[\q 1866/]

YdrSmq;1 iQ;1 ksrAfoaYh'

16 - 1

3'  ))ud jsiska fuhska fmr fkdolakd ,oafoah)) hkq ud jsiska ta Nd.Hj;2ka jykafia fuz weiska fuz wd;au Ndjfhka fuhska fmr fkdolakd ,oafoah'   huz lf,l

[\q 1867/]

Nd.Hj;2ka jykafia ;jz;sid Njkfhys" mri;2 relauq,"  mZvq weUq,a i,iafkys jia jsiQ fiala uOHfhysjQ ueKslaj,ska l< ;rmamqfjka ixliai kqjrg neiSu hkqhs'   fuz oY!kh fmr fkdolakd ,oS hkqhs'

4'  ))iershq;a f;reka jykafia fufia lSy)) hkafkys fufia hkq mo ikaOshhs'   mo .e,mSuhs'   mo msrjSuhs'   wl2re iulsrSuhs'   myiq fia lSug fhdok mohhs hkqhs'   ))wdhqIau;a)) hkq m1sh jpkhhs'   ))iershq;a)) hkq f;rekaf.a kduhhs'   mekjSuhs'   jHjydrhhs'   kdu lu!hhs'   ksrela;shg wh;a mo iuQyhhs'   ))CI;1shdoS lsisjlayqf.ao weiSula fkdwik ,oS)) hkafkys ))fkd)) hkq m1;sfCImhhs'   ))o)) hkq mo ikaOshhs' mo .e,mSuhs'   mo msrjSuhs'   wl2re iulsrSuhs'   myiq fia lSug fhdok mohhs hkqhs'   lsisjlayqf.a hkq lsishuz CI;1shfhl2f.a fyda n1dyauKfhl2f.a fyda ffjYHfhl2f.a fyda Y2Êfhl2f.a fyda .Dyia;fhl2f.a fyda m1j1cs;fhl2f.a fyda fojsfhl2f.a fyda usksfil2f.a fyda hkqhs'

5'  ))funÌ usysrs f;mq,a we;s Nd.Hj;2ka jykafia)) hkq"  fufia usysrs jpk we;s"  fm1auKSh jpk we;s"  yDohXz.u jpk we;s"  fldjq,a yZv jeks yZvla we;s"  wXz. wglska hq;a fdaIhla ta Nd.Hj;2ka jykafiaf.a Y1S uqLfhka kslafuhs'   tkuz"  jsiqreKq"  is;a w,jk"  o;hq;2"  weish hq;2"  iaj,amjQ"  blaujd fkdhk"  .uzNSrjQ"  kskakjQ hkqhs'   ))huz msrsilg ta Nd.Hj;2ka jykafia iajrfhka oekquz fooao"  msg msrsilg Wkajykafiaf.a fdaIh fkdme;sfrhs'   ta Nd.Hj;2ka jykafia n1yau iajr we;s fial'   fldjq,a yZv we;af;ah'   fufiao usysrs jpk we;s fial'   ))Ydia;D)) hkq Ydia;D fial'   Nd.Hj;2ka jykafia .e,a kdhl jk fial'   .e,a kdhl f;u huz fia ldka;drfhka t;rlrjhso"  ÈrANsCI ldka;drh ;rKh lrjhso"  c,h ke;s ldka;drh ;rKh lrjhso"  t;r lrjhso"  ksrANh

[\q 1868/]

