w;a;oKav iQ;1 ksrAfoaYh'

15 - 1

3'  ))wd;au oKavfhka Nh meusKs)) hkafkys oZvjuz ;2fkls'   ldh oKav"  jpS oKav"  ufkd oKav hkqhs'   ;1sjsOjQ ldh ÈYaprs;h ldh oKavkhhs'   i;r jeoEreuz jd.a

[\q 1825/]

ÈYaprs;h jpS oKavkhhs'   ;1sjsOjQ ufkd ÈYaprs;h ufkd oKavkhhs'   Nh hkq Nh folls'   fuf,dj Nho"  mrf,dj Nho hkqhs'   fuf,dj Nh ljfrAo$   fuys we;euz mqoa.,fhla lhska ÈYaprs;fhys yeisfrhs'   jpkfhka ÈYaprs;fhys yeisfrhs'   is;ska ÈYaprs;fhys yeisfrhs'   i;2kao urhs'   fidrluzo lrhs'   .Dy iJOs nsËSuo flfrhs'   fld,a, lEuo lrhs'   WjÈre lruskao isgshs'   mrodr fiajkho lrhs'   fndreo lshhs'   ta Tyq w,a,d rcqg olaj;a'   ))iajduSks"  fuz jeros fia yeisfrk fidfrl'   fudyqg hula leu;s kuz ta oZvqju mkjkq uekjs)) hkqhs'   rc f;fuz Tyqg nek joshs'   fyf;u ta nek jeoSfuka nshg meusfKhs'   Èla foduzkia we;sfjhs'   Tyqg fuz nsh"  Èla"  foduzki fldhskao$   wd;au oKavk jYfhka meusKsfhah'   yg .;af;ah'   my<jQfhah'   fumuKlska rc f;fuz i;2gq fkdfjhs'   ta fudyq rcf;fuz nËjhs'   houz wdosfhka nËjhs'   /yeka j,ska neËSfuka fyda"  udxpqj,ska neËSfuka fyda"  fjzje,a j,ska neËSfuka fyda"  je,a j,ska neËSfuka fyda"  ldur wdoshg we;2ZMfldg neËSfuka fyda"  jgfldg neËSfuka fyda"  .1du nkaOkfhka fyda"  kshuz.uz nkaOkfhka fyda"  k.r nkaOkfhka fyda"  rgj,aj, nkaOkfhka fyda"  ckmo nkaOkfhka fyda"  wka;su jYfhka fyf;u jpkfhkao"  ))fuys f;dmg bv ke;'   fuz kqjrska neyer hj)) hs msgqjy,a lrhs'   fyf;u nkaOk fya;2fjkao Èlla"  foduzkila we;slr .kshs'   fuz nsh"  Èla"  foduzkia Tyqg fldyska ,enqfkao$   wd;au oKavk jYfhka yg.;af;ah'   Wmkafkah'   we;sjQfhah'   my<jQfhah'   fumuKlskao rc f;fuz i;2gq fkdfjhs'   rcf;fuz Tyqf.a Okh f.kajd .kshs'   ishhla fyda"  oyila fyda"  ,CIhla fyda hkqhs'   fyf;u Okydks fya;2fjkao Èlg"  foduzkig meusfKhs'   fuz nsh"  Èla"  foduzkia Tyqg fldhskao$   wd;au oKavk jYfhka we;sjQfhah'   yg.;af;ah'   my<jQfhah'   fumuKlskao rcf;fuz i;2gq fkdfjhs'   rc

[\q 1826/]

f;fuz ta fidreg fkdfhla luzlgqZM lrj;a'   lij,skao ;<jhs'   fjzje,aj,skao ;<jhs'   uq.2rej,skao ;<jhs'   w;o lmhs'   mho lmhs'   w;a md folu lmhs'   lKo lmhs'   kdiho lmhs'   lka kdid folu lmhs'   ysialn, Wmqgd r;ajQ h.2,s ysi ;2< nyd,Su lrhs'   ysi ila f.vshla fuka uqvq lsrSu lrhs'   uqLh jsjD;fldg we;2f<ys myka oe,ajSu lrhs'   uq,q isrer f;,a frosj,ska fj,d"  .sks oe,ajSu lrhs'   wf;ys f;,a fros fj,d ta mykla fuka oe,ajSuo lrhs'   fn,a, mgka f.dma wegh olajd yu Wmqgd fhd;ska neË"  wejsoaojSu lrhs'   fn,a, mgka lgsh olajdo"  lgsh mgka f.dma ui olajdo"  iu W.2ZMjd"  rela fmd;2j,ska l< isjqrla fia me<ËjSuo lrhs'   fooK"  foje,usgsj, hlv j<,q oud"  hjqf,ka nsu isgqjd"  .skafkka msrsjrd,Suo lrhs'   fomi uqje;s ns,sfhka .id"  iuz kyr Wmqgd,Suo lrhs'   uqZM isrer lyjKq muKg lemSuo lrhs'   isrer wdhqOfhka lmd ta ta ;ek ldruz .Euo lrhs'   nsu ;nd lka isÈfrys hjq,a .id lrlejSuo lrhs'   isjs iuz fkdisfËk fia od"  h,s;a weg iqkqfldg"  YrSrh msÈre jegshla fuka ;,d oeuSuo lrhs'   r;ajQ f;f,kao isrer bishs'   n,a,ka ,jdo ljhs'   cSj;aj isgshoS yqf<ys ysÌjhs'   lvqfjkao ysi isËshs'

4'  fyf;u kdkdjsO lu! fya;2fjkao Èlg"  foduzkig meusfKhs'   fuz Nh"  Èla"  foduzkia"  Tyqg fldhskao$   wd;au oKavk jYfhka meusKsfhah'   yg.;af;ah'   my<jQfhah'   rcf;u fuz oZvqjuz i;rg wOsm;sh'   fyf;u iajlSh lu!fhka lh nsËSfuka urKska u;2 iemfhka myjQ"  kmqre .;s we;s"  kmqre fia weo jefgk krlfhys Wmoshs'   Tyqg ksrhmd,fhda mxpjsO nJOk kuz jOhla flfr;a'   r;ajQ hlv yq,la wf;ys .i;a'   r;ajQ hlv yq,la fofjks wf;ys .i;a'   r;ajQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        rsika fhdaks f,dalh"  fm1a; jsIhSl f,dalh"  usksia f,dalh"  osjH f,dalh"  ialJO f,dalh"

[\q 1832/]

Od;2 f,dalh"  wdh;k f,dalh"  fuz f,dalh"  mr f,dalh"  n1yau f,dalh"  osjH f,dalh"  hk fuh f,dalh hhs lshhs'   ksrh f,dalh"  ks;H idr idrfhka fyda"  iqL idr idrfhka fyda"  wd;au idr idrfhka fyda"  ks;H jYfhka fyda"  O1ej jYfhka fyda"  Ydiaj; jYfhka fyda"  fkdfjkiajk Ou!fhka fyda"  widrh"  ksiaidrh"  idrfhka myjQjl'     ;srsika fhdaks f,dalh" fm1a; jsIhSl f,dalh"  ukqIH f,dalh"  osjH f,dalh"  ialJO f,dalh"  Od;2 f,dalh"  wdh;k f,dalh"  fuz f,dalh"  mr f,dalh"  n1yau f,dalh"  osjH f,dalh" ks;H idr idrfhka fyda"  iqL idr idrfhka fyda"  wd;au idr idrfhka fyda"  ks;H jYfhka fyda"  O1ej jYfhka fyda" fkdfjkiajk Ou!fhka fyda"  widrh"  ksiaidrh"  idrfhka myjQfjl'    huz fia jkdys ng .i widrh"  ksiaidrh" bj;ajQ yrh we;af;ah'    huz fia trZvq .i widrh"  ksiaidrh"  yrfhka bj;ajQfhah'     huz fia wgzgslald .i widrh"  ksiaidrh"  yrfhka bj;ajQfhah'    huz fia fi; lpzP kuz .i widrh"  ksiaidrh"  bj;ajQ yrh we;af;ah'   huz fia trnÈ kuz .i widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   huz fia fmk msv widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   huz fia osh nqnq, widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   huz fia usrsZ.2j widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   huz fia flfy,a lË widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   huz fia udhdj widrh"  ksiaidrh" yrfhka bj;ajQfhah'   tmrsoafokau ksrh f,dalh ks;Hidr idrfhka fyda"  iqLidr idrfhka fyda"  wd;auidr idrfhka fyda"  ks;H jYfhka fyda"  O1ej jYfhka fyda"  Ydiaj; jyfhka fyda"  fjkia fkdjk Ou!fhka fyda"  widrh" ksiaidrh"  idrfhka bj;ajQfhah'   ;srsika fhdaks f,dalh" fm1a; jsIhSl f,dalh"  ukqIH f,dalh"  osjH f,dalh" ks;Hidr idrfhka fyda"  iqLidr idrfhka fyda"  wd;auidr idrfhka fyda"  ks;H jYfhka fyda"  O1ejfhka fyda"  Ydiaj; jyfhka fyda"  fjkia fkdjk Ou!fhka fyda"  widrh"

[\q 1833/]

ksiaidrh"  idrfhka bj;ajQfhah' ialJO f,dalh"  Od;2 f,dalh"  wdh;k f,dalh"  fuz f,dalh"  mr f,dalh"  n1yau f,dalh"  osjH f,dalh" ks;H idr idrfhka fyda"  iqL idr idrfhka fyda"  wd;au idr idrfhka fyda"  ks;Hfhka fyda"  O1ejfhka fyda" Ydiaj;fhka fyda"  fkdfjkia Ou! jYfhka fyda"  widrh"  ksiaidrh"  idrfhka bj;ajQfhah hkqhs'

4'  ))ish,q osYdfjda luzms;hy)) hkq fmros. huz ixialdrfhda fj;ao"  tajdo wfkHdkHhka luzms;hy'   ief,kakdy'   .egqkdy'   cd;sh wkqj .sfhah'   crdfjka jsiqrejk ,oafoah'   jHdOsfhka uvkd ,oafoah'   urKfhka uvkd ,oafoah'   Èflys msysgsfhah'   wdrCId ia:dkhla ke;'   msysgla ke;'   msysgla ke;s nejska hqla;h'   huz fmr osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz wmr osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz W;2re osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz ol2Kq osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz fmros. wkqos. ixialdrfhda fjoao"    huz wjros. wkqos. ixialdrfhda fjoao"    huz W;2re wkqosf.ys ixialdrfhda fjoao"   huz ol2Kq  wkqos. ixialdrfhda fjoao"   huz hg osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz Wv osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   huz oY osYdfjys ixialdrfhda fjoao"   ta ixialdrfhdao wks;Hfhda luzms;hy'   ief,kakdy'   .egqkdy'   cd;sh wkqj .sfhah'   crdfjka jsiqrejk ,oafoah'   jHdOsfhka uvkd ,oafoah'   urKfhka uvkd ,oafoah'   Èflys msysgsfhah'   wdrCId ia:dkhla ke;'   msysgla ke;'   msysgla ke;s nejska hqla;h"  fuho lshk ,oafoah'

5'  ))yqfola W;2re osYdfjys nn,kakdjQ"  os,sfikakdjQ jsudkhla fjhs'   yeul,ays fjjq,kakdjQ rEmfhys hqoaOh oel tfyhska hym;a kqjKe;af;a rEmfhys fkdwef,hs'

))f,dalh urejd jsiska uev.kakd ,oS'   crdfjka msrsjrK ,oafoah'  wdYd yq,ska nei.;af;ah'   wdYdfjka Èuz ouk ,oafoa fjhs'))

[\q 1834/]

))ish,q f,dalh oe,ajqfka fjhs'   ish,q f,dalh Èuska jeiqfkah'   ish,q f,dalh os,sfikafkah'   ish,q f,dalh luzmdjkafkah)) hkqhs'

