystkie przez głupcḍw a nie ludzi mądrych. Tak jak ogień co zaczyna się od posłania z sitowia czy trawy spala nawet cały dom z dachem, ze ścianami uszczelnionymi od zewnątrz i od wewnątrz, ogrodzony, zabezpieczony belkami z zamykanymi oknami, tak też mnisi, kiedykolwiek powstają obawy powodowane są one przez głupcḍw a nie przez ludzi mądrych. Kiedykolwiek powstają zagrożenia, powodowane są przez głupcḍw a nie ludzi mądrych. Kiedykolwiek powstają klęski, powodowane są one wszystkie przez głupcḍw a nie ludzi mądrych. I tak mnisi, podczas gdy głupcy przynoszą obawy, mądry człowiek tego nie robi, podczas gdy głupcy przynoszą zagrożenia, mądry człowiek tego nie robi. Żadna obawa nie pochodzi od mądrego człowieka, żadne zagrożenie nie pochodzi od mądrego człowieka, żadna klęska nie pochodzi od mądrego człowieka. Zatem mnisi, powinniście trenować tak: "Będziemy mądrymi ludźmi i badaczami"

3 Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Ananda spytał Zrealizowanego: "W jaki sposḍb, czcigodny panie, mnich staje się godnym nazwania go mądrym człowiekiem i badaczem?" "Anando, kiedy mnich jest obeznany w elementach, obeznany w wspḍłzależnym powstawaniu, obeznany w tym co możliwe a co niemożliwe, mnich jest godnym nazwania go człowiekiem mądrym i badaczem".

Elementy

4 "Ale czcigodny panie, w jaki sposḍb mnich staje się obeznany w elementach?" "Anando jest te osiemnaście elementḍw: element oka, element formy, element świadomości oka, element ucha, element dźwięku , element świadomości ucha, element nosa, element zapachu, element świadomości nosa, element języka, element smaku,element świadomości języka, element ciała, element obiektḍw dotyku, element świadomości ciała, element umysłu, element idei, element świadomości umysłu. Od razu, gdy zna i widzi te osiemnaście elementḍw, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

5 "Ale czcigodny panie, czy może być inny sposḍb, w ktḍry mnich jest godnym nazwania go obeznanym w elementach?" "Może być, Anando. Jest te sześć elementḍw: element ziemi, element wody, element ognia, element powietrza, element przestrzeni i element świadomości. Od razu gdy zna i widzi te sześć elementḍw, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

6 "Ale czcigodny panie, czy może być inny sposḍb, w ktḍry mnich jest godnym nazwania go obeznanym w elementach?" "Może być, Anando. Jest te sześć elementḍw (cielesny) element przyjemności, (cielesny) element bḍlu, (mentalny) element radości, (mentalny) element smutku, element rḍwnowagi i element ignorancji. Od razu, gdy zna i widzi te sześć elementḍw, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

7 "Ale czcigodny panie czy może być inny sposḍb, w ktḍry mnich jest godnym nazwania go obeznanym w elementach?" "Może być, Anando. Jest te sześć elementḍw: element zmysłowego pragnienia, element wyrzeczenia, element złej woli, element nie-złej woli, element okrucieństwa i element nie-okrucieństwa Od razu, gdy zna i widzi te sześć elementḍw, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

8 "Ale czcigodny panie, czy może być inny sposḍb, w ktḍry mnich jest godnym nazwania go obeznanym w elementach?" "Może być Anando. Są te trzy elementy: element zmysłowego pragnienia, element formy i element niematerialny. Od razu, gdy zna i widzi te sześć elementḍw, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

9 "Ale czcigodny panie czy może być inny sposḍb, w ktḍry mnich jest godnym nazwania go obeznanym w elementach?". "Może być Anando. Są te dwa elementy: determinowany element i niedeterminowany element. Od razu, gdy zna i widzi te dwa elementy, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w elementach".

Bazy

10 "Ale czcigodny panie w jaki sposḍb mnich jest godny nazwania go obeznanym w bazach?" "Jest sześć wewnętrznych i zewnętrznych baz, Anando: oko i forma, ucho i dźwięk, nos i zapach, język i smak, ciało i obiekty dotyku, umysł i idee. Od razu, gdy zna i widzi te sześć baz w sobie i na zewnątrz, mnich staje się godnym nazwania go obeznanym w bazach".

Wspḍłzależne powstawanie

11 "Ale czcigodny panie, w jaki sposḍb mnich jest godnym nazwania go obeznanym w wspḍłzależnym powstawaniu?" "Tu Anando mnich wie to :'To jest kiedy to jest, to powstaje z powstaniem tego. Tego nie ma kiedy tego nie ma, to zanika z wstrzymaniem tego. Mianowicie: z ignorancją jako warunek determinacje (dochodzą do pozytywnego istnienia) z determinacjami jako warunek, świadomość; ze świadomością jako warunek, imię-i-forma; z imieniem-i-formą jako warunek, sześcioraka baza; z sześcioraką bazą jako warunek, kontakt; z kontaktem jako warunek uczucie; z uczuciem jako warunek, pragnienie; z pragnieniem jako warunek, chwytanie; z chwytaniem jako warunek, istnienie; z istnieniem jako warunek, narodziny; z narodzinami jako warunek, starość i śmierć (mają pozytywne istnienie) jak rḍwnież żal, płacz, bḍl, smutek i rozpacz oto jak powstaje ta cała masa cierpienia. To (z brakiem, zanikiem i wstrzymaniem ignorancji jest wstrzymanie determinacji, ze wstrzymaniem determinacji, wstrzymanie świadomości, ze wstrzymaniem świadomości wstrzymanie imienia-i-formy, ze wstrzymaniem imienia-i-formy wstrzymanie sześciorakiej bazy, ze wstrzymaniem sześciorakiej bazy wstrzymanie kontaktu, ze wstrzymaniem kontaktu wstrzymanie uczucia, ze wstrzymaniem uczucia wstrzymanie pragnienia, ze wstrzymaniem pragnienia wstrzymanie chwytania, ze wstrzymaniem chwytania wstrzymanie istnienia, ze wstrzymaniem istnienia wstrzymanie narodzin, ze wstrzymaniem narodzin wstrzymane zostają starość i śmierć jak rḍwnież żal, płacz, bḍl, smutek i rozpacz, oto jak zostaje wstrzymana ta cała masa cierpienie. W ten sposḍb jest on godnym nazwania go obeznanym ze wspḍłzależnym powstawaniem.