N@ushg muqKqjhso"  fumrsoafokau Nd.Hj;2ka jykafia .e,a kdhl fial'   i;aFjhska ldka;drfhka ;rKh lrjhs'   cd;s ldka;drh ;rKh lrjhs'   crd ldka;drh ;rKh lrjhs'   jHdOs ldka;drh ;rKh lrjhs'   urK ldka;drh ;rKh lrjhs'   fYdal"  je<mSuz"  ldhsl Èla"  foduzkia"  Wmdhdi  ldka;drh ;rKh lrjhs'   rd. ldka;drh ;rKh lrjhs'   fZjI"  fudy"  udk"  oDIags jkh"  laf,aY jkh"  ;rKh lrjhs'   t;r lrjhs'   fCIuh fl<jrfldg we;s wuD;jQ ksj!dKhg muqKqjhs'   fufiao Nd.Hj;2ka jykafia rsheÈre *.e,a kdhl( fial'   h,sÈ fyda Nd.Hj;2ka jykafia kdhl fial'   yslaujk fial'   mkjk fial'   wjfndaO lrjk fial'  n,jk fial'  myojk fial'  fufiao Nd.Hj;2ka jykafia .e,a kdhl fial'   h,sÈ fyda Nd.Hj;2ka j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   iamY!h we;sjkafkahhs"   iamY! fya;2fjka fjzokdj we;sjkafkahhs"   fjzokd fya;2fjka ;DIaKdj we;sjkafkahhs"   ;DIaKd fya;2fjka Wmdodkhka we;sjkafkahhs"   Wmdodk fya;2fjka Njh we;sjkafkahhs"  Nj fya;2fjka cd;sh *bmoSu( we;sjkafkahhs"   cd;s fya;2fjka crd urK we;sjkafkahhs oek.;a fial'   wjsoHd ksfrdaOfhka ixialdr ksfrdaOh we;sjkafkahhs"   ixialdr ksfrdaOfhka jsZ[aZ[dk ksfrdaOh we;sjkafkahhs"   jsZ[aZ[dk ksfrdaOfhka kdu rEm ksfrdaOh jkafkahhs"   kdu rEm ksfrdaOfhka Ivdh;k ksfrdaOh jkafkahhs"   Ivdh;k ksfrdaOfhka iamY! ksfrdaOh jkafkahhs"   iamY! ksfrdaOfhka fjzokd ksfrdaOh jkafkahhs"   fjzokd ksfrdaOfhka ;Kayd ksfrdaOh jkafkahhs" ;Kayd ksfrdaOfhka Wmdodk ksfrdaOh jkafkahhs"   Wmdodk ksfrdaOfhka Nj ksfrdaOh jkafkahhs"   Nj ksfrdaOfhka cd;s ksfrdaOh jkafkahhs"   cd;s ksfrdaOfhka crd urK ksfrdaOh jkafkahhs oek.;a fial"   fuh Èlhhs oek.;a fial"  fuh Èla fya;2jhhs oek.;a fial"    fuh ÈlaL ksfrdaOhhs oek.;a fial"    fuh ÈlaL ksfrdaOh we;slr .eKSug .uka lsrSfuz udrA.hhs oek.;a fial"    fuh wdY1jfhdahhs oek.;a fial"    fuh wdY1jhka we;sjsfuz fya;2jhhs oek.;a fial"     fuh wdY1j ksfrdaOhhs oek.;a fial"     fuh wdY1j ksfrdaOh we;slr .eKSug .ukalsrSfuz udrA.hhs oek.;a fial"    fuz OrAufhda ukdfldg oek.;hq;2hhs"  fuz OrAufhda Wiiaj oek.;hq;2hhs"  fuz OrAufhda neyer lghq;2hhs"  fuz OrAufhda jevsh hq;2hhs"  fuz OrAufhda m1;HCI lghq;2hhs"  ijeoEreuz iamY!dh;khkaf.a we;sjSuo"  ke;sjSuo"  wdYajdoho"  wdoSkjho"  kslauSuo"  hk ukdfldg OrAuh oek mia jeoereuz Wmdodk ialJOhkaf.a  we;sjsuo"  ke;sjsuo"  wdYajdoho"  wdoSkjho"  kslauSuo oek oek.;a fial'   i;r uyd N2;hkaf.a we;sjsuo"  ke;sjsuo"  wdYajdoho"  wdoskjho"  kslauSuo hk oek.;a fial'   huzlsis fya;2jlska Wmka OrAuhla weoao"  ta ish,a, jskdYjk iajNdj we;s OrAufhdahhs oek.;a fial'))   ta ish,a, ta fndaOs{dkfhka wjfndaO l< fial'   wkqfndaO l< fial'   ukdj wjfndaO l< fial'   meusKs fial'   iamY! l< fial'   m1;HCI l< fial'   fufia Nd.Hj;2ka jykafia wiydh fiala ksre;a;rjQ iuHla iuzfndaOsh ukdj wjfndaO l< fial'   we,Sug meusKsfial hkafkys we,Su kuz jia;2 ldu"  laf,aY lduhkaf.ka fjkajSfuz we,Su"  jsfjzlfhys we,Su"  Ydka;nfjys we,Suo hkqhs'   thg meusKs fial"  iamY! l< fial"  m1;HCI l< fial hkqhs'

16 - 3

3'  ));DIaKd oDIaGsh weiqre fkdl< fkdfi,afjk ta nqÈrÈka fj;)) hkafkys ))nqÈka)) hkq huz ta Nd.Hj;2ka jykafia f;fuzu wjfndaO l< fiala"  wdpdhH!jrhl2 ke;s fiala"  fmr wjfndaO fkdl< OrAuhkays f;fuz i;Hh ukdj wjfndaO l< fial'   tyso ij!{Fjhg meusKs fial'   n,hkayso jYS njg meusKs fial'   ))nqoaO)) hkq ljr wF:!hlska nqoaO kuz fjzo$   p;2rdhH! i;Hh wjfndaO lf<akqhs nqoaO kus'   m1cdj ms<snË wjfndaOh we;af;akqhs nqoaO kus'   ij!{;d{dkh ,nd.;af;akqhs nqoaO kus'   ish,a,