));udf.a wdrCIdj leu;sjkafka)) hkq ;udf.a msysg wdrCIdj"  .;sh"  mrdhkh"  leu;sjkafka"  n,dfmdfrd;a;2 jkafka"  wdYd lrkafka hkqhs'

6'  )).s, fkd.;af;l2 fkdolsus)) hkq .s,.kakyqu olsus'   fkd.e,qfkl2 fkdolsus'   ish,q ;reKlu crdfjka jid .kakd ,os'   ish,q kSfrda.lu f,fvka jid .kakd ,os'    ish,q cSjs;h urKfhka jid .kakd ,os'    ish,q ,dNh w,dNfhka jid .kakd ,os'    ish,q lSrA;sh wmlSrA;sfhka jid .kakd ,os'    ish,q m1Yxidj kskaodfjka jid .kakd ,os'    ish,q iemh Èlska jid .kakd ,os'

7'  )),dNho"  w,dNho"  lSrA;sho"  wmlSrA;sho"  ksJodjo"  M1Yxidjo"  iemho"  Èlo hk ukqIHhka ms<snË OrAufhda yeuod fkdmj;akdy'   fjkiajk OrAufhda fj;s'))   fkd.s,qk flfkl2 fkdolsus'   tfyhska Nd.Hj;2ka jykafia jod<y'

))ish,q f,dalh yd;amiska widrh'   ish,q osidfjda luzms;hy'   crdosfhys nei fkd.;a"  ;ukaf.a msysg n,dfmdfrd;a;2 jkafkl2 fkdolsus)) hkqhs'

15 - 4

3'  ))wjikafldg jsreoaOjQ i;aFjhka hkafkys ish,q fh#jkFjh crdfjka jskdY fjhs'    ish,q kSfrda.Slu jHdOsfhka jskdY fjhs'    ish,q cSjs;h urKfhka jskdY fjhs'    ish,q ,dNh w,dNfhka jskdY fjhs'    ish,q lSrA;sh wmlSrA;sfhka jskdY fjhs' ish,q m1Yxidj kskaodfjka jskdY fjhs'    ish,q iem; Èlska jskdY fjhs'   ))jsreoaOjQjka)) hkq fh#jkh leu;s i;aFjfhda crdjg jsreoaOhy'   kSfrda.Slu leu;s i;aFjfhda jHdOshg jsreoaOhy'    cSj;ajkq leu;s i;aFjfhda urKhg jsreoaOhy'   ,dNhg leue;af;da

[\q 1835/]

w,dNhg jsreoaOhy'    lSrA;shg leue;af;da wmlsrA;shg jsreoaOhy'   m1Yxidj leue;af;da ksJodjg jsreoaOhy'   iem leue;af;da Èlg jsreoaOhy'   .egqfkah'   ffjrfhka hqla;h hkqhs'

4'  ))oel udf.a l<lsrSu jsh)) hkafkys n,d"  iufldg"  ;SrKhfldg"  m1lgfldg hkqhs'   ))udf.a fkdwe,au)) hkq huz fkdwe,aula weoao"  wdYd rys; njla weoao"  huz l<lsrSula weoao thhs hkqhs'

5'  ))blans;s fuys rd.dos yq,a oelaflus)) hkafkys"  blans;s hkq mo ikaOshhs'   mo .e,mSuhs'   mo mQrKhls'   myiqfjka lshjSu msKsi fhÉjls'   fuz mo ms<sfj<hs'   ))fuys)) hkq i;aFjhka flfrys hkqhs'   ))yq,a)) hkq yq,a i;ls'   rd. yq,"  fZjI"  fuday"  udk"  oDIags"  fYdal"  ielh hk yq,a fj;s'   ))oelSus)) hkq oelaflus'   osgsus'   wjfndaO lr .;sus hkqhs'

6'  ))yDofhys we;s oY!khg ÈIalr)) hkafkys ÈIalrfia olakd hkq wjfndaOhg ÈIalr hkqhs'

))yDofhys we;s)) hkafkys"  is;g yDohhs lshhs'   huz is;la uk kuz fjzo"  udki kuz fjzo"  yoh"  mKavr"  uk"  ukdh;k"  uksJÊsh"  jsZ[aZ[dK"  jsZ[aZ[dkialJO"  ;cAcd"  ufkdjsZ[aZ[dKOd;2 kuz fjzo"  yDoh wdY1hfldg we;s"  is; wdY1hfldg we;s"  is; yd tlajQ"  tlg Wmka"  tlg ksreoaO jkakdjQ"  tljia;2ljQ"  tlu wruqKla we;s hkqhs'

15 - 5

3'  ))huz yq,lska jsos ;eke;af;a ish,q osidjkays Èjhs)) hkafkys"   ))yq,a)) hkq yq,a if;ls'   rd. yq,"  fZjI yq,"  fuday"  udk"  oDIags"  fYdal"  ielh kue;s yq, hkqhs'   rd. yq, ljfrAo$   huz isf;a we,Sula weoao"  neËSula weoao"  3' ))wdYdj ksodkfldg Nj iemfhys weZMfka)) hkafkys"  ))wdYdj)) hkq ;DIaKdjhs'   huz rd.hla weoao"  we,Sula weoao"  huz ,xjsula weoao"  huz /yekla weoao"  huz kJosrd.hla weoao"  huz n,j;a rd.hla weoao"  huz wdYdjla weoao"  nei.ekaula"  .scqjsula" unla weoao"  tcd"  udhd"  cksld"  ixcksld"  ixckkS"  islaLkS"  cd,skS"  irs;d"  jsi;a;sld hk kuzj,ska yÌkajk ;DIaKdjla weoao"  * fuys *3+5( 5*ii( fPAoh fhosh hq;2hs(*3+5(ii fPAoh fhosh hq;2hs'(  wNsOHdj"  f,daNh"  wl2Y, uQ,h hkqhs'   fuz rd. yq,hs'

[\q 1836/]

4'  fZjIh kue;s yq, ljfrAo$   ug wjevla lf<ahhs ffjrh yg .kshs'    ug wjev oeka flfrAhhs ffjrh yg .kshs'    ug u;2 wkF:!hla lrkafkahhs ffjrh yg .kShhs'  ))fl1dO fkdlrkafka"  ;e;s fkd.kafka)) hkafkys"  fl1dO fkdlrkafka hkq lshk ,oS'   h,sÈ fl1dOh m<uqfldg lsh hq;2hs'   lreKq oyhlska fl1dOh we;sfjhs'   ug wjevla lf<ahhs fl1dOh Wmoshs'  ug wjevla oeka lrkafkahhs fl1dOh Wmoshs'  ug wkd.;fhys wjevla lrKjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'  udf.a ys;j;dg wjevla lf<ahhs"  uf.a ys;j;dg oeka wjevla lrkafkahhs"  uf.a ys;j;dg u;2 wjevla lrkjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'   udf.a wys;j;dg jevla lf<ah"  jevla oeka lrkafkah"   u;2 Tyqg jevla lrkjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'   wia:dkfhys fyda fl1dOh Wmoshs'   fufia isf;a yemSula"  kej; kej; yemsula"  fl1dOhla"  m1;sjsfrdaOhla"  fldamhla"  m1fldamhla"  iuzm1fldmhla"  ;ryla"  lsmSula"  lsmSuz njla"  fZjIhla"  ÉIHjSula"  jHdmdohla"  jsfrdaOhla"  m1;sjsfrdaOhla"  pKav.;shla"  wukdmhla"  isf;a fkdi;2gqlula fjzo"  fuh fl1dOhhs lshhs'   h,sÈ fl1dOhdf.a b;d iaj,amnj o;hq;2hs'   lsis lf,l fl1dOh is; wjq,a lsrSu muKla fjhs'   ta;dla uqLh wjq,a lsrSu muKlaj;a fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh uqLh wjq,alsrSuz ud;1hla muKla fjhs'   ta;dla lfm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ih lrhs'   fufiao oDIags yq,ska nei .;af;a"  jsosfha"  iamY! lf<a"  hqla;jQfha"  Èjhs"  yeisfrhs'

34'  ))fYdalh kue;s yq,ska nei .;af;a"  jsosfha"  iamY! lf<a"  hqla;jQfha"  fYdal lrhs'   la,dka;fjhs'   je<mshs'   mmqfjz w; .id wZvhs'   isys uq,djg meusfKhs'   fuh Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jodrK ,oS'       n1dyauKh"  fmr ld,fhys fuz ieje;a kqjr tla;rd ia;1shlf.a uj u<dh'   weh wehf.a ld,l1shdfjka Wu;2 is;a we;a;S"  jsCIsma; is;a we;a;S"  js:sfhka jS:shg"  uxiJosfhka uxiJoshg huska fufia lSjdh'  ))udf.a uj oelalyqo$ udf.a uj oelalyqo$))  hkqfjks'   n1dyauKh"  fmr fuz ieje;a kqjru tla;rd ia;1shlf.a mshd uf<ah'   ifydaorhd uf<ah'   ifydaorS u<dh'   mq;1hd uf<ah'   Èj u<dh'   ysushd uf<ah'   weh Tyqf.a ld,l1shdfjka Wu;2 is;a we;a;S"  jsCIsma; is;a we;a;S" js:sfhka jS:shg"  uxiJosfhka uxiJoshg meusK fufia lSjdh'  ))udf.a iajdushd oelalyqo$ udf.a iajdushd

[\q 1841/]

oelalyqo$))  hkqhs'   n1dyauKh"  fmr fuz ieje;a kqjru tla;rd mqreIfhl2f.a uj u<dh'    fyf;u wehf.a urKfhka Wu;2 is;a we;a;S"  jsCIsma; is;a we;a;S"  js:sfhka jS:shg"  uxiJosfhka uxiJoshg huska fufia lSfjzh'  ))uf.a uj oelalyqo$ uf.a uj oelalyqo$))  hkqfjks'   n1dyauKh"  fmr fuz ieje;a kqjr tla;rd mqreIfhl2f.a mshd lZMrsh lf<ah'  ifydaorhd lZMrsh lf<ah' ifydaorsh lZMrsh l<dh'   mq;1hd lZMrsh lf<ah'   Èj lZMrsh l<dh'    NdhH!dj lZMrsh l<dh'    fyf;u wehf.a lZMrsh lsrSfuka Wu;2 is;a we;a;S"  jsCIsma; is;a we;a;S" js:sfhka jS:shg"  uxiJosfhka uxiJoshg f.dia fufia lSh'  ))udf.a NdhH!dj oelalyqo$ udf.a NdhH!dj oelalyqo$))  hkqfjks'   n1dyauKh"  fmr fuz ieje;a kqjru tla;rd ia;1shla {d;s l2,hg .shdh'   wehf.a ta kEfhda weh iajdushdf.ka meyerf.k wkHfhl2g fokq leue;af;da"  weho thg fkdleue;s fjhs'   blans;s ta ia;1sh ysushdg fufia lSjdh'   ))wdhH!mq;1h"  fuz kEfhda Tnf.ka ud meyer lrf.k wksfll2g fokq leue;af;dah'   wms fofoku uefrkafkuq)) hs hkqfjks'   blans;s mqreIf;u ta ia;1sh fom,qfldg ;ud w;frys fy<hs'   fofokdu mrf,dj tl;2jkafkuq lshdhs'   fufia fYdal kue;s yq,ska nei.kafka"  jsosfha"  iamY! lf<a"  Èjhs"  yeisfrhs'

