wXz.2;a;r ksldh

&&&&&

-' kjl ksmd;h

&&&&

È;sh mKaKdilh

3=' idu[a[ j.!h

63' kji[a[d rd.dNs[a[d iq;1h

3' ))uyfKks" rd.hdf.a wNs{dkh *jsfYIfhka oek.ekSu( msKsi Ou! kjhla jevsh hq;a;dy'

4' ))ljr kjhlao h;a$ wY2N ix{djh" urK ix{djh" wdydrfhys m1;slal@, ix{djh" ish,q f,dalfhys wkNsr; *fkdwe,afuz( ix{djh" wks;H ix{djh" wks;Hfhys ÈlaL ix{djh" Èflys wkd;au ix{djh" m1ydK ix{djh" jsrd. ix{djh" hk fuhhs' uyfKks" rd.hdf.a wNs{dkh *jsfYIfhka oek.ekSu( msKsi Ou! kjhla jevsh hq;a;dy'

64' kjJOdkrd.dNs[a[d iQ;1h

3' ))uyfKks" rd.hdf.a wNs{dkh msKsi fuz kj Ou!fhda jevsh hq;a;dyqh'

4' ))ljr kjhlao h;a$ m1:uOHdkh" ZjS;ShOHdkh" ;D;ShOHdkh" p;2F:!OHdkh" wdldk[apdh;kh" js[a[dK[apdh;kh" wdls[ap[a[dh;kh" fkji[a[dkdi[a[dh;kh" i[a[dfjohs;ksfrdaOh hk fuz kjhhs' uyfKks" rd.hdf.a wNs{dkh msKsi fuz kj Ou!fhda jevsh hq;a;dyqh'

))uyfKks" rd.hdf.a mrs{dkh msKsio" mrsCIh *f.jSu( msKsio" jHh msKsio" jsrd.h msKsio" ksfrdaOh msKsio" pd.h *w;ayerSu( msKsio" ÈrelsrSu msKsio" fuz kj Ou!fhda jevsh hq;a;dyqh' fodihdf.ao" fudyhdf.ao" fl1dOhdf.ao" Wmkdy *nZO ffjr(hdf.ao" ulaLhdf.ao" m,dihd wkqka fodia fijSfuzo" BIHdjf.ao" ud;aihH!f.ao" udhdjf.ao" idfGhHdf.ao" idruzNhf.ao" *tlg tl lsrSfuzo( udkhdf.ao" uohdf.ao" m1udohdf.ao"

[\q 1541/]

wNs{dkh msKsio" mrs{dkh msKsio" mrsCIh msKsio" m1ydKh msKsio" CIhh msKsio" jHhh msKsio" jsrd.h msKsio" ksfrdaOh msKsio" pd.h msKsio" mgsksiai.a.h msKsio" fuz kj Ou!fhda jevsh hq;a;dyqh)) hs jod< fial'

*rd.hdf.a mrs{dkh msKsio" )mrsCIh msKsi) wdoS jYfhka by; iËyka jpk fhdod ta ta jpk wkqj iQ;1 idod.; hq;2hs'(

))Nd.Hj;2ka jykafia fuh jod< fial' i;2gq is;a we;s ta NsCIQyq Nd.Hj;2ka jykafiaf.a NdIs;h i;2gska ms<s.;a;dyqh'))

* kjl ksmd;h ksus' (

&&&&&&&&&&