wXz.2;a;r ksldh

* 4 (

&&&___&&&

p;2lal ksmd;h

&&&&&

;2kafjks mKaKdilh

&&&&&

37' wdNd j.!h

63' p;2rdNd iQ;1h

))uyfKks" fuz wdf,dal i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' pJÊdf,dlh" iQhH!df,dlh" w.akswdf,dlh" m1{df,dlh hk i;rhs' uyfKks" fuz i;r wdf,dalfhdah' uyfKks" fuz i;r wdf,dalhkaf.ka m1{df,dalh fY1IaGhs'))

64' p;2mamNd iQ;1h

))uyfKks" fuz m1Ndfjda i;r fofkls' ljr i;r fofklao h;a" pJÊm1Ndj" iQhH!

[\q 634/]

m1Ndj" w.a.sm1Ndj" m1{dm1Ndj' uyfKks" fuz i;r m1Ndfjdahs' uyfKks" fuz i;r m1Ndjkaf.ka huz fuz m1{d m1Ndjhla weoao" th w.1hs'))

65' p;2rdf,dl iQ;1h

))uyfKks" fuz i;r wdf,dalfhda fj;a' ljr i;rlao h;a' pJÊdf,dlh" iQhH!df,dlh" w.a.swdf,dlh" m1{df,dlh' uyfKks" fuz i;r wdf,dalfhdah' uyfKks" fuz i;r wdf,dalhkaf.ka huz fuz m1{df,dlhla weoao" th fY1IaGhs'))

66' p;2frdNdi iQ;1h

))uyfKks" fuz TNdi i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' pfJÊdNdih" iQrsfhdNdih" w.a.s TzNdih" m1f{dNdih hk i;rhs' uyfKks" fuz i;r TNdihkaf.ka huz fuz m1{d TNdihla weoao" th fY1IaGhs'))

67' mcAfcd;p;2lal iQ;1h

))uyfKks" fuz mcAfcd; i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' pJÊ m1foHd;h" iQrshm1foHd;h" w.a.sm1foHd;h" m1{dm1foHd;h hk i;rhs' uyfKks" fuz i;r m1foHd;fhdahs' uyfKks" fuz i;r m1foHd;hkaf.ka huz fuz m1{dm1foHd;hla weoao" th fY1IaGhs'))

68' ld,p;2lal iQ;1h

))uyfKks" fuz ld, i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' ld,fhys Ou! Y1jKh" ld,fhys Ou! idlpzPdj" ld,fhys iu:h" ld,fhys jsoY!kdj hk i;r uyfKks" ld,fhdahs'))

69' Ndjshudk iQ;1h

3' ))uyfKks" fuz ld,fhda i;r fofkla ukdfldg jvkq ,nkafka" ukdfldg kej; kej; fmr,k ,oafoa" l1ufhka wdY1jhka CIhg muqKqjhs' ljr i;rlao h;a" iqÈiq ld,fhys Ou! Y1jKh" iqÈiq ld,fhys Ou! idlpzPdj" iqÈiq ld,fhys iu:h" iqÈiq ld,fhys jsoY!kdj hk i;rhs' uyfKks" fuz i;r ld,fhda ukdfldg Ndjs;d lrK ,oafoa" ukdfldg kej; kej; lrK ,oafoa" l1ufhka wdY1jhkaf.a CIhhg meusfK;a'

[\q 635/]

4' ))uyfKks" huzfia mj!;hla uqÈfkys uy;afldg iamY! lrK ,o jI!dj jiakd l,ays ta c,h my;a N@us lrd hkafka" mj!; lÌre m1or YdLdjka mqrj;a' mj!; lJor m1orYdLdjka iuzmQK!jSfuka l2vd j,j,a mqrj;a' l2vd j,j,a msrjSfuka uy j,j,a mqrj;a' uy j,j,a msrSfuka l2vd koSyq mrj;a' l2vd koSyq msrSfuka uyd koS mqrj;a' uyd koS msrSfuka iuqÊ ixLHd; id.rh mqrj;a' uyfKks" tfiau fuz i;r ld,fhda ukdfldg jvkq ,nkakdyq" ukdfldg fmr,kq ,nkakdyq" l1ufhka wdY1jhka CIhg muqKqj;a'))

60' jpSÈpzprs; iQ;1h

))uyfKks" fuz jdla ÈYaprs; i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' uqidjdoh" msiqkdjdph" Mreidjdph" iuzMm1,dmh hk i;rhs' uyfKks" fuz i;r jdla ÈYaprs;fhdah'))

6-' jpSiqprs; iQ;1h

))uyfKks" fuz i;r jdla iqprs; flfkla fj;a' ljr i;rlao h;a' i;H jpk" fkdmsiqkq jpk" isksÌ jpk" m1udKj;a l:dj' uyfKks" fuz i;r jdla iqprs;fhdah'))

7=' p;2idr iQ;1h

))uyfKks" fuz idr i;rla fj;a' ljr i;rlao h;a' iS,idrh" iudOsidrh" m1{didrh" jsuqla;sidrh' uyfKks" fuz i;r idrfhdah'))

* mif,diafjks wdNd j.!h ksus' (

&&&&&&&&&&