35'  ))ielh kue;s yq,ska jsosfha"  iamY! lf<a"  hqla;jQfha"  ielhg m;ajQfha fjhs'   jsu;shg m;ajQfha"  woyia folla orkafka fjhs'   ))uu w;S; ld,fhys jSuzo$ uu w;S; ld,fhys fkdjSuzo$    w;S; ld,fhys ljrl2 jSuzo$   w;S; ld,fhys flfia fyda jkafkuzo$   w;S; ld,fhys ljfrl2j flfia fyda jSuzo$   wkd.; ld,fhys uu jkafkuzo$ wkd.; ld,fhys uu fkdjkafkuzo$  wkd.; ld,fhys uu ljfrl2 fyda jkafkuzo$   wkd.; ld,fhys uu ljfrl2j flfia jkafkuzo$   oeka fyda mj;akd ld,h ksid iel we;af;a fjhs'   uu jSuzo"  uu

[\q 1842/]

fkdjSuzo"  ljfrl2 jSuzo"  flfia jSuzo"  fuz i;aFjf;u fldyska meusKsfhao"  fyf;u fldys hkafkao$   fufia ielh kue;s yq,ska jsosfha"  iamY! lf<a"  hqla;jQfha"  Èjhs"  yeisfrhs'  ta yq,a /ialrhs'   ta yq,a /ia lrkafka"  yq,a /ia lsrSuz jYfhka fmros.g Èjhs'   wjr os.g Èjhs'   W;2re os.g Èjhs'   ol2Kq os.g Èjhs'   ta yq,a /ia lsrSu m1ySK fkdjQfhah'   yq,a /ia lsrSu m1ySK fkdjQ nejska ta ta .;sj, Èjhs'   ksrfhys Èjhs'   ;srsika fhdaksfhys Èjhs'   fm1a; jsIfhys Èjhs'   usksiaf,dj Èjhs'   fojzf,dj Èjhs'   .;sfhka .;shg"  bmoSfuka bmoSug"  m1;sikaOsfhka m1;sikaOshg"  Njfhka Njhg"  ixidrfhka ixidrhg"  jgzgfhka jgzghg Èjhs'   yeisfrhs'

36'  ))ta yq,u WÈrd fkdÈjhs"  fkdlsËhs)) hkq ta rd. kue;s yq,u"  fZjI kue;s yq,u"  fuday kue;s yq,u"  udk yq,u"  oDIags yq,u"  fYdal yq,"  ielh kue;s yq, W.2,d Èrefldg"  ikaisÌjd"  kQmokd njg muqKqjd"  fmros.g kqÈjhs'   wjr os.g kqÈjhs'   W;2re os.g kqÈjhs'   ol2Kq os.g kqÈjhs'   ta yq,a /ialsrSu m1ySKjsh'   yq,a /ia lsrSu m1ySKjQ nejska"  .;sfhys kqÈjhs'   ksrfhys kqÈjhs'   ;srsika fhdaksfhys kqÈjhs'   fm1a; jsIfhys kqÈjhs'   usksia f,dj kqÈjhs'   fojzf,dj kqÈjhs'   .;sfhka .;shg kqÈjhs'   W;am;a;sfhka W;am;a;shg kqÈjhs'   m1;sikaOsfhka m1;sikaOshg kqÈjhs'   Njfhka Njhg kqÈjhs'   ixidrfhka ixidrhg kqÈjhs'   jgzgfhka jgzghg kqÈjhs'   fkdyeisfrhs hkqhs'   ))fkdÈjhs"  fkdlsËhs)) hkafkys ldfudafhys fkdlsËhs'   Nfjdfhys fkdlsËhs'   osgzfGdfhys fkdlsËhs'   wjscAfcdafhys fkdlsËhs'   fkdhhs'   mh<g fkdhhs hkqhs'

15 - 6

3'  ))f,dalfhys mialuz .2K flfkla fjoao"  ta wkqj YsCIdfjda lshkq ,efn;a)) hkafkys"  YsCId kuz yia;s YsCIdj"  wYaj YsCIdj"  r: YsCIdj"  Èkq YsCIdj"  ;U

[\q 1843/]

l@re wdosh fhdod lrK ffjoH YsCIdj"  wdhqO fhdod lrK Yia;1 ffjoH jsoHdj"  ldh psls;aidj"  uQ, Od;@kag wh;a foa fhdod lrK psls;aidj"  l2udr psls;aidj hkqhs'   ))lshkq ,efn;a)) hkq"  mZ[pldu .2K ,dNh msKsi lshkq ,efn;a'   m1ldY lrKq ,efn;a'   jHjydr lrKq ,efn;a'   h,sÈ fyda .Kq ,efn;a'   bf.K .kq ,efn;a'   orKq ,efn;a' hkqhs'   b;d neÈk foahhs mZ[apldu .2Khkag lshhs'   weig f.dÈrejQ"  bIagjQ"  ldka;jQ"  uk jvkakdjQ"  lduhka we;s lrkakdjQ"  rEmfhda fj;s'   l2ula fyhska .Os;hhs mZ[apldu .2Khkag lsh;ao$   fndfyda fia osjH ukqIHfhda mxpldu .2Khka leu;s fj;a'   wdYd lr;a'   m1dF:!Kd lr;a'   ta ldrKfhka ))b;d neÌk foa)) hhs mxpldu .2Khkag lshhs'   f,dalfhys hkq ))f,dj)) hkq wmdh f,dalfhys"  ukqIH f,dalfhys"  osjH f,dalfhys"  ialJO f,dalfhys"  Od;2 f,dalfhys"  wdh;k f,dalfhys hkqhs'

4'  ))ta lduhkays fyda YsCIdjkays fkdfhÈfkla jkafkao)) hkq ta YsCIdjkays fyda mxpldu .2Khkays fyda fhÈfkla fkdjkafkao"  thg nrjQfjla fkdjkafkao"  thg keuqfkla fkdjkafkao"   thg we,qfkla fkdjkafkao"   th wOsm;sfldg we;af;la fkdjkafkao"   ))ta lduhka ij!m1ldrfhka Èrefldg)) hkafkys"  Èrefldg hkq wjfndaOfldg"  ish,q ixialdrfhda wks;Hhs wjfndaOfldg"   ish,q ixialdrfhda Èlahhs wjfndaOfldg"   ish,q Ou!fhda wkd;auhhs wjfndaOfldg"   huzlsis fya;2jlska Wmka Ou!hla weoao"  ta ish,a, ksfrdaOh msKsi mj;Shhs oek"  hkqhs'   ij!m1ldrfhka hkq ish,af,ka ish,a," ij!m1ldrfhka ij!m1ldrh ksrjfYaIhgfldg .kakd jpkhls'   ))ldufhda)) hkq m1lg jYfhka ldufhda fofldgils'   jia;2 ldufhdao"  laf,aY ldufhdao fj;s' tkuz jia;2 ldufhdao"  laf,aY ldufhdao fj;s'   jia;2 ldufhda ljryqo$   m1sh jvkakdjQ rEmfhdao"  m1sh jvkakdjQ Ynzofhdao" m1sh jvkakdjQ .JOfhdao"  m1sh jvkakdjQ rifhdao"  m1sh jvkakdjQ iamY!fhdao"  tfukau we;srs,so"  fmdfrdaKdo"  odis"  odi"  tZM"  negZM"  W#re"  l2l2,a"  we;a"  .j"  wYaj"  fj<UdoSyqo"  tfiau fl;a j;2"  ysrKH iajK!"  .uz kshuz.uz"  rdcOdkso"  Okd.dr yd fldgq.2,ao"  hk huzlsis wef,k jia;@yq"  jia;2 ldufhda fj;s'

kej;o ldufhda w;S;h"  wkd.;h"  j;!udkh *mj;akd l, we;s( wOHd;auslh"  ndyHh"  wOHd;ausl ndyHh"  ySkjQ"  uOHujQ"  m1KS;jQ"  wdmdhslh *ksfrfhys i;2kag wh;a("   udkqislh"  osjHh"  jegfyk ldufhdah"  ksrAus; ldufhdah"  mrksrAus; *wkqka we;s lrK ,o("  wksrAus; *we;s fkdlrK ,o("  mrs.Dys; *jglrK ,o("  wmrs.Dys;h *jg fkdlrK ,o("  uudhs;h *uuh" udf.ahhs yeZ.Su we;s("  hk ish,q ldudjpr *ldu f,dalhg wh;a( Ou!fhdao"  ish,q rEmdjpr Ou!fhdao"  ish,q wrEmdjpr Ou!fhdao"  ;DIaKd jia;2ljQ"  ;DIaKdruzuKjQ"  m1shhhs hk yeZ.Su we;s wF:!fhkao"     we,Su we;af;ah hk wF:!fhkao"  uohg fya;2fjzh hk wF:!fhkao"  ldufhda kuz fj;s'     fudjqyq jia;2 ldufhda hhs lsh;a'

laf,aY ldufhda ljryqo$   PJo kuz lduh"  rd. kuz lduh"  PJo rd. kuz lduh"  ixl,am kuz lduh"  rd. kuz lduh"  hk fuz ldufhdao"  hfula lduhkays leue;a; we;af;ao"  ldu rd.h we;af;ao"  ldu kJosh we;af;ao"  ldu ;DIaKdj we;af;ao"  ldu iafkayh we;af;ao"  hk ;kayso"  ldu mrsvdyh"  ldu uQrAPdj"  lduhg nei .ekSu"  ldu Tzh"  ldu fhda.h"  lduQmdodkh"  ldupzPJo kSjrKh"  hk fuz ;ekayso"  ))lduh"  ;f.a uq, oelaflus'   ixl,amfhka lduh yg.kafkysh'   ta uq, ixl,amkh fkdlrkafkus'   fufia lduh *f;da( fkdjkafkysh)"  hk fudyq laf,aY ldufhdahhs lsh;a'   ))lduh udkiai *leu;sjkakyqg( hkq leu;sjkakdjQ"  wdYd lrkakdjQ"  ms<s.kakdjQ"  m1dF:!kd lrkakdjQ"  we,S isgskakdjQ"  .e,S isgskakdjQ"  hkqhs'   lduh leu;sjkakdghs'

5'  ));ukaf.a ksjK msKsi yslafukafkah)) hkafkys yslauSu hkq yslauSuz ;2fkls'     wOsYS, YsCId"  wOs