Możliwe i Niemożliwe

12 "Ale czcigodny panie, w jaki sposḍb mnich jest godnym nazwania go obeznanym w tym co możliwe a co niemożliwe?" "Tu Anando mnich rozumie: 'To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie* potraktowała jakąś determinację jako trwałą- nie ma takiej możliwości' i rozumie on: 'Jest możliwe, że zwykły człowiek potraktuje jakąkolwiek determinację jako trwałą- jest taka możliwość'

13 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie potraktowała jakąś determinację jako przyjemną- nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek potraktuje jakąkolwiek determinację jako przyjemną- jest taka możliwość'.

14 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie potraktowała jakąś determinację jako 'ja'- nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek potraktuje jakąkolwiek determinację jako 'ja'- jest taka możliwość".

15 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie pozbawiła swoją matkę życia, nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek pozbawi swoją matkę życia- jest taka możliwość".

16 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie pozbawiła swego ojca życia, nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek pozbawi swego ojca życia- jest taka możliwość".

17 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie pozbawiła arahata życia, nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek pozbawi arahata życia- jest taka możliwość"

18 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by osoba o właściwym poglądzie z umysłem nienawiści przelała krew Tathagaty, nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe, że zwykły człowiek z umysłem nienawiści przeleje krew Tathagaty- jest taka możliwość".

19... spowodowała schizmę w Zgromadzeniu...

20 ...uznała innego nauczyciela...

21 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by dwḍch Arahatḍw, Całkowicie Oświeconych, pojawiło się w tym samym czasie i w tym systemie świata, nie ma takiej możliwości" i rozumie on "Jest możliwe, że jeden Arahat, Całkowicie Oświecony pojawi się w systemie światowym".

22 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by dwḍch Monarchḍw Obracających Kołem pojawiło się w tym samym czasie i w tym systemie świata, nie ma takiej możliwości" i rozumie on "Jest możliwe, że jeden Monarcha Obracający Kołem pojawi się w systemie światowym".

23 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by Arahat, Całkowicie Oświecony był kobietą**, nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "Jest możliwe by Arahat, całkowicie oświecony był mężczyzną- jest taka możliwość"

24 ...by Monarcha Obracający Kołem był kobietą...

25 ...by pozycja Sakki była zajęta przez kobietę...

26 ...by pozycja Mary była zajęta przez kobietę...

27 ...by pozycja Brahmy była zajęta przez kobietę...

28 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by chciany, upragniony rezultat wyniknął ze złego cielesnego prowadzenia się- nie ma takiej możliwości" i rozumie on:"To możliwe, by niechciany, niepożądany rezultat wyniknął ze złego cielesnego prowadzenia się- jest taka możliwość".

29 ...ze złego werbalnego prowadzenia się...

30 ... ze złego mentalnego prowadzenia się...

30 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza by niechciany, niepożądane rezultat wyniknął ze dobrego cielesnego prowadzenia się- nie ma takiej możliwości" i rozumie on:"To możliwe, by chciany, upragniony rezultat wyniknął ze dobrego cielesnego prowadzenia się- jest taka możliwość".

32 ...z dobrego werbalnego prowadzenia się...

33 ...z dobrego mentalnego prowadzenia się...

34 Rozumie on: "To niemożliwe, nigdy się nie zdarza, by człowiek zaangażowany w złe cielesne prowadzenie się, na to konto, z tego powodu pojawił się po rozpadzie ciała, po śmierci w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie- nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "To możliwe, by człowiek zaangażowany w złe cielesne prowadzenie się, na to konto, z tego powodu pojawił się po rozpadzie ciała, po śmierci w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu w piekle- jest taka możliwość".

35 ...zaangażowany w złe werbalne prowadzenie się...

36...zaangażowany w złe mentalne prowadzenie się...

37 Rozumie on: To niemożliwe, nigdy się nie zdarza, by człowiek zaangażowany w dobre cielesne prowadzenie się, na to konto, z tego powodu pojawił się po rozpadzie ciała, po śmierci w stanach deprawacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle- nie ma takiej możliwości" i rozumie on: "To możliwe, by człowiek zaangażowany w dobre cielesne prowadzenie się, na to konto, z tego powodu pojawił się po rozpadzie ciała, po śmierci w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie- jest taka możliwość".

38...zaangażowany w dobre werbalne prowadzenie się...

39...zaangażowany w dobre mentalne prowadzenie się... W ten sposḍb Anando, jest on godnym nazwania go obeznanym w tym co możliwe a co niemożliwe.

40 Kiedy to zostało powiedziane, Ananda rzekł do Zrealizowanego: "To zadziwiające, to wspaniałe. Jaka jest nazwa tej rozprawy o Dhammie?" "Anando, możesz zapamiętać tą rozprawę jako 'Wiele rodzajḍw elementḍw' lub 'Cztery cykle' lub 'Zwierciadło Dhammy' lub 'Bęben nieśmiertelności' lub 'Doskonałe zwycięstwo w walce'. Oto co zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.