[\q 1874/]

olafkakqhs nqoaO kus'   wdY1jhka Èrel< nejska nqoaO kus'   Wmlaf,aY ke;af;akqhs nqoaO kus'   taldka; jS;rd. nejska nqoaO kus'   taldka;fhka myl< ;ry we;s nejska nqoaO kus'    taldka;fhka myl< fuday we;s nejska nqoaO kus'   taldhk udrA.hg .sfhakqhs nqoaO kus'   ;ksj ksre;a;r iuHla iuzfndaOsh wjfndaO lf<akqhs nqoaO kus'   wnqoaOsh Èrel< nejska"  nqoaOsh ,nk ,o nejska nqoaO kus'   ))nqoaO)) hk fuz kduh uj jsiska fkdlrK ,oS'   mshd jsiska fkdlrK ,oS'   ifydaorhd jsiska fkdlrK ,oS'   ifydaorshka jsiska fkdlrK ,oS'   us;1dud;Hhka jsiska fkdlrK ,oS'   kE iyf,a kEhka jsiska fkdlrK ,oS'   Y1uK n1dyauKhka jsiska fkdlrK ,oS'   foaj;djka jsiska fkdlrK ,oS'   huz ta nqoaOhhs meKjSula fjzo"  jsfudCIh fl<jr fldg we;s fuh"  Nd.Hj;a nqÈjrhka jykafia,d fndauq, ij!{;d{dkh ,enSu iu. m1;HCIjQ m1{ma;shhs'

4'  ))wdY1h)) hkq ksY1h folls'   ;DIaKd ksY1ho"  oDIags ksY1ho hkqhs'   ;DIaKd ksY1h ljfrAo$   huz muK ;DIaKdfjka iSud lrK ,o"  fl<jr lrK ,o"  jgfldg .kakd ,o"  fuz foh udf.ah"  wr foh udf.ah"  fumuK udf.ah"  fumuKlska udf.ah"  rEmfhda"  Ynzofhda"  .kaOfhda"  rifhda"  iamY!fhda"  we;srs,s"  fmdfrdakd"  odis odifhda"  tZM"  negZMfjda"  W#re"  l2l2ZM"  we;a"  wia"  .j"  fj<Usfhda"  fl;aj;2"  ysrKH iajK! .uz kshuz.uz rdcOdkso"  rgj,ao"  ckmoo"  .nvdo"  fldgq .2,ao"  yqfola uyd mD:sjsho udf.ahhs uudhkh lrhs'   huz muK tlaish wgla ;DIaKdfjka hqla;jQfhao"  fuz ;DIaKd ksY1hhs'   oDIags ksY1h ljfrAo$   jsis jeoEreuz wd;au oDIaGsh"  oY jeoEreuz usF:Hd oDIaGsh"  oY jeoEreuz wka;.1dysl oDIaGsh"  huz funÌ oDIagshla"  oDIags .ekaula" oDIags jkhla" oDIags ldka;drhla" oDIags kmqre lgqjla" oDIags ie,Sula weoao" oDIags ixfhdackhla"  .ekSula"  ms<s.ekaula"  nei .ekaula"  mrduY!hla weoao"  krl udrA.

[\q 1875/]

hla weoao"  jeros ud.!hla weoao"   jeros wjfndaOhla weoao"   ;SF:!dh;khla weoao"  jsmhH!di .ekSula weoao"  jsmrS; .ekSula weoao"  jro ksjro fia jeros .ekSula weoao"   huz muK foieg oDIags .ekSuz fjoao"  fuz oDIags ksY1hhs'   Nd.Hj;a nqÈrÈkaf.a ;DIaKd ksY1h m1ySkh"  oDIags ksY1h ikaisÌfkah'

5'  ));DIaKd ksY1h m1ySKjQ nejska"  oDIags ksY1h ikaisÌk nejska"  Nd.Hj;2ka jykafia wefiys we,Sfuka f;dr fial'   lK"  kdih"  osj"  lh"  is; hk fuys fkdweZMfka"  rEmfhys"  Ynzofhys"  .kaOfhys"  l2,h"  .Khd"  wdjdih"  ,dNh"  lSrA;sh"  m1Yxidj"  iemh"  pSjrh"  msKavmd;h"  fiakdik"  .s,kami"  fnfy;a msrslr"  ldu Od;2j"  rEm Od;2j"  wrEm Od;2j"  ldu Njh"  rEm Njh"  wrEm Njh"  iZ[aZ[d Njh"  wiZ[aZ[d Njh"  fkjiZ[aZ[dkdiZ[aZ[d Njh"  tlfjdldr Njh"  p;2fjdldr Njh"  mZ[apfjdldr Njh"  w;S;h"  wkd.;h"  mj;akd ld,h"  hk fuys Ègq"  weiq"  uq; jYfhka .;a"  oek.;hq;2 OrAuhkays fkdweZMfka"  flf<ia Ère lf<a"  fkdmeusKsfha"  kslauqfKa"  fjkajQfha"  iSud fkdl< is;ska jdih lrhs'