[\q 1844/]

ps;a; YsCId"  wOsm1{d YsCId hkqhs' wOs YS, YsCIdj ljrSo$   fuz Ydikfhys NsCIqj is,a we;af;a fjzo"  m1d;sfudCI ixjrfhka ixjD;jQfha fjfiao"  wdpdrfhka yd f.daprfhka hqla;jQfha"  iaj,am jrfoys Nh olakd iq,qj"  YsCIdmohka iudokaj yslafuzo"  l2vd YS,ialJOh"  uy;ajq YS,ialJOh"  YS, m1;sIaGdj"  m1:u yslauSu"  ixhuh"  ixjrh"  l2Y, Ou!hkaf.a meusKSfuka usoSu hkqhs'   fuz wOsYS, YsCIdjhs'   wOsps;a; YsCIdj ljrSo"  fuz Ydikfhys uyKf;u lduhkaf.ka fjkaj"  wl2Y, Ou!hkaf.ka fjkaj"  js;l! iys;jQ"  jspdr iys;jQ"  jsfjzlfhka Wmka m1S;s iemh we;s"  m1:u OHdkhg meusK jdih lrhs'   js;l! jspdrhkaf.a ixisËSfuka"  wOHd;aufhys meyeoSu we;s"  ps;a;hdf.a tlZ.Fjfhka yg.;a"  js;l! rys;"  jspdr rys;"  iudOsfhka Wmka m1S;s iem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                nsËSuz me,Suz fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh nsËSuz me,Suz muKla fjhs'   ta;dla wXz.m1;HXz.hka levSu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh wXz.m1;HXz.hka nsËSuz levSuz muKlg fjhs'   ta;dla osjs f;dr fkdlsrSu fjhs'   iuyr lf,l fl1dOh osjs f;dr lsrSuz muKlg fjhs'   ta;dla ish,q foa jSis lsrSuz njg fkdmeusfKhs'   huz fyhlska fl1dOh wkHhd urd ;udo urd .kshs'   fumuKlska fl1dOh b;d Wiia njg meusKsfha"  uy;anjg meusKsfha fjhs'   hful2f.a ta fl1dOh m1ySKjQfhao"  uq,ska iskafoao"  Ydka;jqfhao"  ixisÌfKao"  bmoSug wfhd.HjQfhao"  {dkh kue;s .skafkka oejqfhao"  fyf;u fl1dO fkdlrkakdhhs lshhs'   fl1dOh m1ySKjQ nejska fl1dO fkdlrkakd kus'   fl1dO jia;@ka oek.;a nejska wlafldOk kus'   fl1dO fya;2 isË oeuQ nejska fl1dO fkdlrkakd kus'   hful2f.a fuz fl1daOh m1ySKo"  iuqpzPskako"  Ydka;o"  ixisÌfkao"  bmoSug wfhd.ho"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao"  fyf;u fl1daOh ke;af;ahhs lshhs'   f,daNh hkq huz f,daNhla"  f,daN njla"  wNsOHdjla"  wl2Y, uQ,hla weoao thhs'   uiqrelu hkq mia uiqreluzj,g lshhs' wdjdi upzPrsh"  l2, upzPrsh"  ,dN upzPrsh"  jKaK upzPrsh"  Ouzu upzPrsh hkqhs'   funÈ uiqrelula"  uiqrejSula"  f,daNS woyila"  ;o uiqrelula we;s Okh jevSula weoao"  fuh uiqreluhhs lsh;a'   kej;o"  ialJOhkaf.a uiqreluo"  Od;@kaf.a uiqreluo"  wdh;khkaf.a uiqreluo"  oevsj .ekSuo uiqreluhhs lsh;a'   uqks hkq fudkhhs'   {dkhg lshhs'   ;DIaKd cd,h blaujd isgsfhao"  fyf;u uqks kus'   ))uqks f;u fl1daO ke;af;a mdmSjQ f,daNho"  uiqreluo"  Ère lf<a hkq uqks f;u mdmSjQ f,daNho"  uiqreluo"  ;rKh lf<ah"  blaujQfhah"  fjka lf<ah hkqhs'

15 - 8

3'  ))ksoSuo"  lfha w,iluo"  isf;a w,iluo"  uev mj;afka)) hkafkys"  ))ksoSu)) kuz ldhhdf.a huz kqiqÈiqlula jevg fkdfhfok .;shla"  miqneiaula

[\q 1846/]

we;2<; we,Sula"  ksoSula weoao thhs'   w,ilu hkq huz isf;a ue,slula"  jevg fkdfhfok .;shla"  miqneiSula weoao thhs'   ))ksoSuo"  isf;a w,iluo"  lfha w,iluo uev mj;afkah hkq ksoSuo"  isf;a w,iluo"  lfha w,iluo Ère lrkafkah"  uev mj;afkah hkqhs'

4'  ))m1udofhka fkdjikafkah)) hkafkys m1udoh lsh hq;2hs'   ldh ÈYaprs;fhys fyda"  jd.a ÈYaprs;fhys fyda"  ukia ÈYaprs;fhys fyda"  mZ[apldu .2Kfhys fyda"  isf;a fhosula fyda"  l2Y,Ou!hkaf.a jevSu msKsi fkdiliaj l1shd we;sj ks;r l1shd fkdlsrSuz nj"  fkdksus l1shd we;s nj"  ySk ffOhH! we;s nj"  nyd ;enQ leue;a; we;s nj"   nyd ;enQ ffOhH!h we;s nj"  fiajkh fkdlrk nj tys fkdfhoSu m1udohhs'   funÌ huz m1udohla"  m1udojSuz njla fjzo"  fuh m1udohhhs lshhs'   m1udofhka fkdjikafkah hkq m1udofhka fkdjkafkah'   m1udo Ère lrkafkah'   wNdjhg muqKqjkafkah'   m1udofhka ÈrejQfjla jkafkah'   fjkajQfha"  kslauqfha"  iSud fkdl< is;ska jikafkah hkqhs'

5'  ))w;sudkfhys fkdisgskafkah)) hkafkys w;sudkh kuz fuys we;euz mqoa.,fhla cd;sfhka fyda"  f.da;1fhka fyda" l2,fhka fyda"  meyeimqfjka fyda"  Okfhka fyda"  bf.kSfuka fyda"  lu!dh;kfhka fyda"  Ys,amdh;kfhka fyda"  jsoHdh;kfhka fyda"  fndfyda foa oekSfuka fyda"  jegySfuka fyda"  fjk huz lreKlska fyda"  hfula funÌ udkhla"  isf;a Wiia njla"  Wiiahhs yeZ.Sula"  fldvshla fia bosrsm;a lr.;a udkhla fjz kuz thhs'   fuh udkhhs lshkq ,efnz'   ))Y2oaO mqreIhd udhdjo"  udkho yeroud)) hkq kqjKe;a;d /jgs,a,o"  udkho yer"  Èrefldg"  myfldg"  kQmokd njg muqKqjd jdih lrhs'   fjkska wksla lreKlska fyda wkHhd my;afldg is;kafkah'   huz funÌjQ udkhla"  is;Sula"  isf;a Wiialula"  Ozjchla"  fuh kexjSula"  ukdfldg .ekaula"  fldvshla fuka isf;a kexjSula fjzo"  fuh w;sudkhhs lshhs'   ))w;sudkfhys fkdisgskafkah)) hkq w;sudkfhys fkdisgskafkah"   w;sudkh Èr,kafkah"  wNdjhg muqKqjkafkah'   w;sudkfhka wE;ajQfjla jkafkah"  fjkajQfjla jkafkah'   kslauqfKa"  fjkajQfha"  iSud fkdl< is;ska jikafkah hkqhs'

6'  ))ksj!dKhg is; fhÉ usksiaf;u)) hkq fuys we;euz mqoa.,fhla oka fokafka"  is,a iudoka jkafka"

[\q 1847/]

WfmdaIs; lu!h lrkafka"  fndk meka yd mrsfNda. c,h f.k ;nkafka"  msrsfjK wuoskafka"  ffp;Hh jËskafka"   ffp;Hfhys iqjË u,a ;nkafka"  ffp;Hh m1oCIsKd lrkafka"  huzlsis ff;1Od;2l l2Y,hla /ia lrkafka"  .;s fya;2jlska fkdj"  W;am;a;s fya;2jlska fkdj"   m1;sikaOs fya;2jlska fkdj"  Nj fya;2jlska fkdj"  ixidr fya;2jlska fkdj"  jgzg fya;2jlska fkdj"  ta ish,a, fjka lsrSfuz woyiska ksj!dKhg keUqrejQfha"  ksj!dKhg nrjQfha"  l2i,a /ialrhs'   fufiao"  ksj!dKhg is; fhÉ usksid kus'   h,sÈ fyda ish,q ixialdr Od;2fjys is; miqniajd wuD; Od;2j msKsi is; /ia lrhs'   *kxjhs'(   ish,q ixialdrhka ixisËjQ"  ish,q flf,ia Èrel<"  ;DIaKdj f.jd oeuQ"  jsrd. kuzjQ"  ksfrdaO kuzjQ"  ksj!dKhla weoao"  fuh Ydka;h'   fuh m1KS;h hkqfjks'

7'  ))kqjKe;af;da lduiqL fya;2fjka kej; Njhla we;sjSu msKsi oka fkdfo;a'   taldka;fhka Tjqyq flf,ia ÈrelsrSu msKsi"  h,s;a Njhla fkd,enSu msKsi oka fo;a'))

8'  ))kqjKe;af;da lduiqL fya;2fjka kej; Njhla we;sjSu msKsi OHdkhka fkdjv;a'   taldka;fhka Tjqyq flf,ia ÈrelsrSu msKsi"  h,s;a Njhla fkd,enSu msKsi"  kej; Njhla we;s fkdjSu msKsi OHdk jv;a'))

))Tjqyq ksj!dKh n,dfmdfrd;a;2fjka"  thg keuqk is;e;sj"  tys we,S oka fo;a'   huz fia .x.dj id.r uOHhg meusfKao"  tfuka Tjqyq ksj!dKh msysgfldg we;af;a fj;a)) hkqhs'

15 - 9

3'  ))uqidjdofhys fkdfhfokafkah)) hkq uqidjdohhhs fndrelSug lshhs'   fuys we;euz mqoa.,fhla iNd ueog .sfha fyda"  msrsia ueog .sfha fyda"  kEhska ueog .sfha fyda"  iuQy ueog .sfha fyda"  rdcl2, uOHhg .sfha fyda"

[\q 1848/]

bosrshg meusKsfha"  YdCIs jspdrK ,oafoa"  ))tuznd mqreIh"  fuys tj'   hula okafkys kuz th lshj)) hs lS l,ays"  fyf;u ;ud fkdo;a foh fyda oksushs"  o;a foh fyda fkdoksushs"  fkdÈgq foh fyda olsushs"  Ègq foh fkdolsushs"  ;ud fya;2fjka fyda"  wkqka fya;2fjka fyda"  b;d iqZM wdusIhla .ek fyda"  oek oek fndre lshhs'   fuh uqidjdohhs lshhs'   kej;o ;2ka wdldrhlska"  i;rdldrhlska"  mia wdldrhlska"  ihdldrhlska"  i;a wdldrhlska"  wgdldrhlska uqidjdoh fjhs'   ))uqidjdofhys fkdfhfokafkah)) hkq"  uqidjdofhys fkdhkafkah"  fkdmeusfKkafkah"  mdfkdfjkafkah"  /ia fkdlrkafkah'   uqidjdoh Èr,kafkah'   ixisÌjkafkah"  wNdjhg muqKqjkafkah"  uqidjdofhka ÈrejQfjla jkafkah'   kslauqfka"  fjkajQfha"  iSud fkdl< is;ska jikafkah'

4'  ))rEmfhys iafkayh fkdlrkafkah)) hkafkys"  rEmh kuz i;r uyd N@;fhdao"  i;r uyd N@;hkaf.a Wmdodh rEmfhdao hkqhs'   ))rEmfhys iafkayh fkdlrkafkah)) hkq rEmfhys iafkayh fkdlrkafkah"  wdYdj fkdlrkafkah"  fm1auh fkdlrkafkah"  we,Su fkdlrkafkah"  kQmojkafkah hkqhs'

5'  ))udkho oek.kafkah)) hkafkys ))udkh)) hkq isf;a huz Wiia .;shla fjzo"  tla wdldrhlska udkhhs'   fohdldrhlska udkhhs'   tkuz ;ud Wiiafldg is;Suo"  wkqka my;afldg is;Suo hkqhs'   ;2ka wdldrlska udkhhs'   tkuz fY1aIaG fjushs udkh" iudk fjushs udkh"  ySk fjushs udkh hkqhs'   i;rdldrhlska udkhhs'   tkuz ,dNfhka udkh Wmojhs'   lSrA;sfhka udkh Wmojhs'   m1ixYdfjka udkh Wmojhs'   iemfhka udkh Wmojhs'     mia wdldrhlska udkhhs'   tkuz"  uk jvk rEmhka ,nkafka fjushs udkh Wmojhs'   Ynzohka"  .JOhka"  rYhka"  iamY!hka"  ,nkafka fjushs udkh Wmojhs'

[\q 1849/]

ihdldrhlska udkhhs'   tkuz"  weia ,enSfuka udkh Wmojhs'   lk ,enSfuka"  kdih ,enSfuka"  osj ,enSfuka"  lh ,enSfuka"  is; ,enSfuka" udkh Wmojhs'   i;a wdldrhlska udkhhs'   tkuz"  w;sudkh"  udkd;sudkh"  wj udkh"  iosi udkh"  wOs udkh"  usF:Hd udkh"  hkqhs'

