wX.2;a;r ksldh'

)) kfud ;iai N.jf;d wryf;d iuzud iuznqZOiai ))

tl ksmd;h

6' woka; fkdfyd;a oka; j.!h'

3' woka;ps;a; iQ;1h'

3' ))uyfKks" huzfia is; oukh fkdlrK ,oafoa uy;a wk:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; oukh fkdlrk ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;S'))

[\q 8/]

4' oka;ps;a; iQ;1h'

4' ))uyfKks" huzfia is; oukh lrK ,oafoa uy;a w:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; oukh lrK ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;S'))

5' w.2;a;ps;a; iQ;1h'

5' ))uyfKks" huzfia is; f.dmkh fkdlrK ,oafoa * isysfhka /l n,d fkd.kakd ,oafoa ( uy;ajQ wk:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; f.dmkh fkdlrk ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;S'))

6' .2;a;ps;a; iQ;1h'

6' ))uyfKks" huzfia is; f.dmkh lrK ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; f.dmkh lrk ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;S'))

7' wrlaLs;ps;a; iQ;1h'

7' ))uyfKks" huzfia is; fkdrlakd ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; fkdrlakd ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;S'))

8' rlaLs;ps;a; iQ;1h'

8' ))uyfKks" huzfia is; rlakd ,oafoa uy;a w:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; rlakd ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;S'))

9' wixjq;ps;a; iQ;1h'

9' ))uyfKks" huzfia is; * wdrCId ( fkdlrK ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; wdrCId fkdlrK ,oafoa uy;ajQ wk:!h msKsi mj;S'))

[\q 9/]

0' ixjq;ps;a; iQ;1h'

0' ))uyfKks" huzfia is; wdrCId lrK ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjh;2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; ixjrKh lrK ,oafoa uy;ajQ w:!h msKsi mj;S'))

-' woka;dos iQ;1h'

- ))uyfKks" huzfia is; oukh fkdlrK ,oafoa" f.dmkh fkdlrK ,oafoa" fkdrlakd ,oafoa" ixjrh fkdlrK ,oafoa" uy;a wk:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjhl2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; oukh fkdlrK ,oafoa" f.dmkh fkdlrK ,oafoa" fkdrlakd ,oafoa" ixjrh fkdlrK ,oafoa" uy;ajQ wk:!h msKsi mj;S'))

3=' oka;dos iQ;1h'

- ))uyfKks" huzfia is; oukh lrK ,oafoa" f.dmkh lrK ,oafoa" rlakd ,oafoa" ixjrh lrK ,oafoa" uy;ajQ w:!h msKsi mj;So" tnÌjQ wksla tlu iajNdjhl2È uu fkdu olsus' uyfKks" is; oukh lrK ,oafoa" f.dmkh lrK ,oafoa" rlakd ,oafoa" ixjrh lrK ,oafoa" uy;ajQ w:!h msKsi mj;S'))

* i;rjk j.!h ksus' (