6'  wg wdldrhlska udkhhs'   tkuz"  ,dNfhka udkh Wmojhs'   w,dNfhka wjudkh Wmojhs'    lSrA;sfhka udkh Wmojhs'   wmlSrA;sfhka wjudkh Wmojhs'    m1Yxidfjka udkh Wmojhs'   kskaodfjka wjudkh Wmojhs'     iemfhka udkh Wmojhs'   Èlska wjudkh Wmojhs'     kj wdldrfhka udkh Wmojhs'   fY1IaGhdg fY1IaGfjushs udkh"   fY1IaGhdg iudkfjushs udkh"   fY1IaGhdg ySkfjushs udkh"   iudkhdg fY1IaGfjushs udkh"   iudkhdg iudkfjushs udkh"   iudkhdg ySkfjushs udkh"   ySkhdg fY1IaGfjushs udkh"   ySkhdg iudkfjushs udkh"   ySkhdg ySkfjushs udkh hkqhs'   oYdldrhlska udkhhs'   fuys we;euz mqoa.,fhla udkh Wmojhs'   cd;sfhka fyda"  f.da;1fhka fyda"  l2,mq;1luska fyda" fuz f,dalfhys we;efula cd;sfhka fyda"  f.da;1fhka fyda"  l2,fhka fyda"  meyeimqfjka fyda"  Okfhka fyda"  bf.kSfuka fyda"  lu!dh;kfhka fyda"  Ys,amdh;kfhka fyda"  jsoHdh;kfhka fyda"  fndfyda foa oekSfuka fyda"  jegySfuka fyda" fjkska wksla lreKlska fyda hkqhs'   huz funÌ udkhla"   is;Sula"  isf;a Wiia njla"  Ochla fuka kexjsula"  fldvshla fuka .ekSula fjzo"  fuh udkhhs lshhs'   ))udkh okafka)) hkq ))udkh"  Z[dkmrsZ[aZ[d"  ;SrKmrsZ[aZ[d"  mydKmrsZ[aZ[d hk oekSuz ;2fkka okafkah'   {dkmrsZ[aZ[dj huz isf;a Wiia .;shla fjzo"  fuz tla whqrlska udkhhs'   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ls,qg"  b;srsjQ wdidj uevf.k isgSu"  n,j;a leue;a;"  Èlg uq,"  Èlg ksOdkh"  ÈlaL m1Njh"  udr mdYh"  udr ns,sh"  udr jsIh"  ;DIaKd .Xz.dj"  ;DIaKd oe,"  ;DIaKd ouzje,"  ;DIaKd iuqÊh"  jsIu f,daNh"  wl2Y, uQ,h"   wdcjho cmamkho lshus hkq wdcjho cmamkho lshus"  m1ldY lrus"  foaYkd lrus"  mkjus"  ;nus"  jsjD; lrus"  fnous"  m1lg lrus hkqhs'

5'  ))wdruzuKhhso"  mluzmkhhso lshus)) hkq"  wdruzuKhhso ;DIaKdjg lshhs'   huz rd.hla weoao"  wd,hla weoao" huz <xjsula weoao"  huz /yekla weoao"  huz kJos rd.hla weoao"  huz n,j;a rd.hla weoao"  huz wdYdjla weoao"  nei.ekaula" .scqjSula" uZvla weoao"  *fid,jkakS( rjgkakS"  cjksld *WmojkakS("  ixckkS *yg.kajkakS("  isnznks *uikakS("  cd,skS *oe,(   ijS;d *.Z.("  jsi;a;sld *we,au("  iq;a;x *kQ,("  jsi;d *me;sfrkakS("  wdhq.ks */ialrkakS("  fojeks W;am;a;shla fokakS"  msysgqjkakS"  Njhg hjkakS"  jkh jk:h"  tlajSu"  iafkayh"  wfmCIdj"  neuzu"  wdYdj"  n,dfmdfrd;a;2j"  rEmdYdj"  Ynzo"  .kaO"  ri"  iamY!dj"  Okdidj"  mq;1didj"  cSjs;dYdj"  cmamkd *fodvjkakS("  cmams;ka;"  mqpzP[aPsl;"  idOqluH;d hk kuzj,ska m1lg ;DIaKdj"  f,d,q *f,d,anj("  f,d,qmamdhk"  f,d,amamdhs;ka;"  wOu rd.h"  jsIu f,daNh"  kslka;sh"  ks;dukh"  m1d:!kh"  m1sh lsrSu"  oevs m1d:!kh"  ldu ;DIaKdj"  Nj ;DIaKdj"  rEm ;DIaKdj"  wrEm ;DIaKdj"  ksfrdaO ;DIaKdj"  Ynzo ;DIaKdj"  .JO ;DIaKdj"  ri ;DIaKdj"  iamY! ;DIaKdj"  Ouzu ;DIaKdj"  Tzh"  fhda.h"  .ka:h"  Wmdodkh"  wdjrKh"  kSjrKh"  jeiSu"  nJOkh"  ls,qg"  b;srsjQ wdidj uevf.k isgSu"  n,j;a leue;a;"  Èlg uq,"  Èlg ksOdkh"  ÈlaL m1Njh"  udr mdYh"  udr ns,sh"  udr jsIh"  ;DIaKd .Xz.dj"  ;DIaKd oe,"  ;DIaKd ouzje,"  ;DIaKd iuqÊh"  jsIu f,daNh"  wl2Y, uQ,hhs"    mluzmkhhso ;DIaKdjg lshhs'   huz rd.hla weoao" huz <xjsula weoao"  huz /yekla weoao"  huz kJos rd.hla weoao"  huz n,j;a rd.hla weoao"  huz wdYdjla weoao"  nei.ekaula" .scqjSula" uZvla weoao"  *fid,jkakS( rjgkakS"  cjksld *WmojkakS("  ixckkS *yg.kajkakS("  isnznks *uikakS("  cd,skS *oe,(   ijS;d *.Z.("  jsi;a;sld *we,au("  iq;a;x *kQ,("  jsi;d *me;sfrkakS("  wdhq.ks */ialrkakS("  fojeks W;am;a;shla fokakS"  msysgqjkakS"  Njhg hjkakS"  jkh jk:h"  tlajSu"  iafkayh"  wfmCIdj"  neuzu"  wdYdj"  n,dfmdfrd;a;2j"  rEmdYdj"  Ynzo"  .kaO"  ri"  iamY!dj"  Okdidj"  mq;1didj"  cSjs;dYdj"  cmamkd *fodvjkakS("  cmams;ka;"  mqpzP[aPsl;"  idOqluH;d hk kuzj,ska m1lg ;DIaKdj"  f,d,q *f,d,anj("  f,d,qmamdhk"  f,d,amamdhs;ka;"  wOu rd.h"  jsIu f,daNh"  kslka;sh"  ks;dukh"  m1d:!kh"  m1sh lsrSu"  oevs m1d:!kh"  ldu ;DIaKdj"  Nj ;DIaKdj"  rEm ;DIaKdj"  wrEm ;DIaKdj"  ksfrdaO ;DIaKdj"  Ynzo ;DIaKdj"  .JO ;DIaKdj"  ri ;DIaKdj"  iamY! ;DIaKdj"  Ouzu ;DIaKdj"  Tzh"  fhda.h"  .ka:h"  Wmdodkh"  wdjrKh"  kSjrKh"  jeiSu"  nJOkh"  ls,qg"  b;srsjQ wdidj uevf.k isgSu"  n,j;a leue;a;"  Èlg uq,"  Èlg ksOdkh"  ÈlaL m1Njh"  udr mdYh"  udr ns,sh"  udr jsIh"  ;DIaKd .Xz.dj"  ;DIaKd oe,"  ;DIaKd ouzje,"  ;DIaKd iuqÊh"  jsIu f,daNh"  wl2Y, uQ,h" ldumXzlh blaujSug ÈIalrh"  hkq"  ldu uv"  ldu laf,aYh"  ldu m<sfrdaOh"  blaujSug ÈIalrh"  ;rKh lsrSu ÈIalrh"  ixisÌjSu ÈIalrh hkqhs'

15 - 12

3'  ))uqksf;u i;Hfhka fkdblauqfKah)) hkq"  i;H jpkfhka fkdblaujQfha"  iuHla oDIagsfhka fkdblaujQfha"  wdhH! wIaGdx.sl ud.!fhka fkdblaujQfha hkqhs'   ))uqks)) hkq fudkhhs {dkhg lshhs'   jsfYI oekSu"  Ou!h mrSCIdfjka oekSu"  i,ld ne,Su"  fjki oekSu"  jegySfukaoekSu"  mdKavs;Hh"  oCIlu"  ksmqKFjh"  jsNj;ajh"  pska;dj"  uka;dj"  fidhdne,Su"  m1{dj"  {dkh"  u. fmkajSu"  jsoY!kdj"  ukd oekSu"  isys lrjSfuz m1{dj"  m1f{kaÊsh"  m1{d n,h"  m1{d wdhqOh"  m1{d m1didoh"  m1{d wdf,dalh"  m1{d wjNdih"  m1{d myk"  m1{d r;kh"  ;DIaKd cd,h blaujd isgsfhao"  fyf;u uqks kus'

4'  ))n1dyauKf;u f.dv isgshs)) hkq"  f.dvhhs wuD;jQ ksrAjdKhg lshhs'   huz ta fohla ish,q ixialdrhka ixisËjQfhao"  ish,q WmOSka neyer lf<ao"  ;DIaKd CIhjQfhao"  jsrd. kuzjQ"  ksfrdaO kuzjQ"  ta ksrAjdKhhs'   n1dyauK

[\q 1853/]

hkq n1dyauK hkq OrAu i;la uev meje;ajQ nejska n1dyauK kus'   tkuz i;aldh oDIagsh uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   jspslspzPdj *+nqoaOdoS wg ;ek ielh( uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   YS, j1; mrdudYh uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   rd.h uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   fZjIh uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   fudayh uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   udkh uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   odyh we;s lrkakdjQ"  kmqre jsmdl we;s"  wksla Njhla we;s lrjkakdjQ"  flf,ia iys;jQ"  ,duljQ"  kej; crd urK we;slrjkakdjQ wl2Y, OrAu uev mj;ajk ,oafoa fjhs'   wdY1s;fkdjQ flf<ia Èrel< fyf;u"  n1dyauKhhs lshhs'   n1dyauKf;u f.dv isgshs hkq"  osjhsfkys isgshs"  wdrCId ia:dkfhys isgshs"  msysg we;s ia:dkfhys isgshs"   wNh ia:dkfhys isgshs"   pHq; fkdjk ia:dkfhys isgshs"

5'  ))fyf;u ish,a, Èrefldg)) hkafkys"  ish,a,hhs ZjdoY wdh;khkag lshhs'   huz fyhlska wdOHd;ausl ndysr wdh;khkays PJo rd.h m1ySkjQfha fjzo"  uq,ska WÈrK ,oafoa"  w. isËsk ,o ;,a .ila fuka lrK ,oafoao"  wNdjhg muqKqjk ,oafoao"  kejk kQmoSu njg muqKqjk ,oafoao"  fumuKlska ish,a, ÈrejQfha fjhs'   judrd oeuqQfha fjhs'   m1ySKjQfha fjhs'   ixisËjQfha fjhs hkqhs'    taldka;fhka fyf;u Ydka;jQ ;eke;af;ahhs lshhs'   fyf;u hkq"  Ydka;jQfha"  ixisÌfka"  ksjqfkahhs lshhs"  m1ldY lrhs"  jHjydr lrhs hkqhs'

15 - 13

3'  ))taldka;fhka fyf;u kqjKe;af;a kus"  fjo.@ kuz)) hkafkys"  kqjKe;af;a hkq"  jsoHdjg meusKs ;eke;af;a"  kqjKe;af;a"  m1{d we;af;a hkqhs'   fjo.@ hkafkys fjofhdahhs i;r ud.!hkays {dkhg **5+6( 5 ))fjohhs)) hk ;ek isg fhdod.; hq;2hs'(  ish,q fjzokdjkays we,au Èrelf<a"  ish,q fjzokdjka blaujd isgsfhahhs fyf;u fjzo.@ kus'

4'  ))Ou!h oek fkdweZMfka)) hkafkys"  oek hkq"  oek"  iufldg n,d"  ;SrKh fldg"  m1lgfldg hkqhs'   ish,q ixialdrfhda wks;Hhhs" oek"  iufldg n,d"  ;SrKh fldg"  m1lgfldg"   ish,q ixialdrfhda Èlahhs oek"  iufldg n,d"  ;SrKh fldg"  m1lgfldg"   fya;2jlska we;sjk huz Ou!hla weoao"  ta ish,a, jskdYh msKsi mj;afkahhs oek"  iufldg n,d"  ;SrKh fldg"  m1lgfldg hkqhs'   ))fkdweZMfka)) hkq we,Suz folls'   ;DIaKd we,Suo"  oDIags we,Suo hkqhs'

[\q 1854/]

osfjys fkdweZMfka"  lfhys fkdweZMfka"  ;DIaKd we,Su Èrefldg"  oDIags we,Su neyerfldg"  wefiys fkdweZMfka"   lfKys fkdweZMfka"   kdifhys fkdweZMfka"   osfjys fkdweZMfka"   lfhys fkdweZMfka"   Ègq"  weiQ"  ;2ka bJÊshhkaf.ka oek.;a Ou!hkays fkdweZMfka"  nei fkd.;af;a"  kslauqfKa"  fjkajQfha"  usÈfKa"  iSud fkdl< is;ska jihs hkqhs'

5'  ))fyf;u ukdfldg f,dalfhys mj;skafka)) hkq"  huz fyhlska wdOHd;ausl"  ndysr wdh;khkays PJo rd.h m1ySKjQfha fjzo"  uq,ska WÈrK ,oafoao"  w. isËs ;,a .ila fuka lrK ,oafoao"  wNdjhg muqKqjk ,oafoao"  kej; kQmoSug muqKqjk ,oafoao"  fumuKlska ukdfldg f,dalfhys yeisfrhs'   brshjz mj;ajhs"  mj;shs"  md,kh lrhs"  hefmhs'   huz fyhlska mqkHdNsixialdrho"  wmqKHdNsixialdrho"  wdfkxcdNsixialdrho"  m1ySK jQfhao"  uq,ska WÈrd oeuqfha fjzo"  w. isËs ;,a .ila fuka lrK ,oafoa fjzo"  wNdjhg muqKqjk ,oafoa fjzo"  kej; kQmoSug muqKqjk ,oafoa fjzo"  fumuKlska ukdfldg f,dalfhys yeisfrhs'   mj;shs"  brshjz mj;ajhs'   md,kh lrhs"  hefmhs hkqhs'

6'  ))lsisjl2g wdYd fkdlrhs)) hkafkys"  wdYdjhhs ;DIaKdjg lshhs'   huz rd.hla weoao" huz <xjsula weoao"  huz /yekla weoao"  huz kJos rd.hla weoao"  huz n,j;a rd.hla weoao"  huz wdYdjla weoao"  nei.ekaula" .scqjSula" uZvla weoao"  *fid,jkakS( rjgkakS"  cjksld *WmojkakS("  ixckkS *yg.kajkakS("  isnznks *uikakS("  cd,skS *oe,(   ijS;d *.Z.("  jsi;a;sld *we,au("  iq;a;x *kQ,("  jsi;d *me;sfrkakS("  wdhq.ks */ialrkakS("  fojeks W;am;a;shla fokakS"  msysgqjkakS"  Njhg hjkakS"  jkh jk:h"  tlajSu"  iafkayh"  wfmCIdj"  neuzu"  wdYdj"  n,dfmdfrd;a;2j"  rEmdYdj"  Ynzo"  .kaO"  ri"  iamY!dj"  Okdidj"  mq;1didj"  cSjs;dYdj"  cmamkd *fodvjkakS("  cmams;ka;"  mqpzP[aPsl;"  idOqluH;d hk kuzj,ska m1lg ;DIaKdj"  f,d,q *f,d,anj("  f,d,qmamdhk"  f,d,amamdhs;ka;"  wOu rd.h"  jsIu f,daNh"  kslka;sh"  ks;dukh"  m1d:!kh"  m1sh lsrSu"  oevs m1d:!kh"  ldu ;DIaKdj"  Nj ;DIaKdj"  rEm ;DIaKdj"  wrEm ;DIaKdj"  ksfrdaO ;DIaKdj"  Ynzo ;DIaKdj"  .JO ;DIaKdj"  ri ;DIaKdj"  iamY! ;DIaKdj"  Ouzu ;DIaKdj"  Tzh"  fhda.h"  .ka:h"  Wmdodkh"  wdjrKh"  kSjrKh"  jeiSu"  nJOkh"  ls,qg"  b;srsjQ wdidj uevf.k isgSu"  n,j;a leue;a;"  Èlg uq,"  Èlg ksOdkh"  ÈlaL m1Njh"  udr mdYh"  udr ns,sh"  udr jsIh"  ;DIaKd .Xz.dj"  ;DIaKd oe,"  ;DIaKd ouzje,"  ;DIaKd iuqÊh"  jsIu f,daNh"  wl2Y, uQ,h"  wNsOHdj"  f,daNh"  wl2Y, uQ,h hkqhs'   hful2f.a fuz wdYdj"  ;DIaKdj"  m1ySKjQfhao"  uq,ska isÌfkao"  ikaisÌfkao"  bmoSug wfhda.ho"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao"  fyf;u CI;1shfhl2g fyda"  n1dyauKfhl2g fyda"  ffjYHfhl2g fyda"  Y2Êfhl2g fyda"  .Dyia;fhl2g fyda"  m1j1cs;fhl2g fyda"  fojsfhl2g fyda"  usksfil2g fyda hkqhs'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a ksjqfka yeisfrkafkys jikafkys brshjz mj;ajkafkys md,kh lrkafkys hefmkafkys hkqhs'

15 - 16

3'  ))hful2g kdu rEm folays uuFjhla ij!m1ldrfhka keoao)) hkafkys ij!m1ldrfhka hkq ish,af,ka ish,a," ij!m1ldrfhka ij!m1ldrh"  b;srs fkdfldg hgfldg .kakd jpkhls'   fuz ij!m1ldrfhka hkqhs'   kdu kuz i;r wrEm ialJOfhdahs'   rEm kuz i;r uyd N@;o"  i;r uyd N@;hkaf.a Wmdodh rEmo hkqhs'   ))hful2g)) hkq wy!;ajQ CISKdY1jhka jykafiag hkqhs'   ))uuFjhla)) hkafkys uuFj folls'   ;DIaKd uuFjho"  oDIags uuFjho hkqhs'   ;DIaKd uuFjh ljfrAo$   huz;dla ;DIaKdfjka iSud lrK ,o"  b,lal lrK ,o"  jg lrK ,o"  yd;amiska iSud lrK ,o"  fuh udf.ah"  fumuK udf.ah"  fumuKlska udf.ah"  rEmfhda"  Ynzofhda"  .JOfhda"  rifhda"  iamY!fhda"  we;srs,s"  fmdfrdakd"  odis odifhda"  tZM"  negZMfjda"  W#re"  l2l2,a,q"  we;a"  .j"  wYaj"  fj<Uyq"  fl;aj;a"  ysrKH"  iajK!"  .uz"  kshuz.uz"  rdcOdks"  rgj,a"  ckmo"  fldgq.2,a"  .nvd udf.ah'  yqfola uyd mD:sjsho"  ;DIaKd jYfhka uudhkh lrhs'   huz;dla tlaish wgla ;DIaKdjg wh;ao *ta ish,a,( fuz ;DIaKd uuFjhhs'     oDIags uuFjh flfiao$   jsxY;s jia;2ljQ i;aldh oDIagsh"  oYjia;2l usF:HdoDIagsh"  oY jia;2l wka;.1dysl oDIagsh"  huz tnÌ oDIags weoao"  oDIags jYfhka .;a" oDIags ldka;drh" oDIagslKaGlh" oDIagsluzmKh" oDIagsixfhdackh"  .1yKh"  m1;s.1yKh"  we;2ZMjSu"  mrduY!h"  jeros ud.!h"  usF:Hd ud.!h"  fndrenj"  ;SF:!dh;kh"  jeros.ekau"  jsmhH!di .1ykh"  usF:Hd .1ykh"  jeros foa ksjeroshhs .ekau"  huz muK foieg oDIags .;af;da fj;ao"  fuz oDIags uuFjhhs'

4'  ))hful2g kdu rEm folays uuFjhla ij!m1ldrfhka keoao)) hkq ij!m1ldrfhka kdu rEm folays uuFjhla hful2g keoao"  jsoHudk fkdfjoao"  fkd,efnoao"  m1ySKo"  uq,ska isÌfkao"  Ydka;o"  bmoSug wfhd.Ho"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao hkqhs'

5'  )) uuFjhla ke;s nejskau fYdal fkdlrhs)) hkq fjkajk jia;2fjys fYdal fkdlrhs'   jia;2j fjkajQ l,ayso fYdal fkdlrhs'   ))miq.sh fohg Èla fkdfjz)) hkq fjkig meusfKk jia;2fjys fyda fYdal fkdlrhs'   ta jia;2j fjkia jSfuys fyda fYdal fkdlrhs'   udf.a wei fjkiajQfhahhs fYdal fkdlrhs' udf.a lK" udf.a kdih" udf.a osj" udf.a YrSrh" udf.a rEmfhda" udf.a Ynzofhda" udf.a .JOfhda" udf.a rifhda" udf.a iamY!fhda" udf.a l2,h" udf.a .Kh" udf.a wdjdih" udf.a ,dNh" udf.a lSrA;sh" udf.a m1Yxidj" udf.a iemh" udf.a isjqr" udf.a msKavmd;h" udf.a fiakdikh" udf.a .s,kami fnfy;a msrslr" udf.a uj" udf.a mshd" udf.a ifydaorhd" udf.a ifydaorsh" udf.a mq;1hd" udf.a Èj" udf.a us;1fhda" udf.a hyZMfjda" udf.a kEfhda" udf.a iyf,a kEfhda"  fjkia jQfha hhs fYdal fkdlrhs'   la,dka; fkdfjhs'   fkdj<mshs'   f,ys w; .id fkdyZvhs'   isys uq<djg fkdmeusfKhs hkqhs'   fufiao uuFjh ke;s nejska fYdal fkdlrhs'   kej;o"  Èla fjzokdj ke;s nejska"  iamY! lrK ,oafoa"  hqla;jQfhaa"

[\q 1858/]

fYdl fkdlrhs"  la,dka; fkdfjhs"  fkdj<mshs"  mmqfjys w; .id fkdyZvhs"  isys uq,djg fkdmeusfKhs"  fufiao uuFjh ke;s  nejska fYdal fkdlrhs hkqhs'   h,sÈ fyda ke;s nejska"  jsoHudk fkdjk nejska"  fkd,efnk nejska"  taldka;fhka ug jsh'   taldka;fhka th ug ke;'      taldka;fhka ug jkafkah'   taldka;fhka uu th fkd,nus)) hs fYdal fkdlrhs'   la,dka; fkdfjhs'   fkdj<mshs'   mmqfjys w;.id fkdyZvhs"  isys uq,djg fkdmeusfKhs hkqhs'

6'  ))taldka;fhka fyf;u f,dalfhys msrsySug fkdhhs)) hkq hful2g fuh udf.ah lshd fyda"  fuh wkqkaf.ah lshd fyda"  lsishuz rEm.;jQ fyda"  fjzokd.;jQ fyda"  iZ[aZ[d.;jQ fyda"  ixLdr.;jQ fyda"  jsZ[aZ[dK.;jQ ftda"  .kakd ,oaola"  mrduY! lrK ,oaola"  nei.kakd ,oaola"  wef,k ,oaola weoao"  Tyqg bmoSu we;"  fuh lshk ,oafoauh'

))ueKslauhjQ l2Kav,hkao"  r:ho"  wYajhkao"  jskdYjQ l,ays"  mq;1hkao"  wUqjkao"  tfiau jskdYjQ l,ays"   ish,q fNda.hka fiajkh fkdl< l,ays"  fYdal ld,fhys l2ula fyhska fkd;efjkafkyso$))

))fNda.fhda l,skau usksid Èr,;a'   usksido tajd m<uqj yerouhs'   ldu lduSyq ks;H nejz we;af;da fkdfj;a'   tfyhska uu fYdal ld,fhys fYdal fkdlrus'))

))iQhH!hd wia;hg meusK m<dhhs'   pFÊhd mdhhs"  msfrhs"  ujsiska wIagf,dal Ou!fhda okakd ,oy'   tfyhska fYdal ld,fhys fYdal fkdlrus'))

hufl2g fuh udf.ah"  fuh fyda wkqkaf.ahhs lsishuz rEm.;jQ"  fjzokd.;jQ"  iZ[aZ[d.;jQ"  ixLdr.;jQ"  jsZ[aZ[dK.;jQ .kakd ,oaola"  mrduY! lrK ,oaola"  nei .kakd ,oaola"  .ef,k ,oaola"   wef,k ,oaola keoao"  Tyqg bmoSula ke;'   fuho lshk ,oafoauh'

[\q 1859/]

7'  ))Y1uKh"  i;2gq jkafkyso"  weje;aks"  l2ula ,eno$   tfia jS kuz Y1uKh"  fYdal lrkafkyso"  weje;aks"  l2ula jskdYjSo$   tfia jS kuz Y1uKh"  i;2gq fkdjkafkyso"  fYdal fkdlrkafkyso"  ))tfiah weje;aks)) hkqhs'

))i;2gla ke;s"  Èlla ke;s f,dalfhys jsi;a;sldu kuz ;DIaKdj ;rKh l<"  laf,aY mrsksj!dKfhka msrsKsjqk"  n1dyauK kuzjQ NsCIqj fndfyda l,lska Ègqfjuq))   f,dalfhys taldka;fhka fyf;u fkdosrkafkah hkqhs'

15 -17

3'  ))hful2g fuh udf.ahhs fyda wkqkaf.ahhs fyda lsisjla keoao$)) hkafkys hful2g hkq wrAy;a CISKdY1jhka jykafiag hkqhs'   hful2g fuh udf.ah lshd fyda"  fuh wkqkaf.ah lshd fyda lsishuz rEm.;jQ"  fjzokd.;jQ"  iZ[aZ[d.;jQ"  ixLdr.;jQ"  jsZ[aZ[dK.;jQ .kakd ,oaola"  mrduY! lrK ,oaola"  nei .kakd ,oaola"  .ef,k ,oaola"   wef,k ,oaola keoao"  jsoHdudk fkdfjoao"  fkd,efnoao"  m1ySKo"  iuqpzPskako"  Ydka;o"  bmoSug wfhd.ho"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao hkqhs'   Nd.Hj;2ka jykafia jsiska fuh jodrK ,oS'

4'  ))uyfKks"  fuz YrSrh hqIau;2kaf.a fkdfjz'   wkHhkaf.ao fkdfjz'    uyfKks"  fuh /ialrK,o"  is;k,o"  jsËshhq;2"  mqrdK lu!hhs o;hq;2hs'    uyfKks"  tys Y1e;j;ajQ wdhH!Y1djlf;u fya;2jla we;sj bmoSu ukdfldg kqjKska isyslrhs'   ))fuh fufia we;s l,ays fufia fjhs'   fuh bmoSfuka fuh fjhs'   fuh ke;s l,ays fuh fkdfjhs'   fuh ke;sjSfuka fuh ke;sfjhs'   huz ta wjsoHd m1;Hfhka ixialdrfhda fj;a'   ixialdr m1;Hfhka js{dkfhda fj;a' jsZ[aZ[dK fya;2fjka kdu rEm we;sjkafkahhs"   kdurEm fya;2fjka Ivdh;khka  we;sjkafkahhs"   Ivdh;k fya;2fjka iamY!h we;sjkafkahhs"   iamY! fya;2fjka fjzokdj we;sjkafkahhs"   fjzokd fya;2fjka ;DIaKdj we;sjkafkahhs"   ;DIaKd fya;2fjka Wmdodkhka we;sjkafkahhs"   Wmdodk fya;2fjka Njh we;sjkafkahhs"  Nj fya;2fjka cd;sh *bmoSu( we;sjkafkahhs"   cd;s fya;2fjka crd urK we;sjkafkahhs OrAuh ukdfia oksS'   wjsoHd ksfrdaOfhka ixialdr ksfrdaOh we;sjkafkahhs"   ixialdr ksfrdaOfhka jsZ[aZ[dk ksfrdaOh we;sjkafkahhs"   jsZ[aZ[dk ksfrdaOfhka kdu rEm ksfrdaOh jkafkahhs"   kdu rEm ksfrdaOfhka Ivdh;k ksfrdaOh jkafkahhs"   Ivdh;k ksfrdaOfhka iamY! ksfrdaOh jkafkahhs"   iamY! ksfrdaOfhka fjzokd ksfrdaOh jkafkahhs"   fjzokd ksfrdaOfhka ;Kayd ksfrdaOh jkafkahhs" ;Kayd ksfrdaOfhka Wmdodk ksfrdaOh jkafkahhs"   Wmdodk ksfrdaOfhka Nj ksfrdaOh jkafkahhs"   Nj ksfrdaOfhka cd;s ksfrdaOh jkafkahhs"   cd;s ksfrdaOfhka crd urK ksfrdaOh jkafkahhs"   fuh Èlhhs"  fuh Èla fya;2jhhs"    fuh ÈlaL ksfrdaOhhs"    fuh ÈlaL ksfrdaOh we;slr .eKSug .uka lsrSfuz udrA.hhs"    fuh wdY1jfhdahhs"    fuh wdY1jhka we;sjsfuz fya;2jhhs"     fuh wdY1j ksfrdaOhhs"     fuh wdY1j ksfrdaOh we;slr .eKSug .ukalsrSfuz udrA.hhs"    fuz OrAufhda ukdfldg oek.;hq;2hhs"  fuz OrAufhda Wiiaj oek.;hq;2hhs"  fuz OrAufhda neyer lghq;2hhs"  fuz OrAufhda jevsh hq;2hhs"  fuz OrAufhda m1;HCI lghq;2hhs"  ijeoEreuz iamY!dh;khkaf.a we;sjSuo"  ke;sjSuo"  wdYajdoho"  wdoSkjho"  kslauSuo"  hk mia jeoereuz Wmdodk ialJOhkaf.a  we;sjsuo"  ke;sjsuo"  wdYajdoho"  wdoSkjho"  kslauSuo oek ukdfldg OrAuh oek i;r uyd N2;hkaf.a we;sjsuo"  ke;sjsuo"  wdYajdoho"  wdoskjho"  kslauSuo hk huzlsis fya;2jlska Wmka OrAuhla weoao"  ta ish,a, jskdYjk iajNdj we;s OrAufhdahhs hkqhs'))   fufia fuz ish,q ÈlaL rdYshf.a we;sjSu fjhs hkqhs)) fuh Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jodrK ,oS'

[\q 1860/]

5'  ))fudrdch"  yeul,ays isys we;af;a Y@kH jYfhka f,dalh n,j'   wd;au oDIagsh bj;g WÈrd weo"  urKh blaujkafkla jkafkah'   uD;Hqrdchd fufia f,dalh n,kakyq fkdolshs)) hkqhs'   fuh Nd.Hj;2ka jykafia jsiska jodrK ,oS'   ))uyfKks"   hula hqIau;2kaf.a fkdfjzkuz th Ère lrjz'   hqIau;2kag th ÈrelsrSu fndfyda l,la ys; iqj msKsi mj;afkah'    uyfKks"  lsisjl2È hqIau;2kaf.a fkdfjz'   th Ère lrjz'   f;dmg th ÈrelsrSu fndfyda l,la ys; iqj msKsi mj;afkah'   fjzokdj"  iZ[aZ[dj"  ixLdrh"  jsZ[aZ[dKh hqIau;2kaf.a fkdfjz' th Ère lrjz'   ta ÈrelsrSu fndfyda l,la ys; iqj msKsi mj;afkah'   uyfKks"  l2ulehs is;kakyqo$   fuz fcA;jkfhys ;DK"  or len,s"  w;2"  fld< fjoao"  th ck f;u f.k hkafka kuz fyda"  mqZMiaikafka kuz fyda"  leue;a;la lrkafka kuz fyda"  hqIau;2kag *ta fld< wdosh( fufia lshkakdyq fjoao$   wm ck f;u f.khhs lshd fyda"  mqZMiaidhhs lshd fyda"  iqÈiaila flfrAhhs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nbs p;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 o wdYd fkdfjhs'   Èflyso wdYd fkdfjhs'   fkdief,hs'   luzmd fkdfjhs'   tnejska wfkc kus' luzmd fkdfjhs hkqhs'

4'  ))tacdj ke;s o;a ;eke;a;dg)) hkafkys o;a ;eke;a;dg hkq oek.;a ;eke;a;dg"  wjfndaO lr.;a ;eke;a;dg hkqhs'   ish,q ixialdrfhda wks;Hhs"  Èlahhs"  ish,q Ou!fhda wkd;auhhs huz lsis fya;2jlska Wmka OrAuhla weoao"  ta ish,a, ke;sjSu msKsi mj;afkahhs okakdyg"  wjfndaOjQjyqg hkqhs'

))lsishuz ixialdrfhla ke;)) hkafkys"  ixialdrfhdahhs mqKHdNsixialdr"   wmqKHdNsixialdr"   wdfkZ[acdNsixialdrfhda lsh;a'   huz fyhlska mqKHdNsixialdrfhdao"   wmqKHdNsixialdrfhdao"   wdfkZ[acdNsixialdrfhdao myj .shdyq fj;ao"  uq,ska WÈrk ,oaodyq"  w. isËsk ,o ;,a

[\q 1865/]

.ila fuka lrK ,oaodyq"  kej; kQmokd njg muqKqjk ,oaodyq fj;ao"  fumuKlska ixialdrfhda ke;'   we;s fkdfj;a"  fkd,efn;a'    myj .shdyq"  uq,ska isÌkdyq"  ixisÌkdyq"  bmoSug wfhd.HjQjdyq"  {dkh kue;s .skafkka oejqkdyq fj;s hkqhs'

5'  ))ixialdrdoSkaf.ka fkdweZMkdjQ fyf;u)) hkafkys ixialdrhhs mqKHdNsixialdrh"   wmqKHdNsixialdrh"   wdfkZ[acdNsixialdrh lshhs'   huz fyhlska mqKHdNsixialdrfhdao"   wmqKHdNsixialdrfhdao"   wdfkZ[acdNsixialdrfhdao myj .shdyq fj;ao"  uq,ska WÈrk ,oaodyq"  w. isËsk ,o ;,a.ila fuka lrK ,oaodyq"  wNdjhg muqKqjk ,oaodyq"  kej; kQmokd njg muqKqjk ,oaodyq fjoao"  fumuKlska ixialdr f;u wE;ajQfha jkafkah'  fjkajQfha"  kslauqfKa"  usÈfka"  iSud fkdl< is;ska jdih lrhs'

6'  ))fyf;u yeu ;kays wNh olshs)) hkq rd.h Nh f.k fokafkah'   fZjIh Nh f.k fokafkah'     fudayh Nh f.k fokafkah'   fl1dOh"  noaO ffjrh"  .2Kul2lu"  wkqkaf.a fodia lSu"  BIH!dj"  uiqrelu"  /jgs,a,"  fflrdgsllu"  ;o .;sh"   tlg tl lsrSu"   udkh"  wNsudkh"  uoh"  m1udoh"  hk fudjqkaf.a ish,q laf,aYhkaf.a"  ish,q ÈYaprs;hkaf.a"  ish,q odyhkaf.a"  ish,q mrsodyhkaf.a"  ish,q ika;dmhkaf.a"  ish,q l2i,dNsixialdrhkaf.a Ydka;Fjh we;s  nejska"  ixisÌk nejska"  ksjqk nejska"  myjQ nejska"  Ydka; jQfha fjz'   NsCIq hkq ima; OrAuhlf.a nsËSuz we;a nejska ))NsCIq)) kus'   ilaldh oDIaGsh nsÌfka fjhs'   jspslspzPdj nsÌfka fjhs'   iS,nzn; mrdudi nsÌfka fjhs'  rd.h nsÌfka fjhs'  fZjIh nsÌfka fjhs'  fudayh nsÌfka fjhs'  udkh nsÌfka fjhs'  Tyqf.a ,duljQ laf,aYhka we;slrkakdjQ"  kej; Njhla we;s lrkakdjQ"  ody iys;jQ"  È%laL jsmdljQ"  kej; crd urKhla fokakdjQ"  ,dul wl2Y, OrAufhda nsÌkdyq fj;s'   Ère lrK ,o iel we;af;a"  iuzmQrAK lrK ,o lghq;2 we;af;a"  CIh lrK ,o mqkrANjh we;af;a"  jsNjho"  Njho Èrefldg msrsksjKg .sfha fjhs'   laf,aYfhda Nh f.k fokakdyqh'   Nh f.k fok rd.h myj .sh nejska Ydka;h'   fZjIH myj .sh nejska Ydka;h'    fudayh myj .sh nejska Ydka;h'   fl1dOh"  noaO ffjrh"  .2Kul2lu"  wkqkaf.a fodia lSu"  BIH!dj"  uiqrelu"  /jgs,a,"  fflrdgsllu"  ;o .;sh"   tlg tl lsrSu"   udkh"  wNsudkh"  uoh"  m1udoh"  hk fudjqkaf.a ish,q laf,aYhkaf.a"  ish,q ÈYaprs;hkaf.a"  ish,q odyhkaf.a"  ish,q mrsodyhkaf.a"  ish,q ika;dmhkaf.a"  ish,q l2i,dNsixialdrhkaf.a Ydka;Fjh we;s  nejska"  ixisÌk nejska"  ksjqk nejska"  myjQ nejska"  Ydka; jQfha fjz'   NsCIq hkq ima; OrAuhlf.a nsËSuz we;a nejska ))NsCIq)) kus'   ilaldh oDIaGsh nsÌfka fjhs'   jspslspzPdj nsÌfka fjhs'   iS,nzn; mrdudi nsÌfka fjhs'  rd.h nsÌfka fjhs'  fZjIh nsÌfka fjhs'  fudayh nsÌfka fjhs'  udkh nsÌfka fjhs'  Tyqf.a ,duljQ laf,aYhka we;slrkakdjQ"  kej; Njhla we;s lrkakdjQ"  ody iys;jQ"  È%laL jsmdljQ"  kej; crd urKhla fokakdjQ"  ,dul wl2Y, OrAufhda nsÌkdyq fj;s'   Ère lrK ,o iel we;af;a"  iuzmQrAK lrK ,o lghq;2 we;af;a"  CIh lrK ,o mqkrANjh we;af;a"  jsNjho"  Njho Èrefldg msrsksjKg .sfha fjhs'   Nh f.k fok laf,aYhka m1ySkjQ nejska iEu;kays wdrCIdj olshs' iEu;kays ksrANh olshs' iEu;kays WjÈre rys; nj olshs hkqhs'

15 - 20

3'  ))uqksf;u iuhka flfrys"  ySkhka flfrys"  fY1IaGhka flfrys"  fkdlshkafkah)) hkafkys"  uqkshhs {dkhg lshhs'   huz m1{djla"  oekSula"  ))kqjKe;af;a fuz cSjs;h w,amhhs)) lSyq hkafkys ffOhH! we;af;akqhs OSr kus'   W;aidy we;af;akqhs OSr kus'   m1{d we;af;akqhs OSr kus'   m1{djg OSrhhs lshkq ,efnz'   huz m1{djla oekSu mrSCIKh"  jsfYI oekSu"  Ou!h mrSCIdfjka oekSu"  i,ld ne,Su"  fjki oekSu"  jegySfukaoekSu"  mdKavs;Hh"  oCIlu"  ksmqKFjh"  jsNj;ajh"  pska;dj"  uka;dj"  fidhdne,Su"  m1{dj"  {dkh"  u. fmkajSu"  jsoY!kdj"  ukd oekSu"  isys lrjSfuz m1{dj"  m1f{kaÊsh"  m1{d n,h"  m1{d wdhqOh"  m1{d m1didoh"  m1{d wdf,dalh"  m1{d wjNdih"  m1{d myk"  m1{d r;kh"  kquq<dj"   Ouzujsph kuz iuH.a oDIaGsh hk ta m1{dfjka hqla; nejska OSr hhs lshhs'   kej;o ialJOfhys kqjKe;s"  Od;@kays   kqjKe;s"  wdh;khkays kqjKe;s"   m1;s;H iuq;amdofhys kqjKe;s"   i;smgzGdkfhys kqjKe;s"   iuHla m1Odkfhys   kqjKe;s"   RDoaOsmdofhys kqjKe;s"   bJÊshhkays kqjKe;s"   fndOHXz.hkays kqjKe;s"   ud.!hkays kqjKe;s"   M,hkays kqjKe;s"   ksj!dKfhys kqjKe;s"   ta kqjKe;af;da fufia lSy'   usksiqkaf.a cSjs;h iaj,amh'   cSjs;h uoh"  gslh'   jsl ld,fhls'   wE; fkdhk iqZMh'  cSjs;h psria:dhS fkdfjz'   fufia lSy'   fufia lsh;a'   fufia l:dlr;a'   fufia m1ldY lr;a'   fufia jHjydr lr;a'   ;DIaKd c,h blaujd isgsfhao"  fyf;u uqks kus'   uqks f;u fY1aIaGjQfha"  fjus lshd fyda"  iudkjQfhus lshd fyda"  ySkjQfhus lshd fyda fkdlshhs"  m1ldY fkdlrhs"  jHjydr fkdlrhs hkqhs'

[\q 1866/]

4'  ))Ydka;jQ" myj .sh uiqrelu we;s fyf;u)) hkafkys"  ))Ydka;)) hkq rd.hdf.a Ydka;nj we;s nejska"  ikaisÌk nejska Ydka; kus'  rd.h ixisÌk nejska Ydka;h'   fZjIH ixisÌk nejska Ydka;h'    fudayh ixisÌk nejska Ydka;h'   fl1dOh"  noaO ffjrh"  .2Kul2lu"  wkqkaf.a fodia lSu"  BIH!dj"  uiqrelu"  /jgs,a,"  fflrdgsllu"  ;o .;sh"   tlg tl lsrSu"   udkh"  wNsudkh"  uoh"  m1udoh"  hk fudjqkaf.a ish,q laf,aYhkaf.a"  ish,q ÈYaprs;hkaf.a"  ish,q odyhkaf.a"  ish,q mrsodyhkaf.a"  ish,q ika;dmhkaf.a"  ish,q l2i,dNsixialdrhkaf.a Ydka;Fjh we;s  nejska"  ixisÌk nejska"  ksjqk nejska"  myjQ nejska"  Ydka; jQfha fjz'   NsCIq hkq ima; OrAuhlf.a nsËSuz we;a nejska ))NsCIq)) kus'   ilaldh oDIaGsh nsÌfka fjhs'   jspslspzPdj nsÌfka fjhs'   iS,nzn; mrdudi nsÌfka fjhs'  rd.h nsÌfka fjhs'  fZjIh nsÌfka fjhs'  fudayh nsÌfka fjhs'  udkh nsÌfka fjhs'  Tyqf.a ,duljQ laf,aYhka we;slrkakdjQ"  kej; Njhla we;s lrkakdjQ"  ody iys;jQ"  È%laL jsmdljQ"  kej; crd urKhla fokakdjQ"  ,dul wl2Y, OrAufhda nsÌkdyq fj;s'   Ère lrK ,o iel we;af;a"  iuzmQrAK lrK ,o lghq;2 we;af;a"  CIh lrK ,o mqkrANjh we;af;a"  jsNjho"  Njho Èrefldg msrsksjKg .sfha fjhs'  ish,q wl2Y, /ialsrSuzj, Ydka;lu we;s nejska"  ksjqK nejska"  myj .sh nejska"  ikaisÌk nejska"  fyf;u Ydka; kus'   ))myj .sh uiqrelu we;s)) hkafkys uiqreluz mfils' wdjdi upzPrsh"  l2, upzPrsh"  ,dN upzPrsh"  jKaK upzPrsh"  Ouzu upzPrsh hkqhs'   funÈ uiqrelula"  uiqrejSula"  f,daNS woyila"  ;o uiqrelula we;s Okh jevSula weoao"  fuh uiqreluhhs lsh;a'   kej;o"  ialJOhkaf.a uiqreluo"  Od;@kaf.a uiqreluo"  wdh;khkaf.a uiqreluo"  oevsj .ekSuo uiqreluhhs lsh;a'   .ekSula weoao fuh uiqreluhhs lshhs'   hful2f.a fuz uiqrelu m1ySko"  uq,ska isÌfkao"  bmoSug wfhda.HjQfhao"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao"  fyf;u myjQ uiqrelu we;af;ahhs"  fjkaj .sh uiqrelu we;af;ahhs"   Ère lrK ,o uiqrelu we;af;ahhs"  neyer l< uiqrelu we;af;ahhs"  uqok ,o uiqrelu we;af;ahhs"  ikaisÌk uiqrelu we;af;ahhs lshhs'

5'  ))*fyf;u( fkd.kafkah'   neyer fkdlrkafkahhs)) Nd.Hj;2ka jykafia  jod<y hkafkys ))fkd.kafkah)) hkq rEmh fkd.kshs"  oevsfldg fkd.kshs"  mrduY! fkdlrhs"  we;2,a fkdfjhs'   fjzokdj"  ix{dj"  ixialdrh"  jsZ[aZ[dKh"  .;sh"  W;am;a;sh"  m1;sikaOsh"  Njh"  ixidrh"  jgzgh fkd.kshs'   oevsfldg fkd.kshs'   mrduY! fkdlrhs'   we;2ZM fkdfjhs hkqhs'   ))neyer fkdlr;a)) hkq"  rEmh Ère fkdlrhs'   fkdikaisÌjhs'   wNdjhg fkdmuqKqjhs'   fjzokdj" ix{dj"  ixialdrhka"  jsZ[aZ[dKh"  .;sh"  W;am;a;sh"  m1;sikaOsh"  Njh"  ixidrh"  jgzgh Èrefkdlrhs'   neyer fkdlrhs'   fkdikaisÌjhs'   wNdjhg fkdmuqKqjhs hkqhs'

______________