6'  ))fkdfi,afjk *;doS()) hkq Nd.Hj;2ka jykafia lreKq milska ;doS kuz jk fial'    ))fkdfi,afjkakd)) hkq ry;2ka jykafiahs'   lreKq milska fkdfi,afjkakd kus'   bIagdksIghka Èrel< nejska"   flf,ia Èrel< nejska"  iir ;rKh l< nejska"  uqok ,o nejska"  th olajk ,o nejska"  flfia ry;ka jykafia bIagdksIag folays ;doSjQfialao$   ry;ka jykafia ,dNfhyso ;doSh"  w,dNfhyso ;doSh"  lSrA;sfhyso ;doSh"  m1Yxidfjyso ;doSh"  wm1Yxidfjyso ;doSh"  ksJodfjyso ;doSh"  iemf;yso ;doSh"  Èflyso ;doSh"  boska tll2 wejs;a wefZ.ys iqjË js,jqka W,kafkao"  boska tll2 wejs;a jEhlska iiskafkao"  tys we,Sula ke;'   wksla lrefKys fl1dOhla ke;'   wkql@,njo"  fl1dOho Èrelf<a"  yemSu fyda keiSu ke;af;a"  we,aula fyda jsfrdaOhla ke;af;ah'   fufia ry;ka jykafia bIagdksIagfhys ;doS fial'   flfia ry;ka jykafia uqok ,o nejska ;doS fialao$   ry;ka jykafia rd.h Ère lf<ah'   judrd oeuQfhah'   usÉfhah'   m1ySK lf<ah'   fZjIh Ère lf<ah'   judrd oeuqfhah'   usÈfhah'  m1ySK lf<ah'   fudayh Ère lf<ah'   judrd oeuQfhah'   m1ySK lf<ah'   ish,q flf,ia"  ish,q Èisrs;a"  ish,q oejs,s"  ish,q ;ejSuz"  ish,q wl2i,hka"  /ialsrSuz Èrelf<a"  usÈfha"  m1ySKjQfha"  ixisÌfha hkqhs'   fufia ry;ka jykafia flf<ia Ère flf<akqhs ;doS kus'   flfia kuz ry;ka jykafia ;rKh lf<akqhs ;doS kuz fjzo$

7'  flfia Nd.Hj;2ka jykafia ;rKh lf<akqhs ;doS kuz fjzo$   Nd.Hj;2ka jykafia ldfudah t;r l< fial'   Nfjdah t;r l< fial'   osgzfGdh t;r l< fial'   wjscAfcdah t;r l< fial'   ish,q ixidr ud.!h t;r l< fial'  blaujQ fial'   Wkajykafia jei ksul< jdi we;sfiala"   mqreÈ yeisrSuz we;sfiala"  .uka l< oS! ud.! we;sfiala"   .uka l< osYd we;sfiala"   .uka l< fl<jr we;sfiala"  md,kh lrK ,o n1yauprshdj we;sfiala"  W;2uz oDIaGshg meusKsfiala"  jvk ,o ud.! we;s

[\q 1876/]

fiala"  f.jd oeuQ flf<ia we;sfiala"   wjfndaO l< hym; we;sfiala"   m1;HCI l< ksfrdaOh we;sfial'   Wkajykafiag Èflys oekSu we;af;ah'   Èl we;sjSfuz fya;2j m1ySKh"  ud.!h jvk ,oS'   ksfrdaOh m1;HCI lrK ,oS'   oek.;hq;a; oek.kakd ,oS'   jsfYIfhka oek.;hq;a; jsfYIfhka oek.kakd ,oS'   Tijk ,o fodrmZM we;sfial'   f.dvl< osh w., we;s fial'   WÈrd oeuQ t<sm; we;s fial'   w.2ZM ke;s l< fial'   wdhH!jQ fial'   ;DIaKdosfhka fjkajQfial'   wXz. mila Ère l< fial'   wXz. ihlska hqla; fial'   tla wdrCIdjla we;s fial'   i;r wdldrhlska usoSu olajk fial'   wjfndaO l< fjk fjk i;Hhka we;s fial'   fkdle<Uqk l,amkd we;s fial'   ixisÌk ldh ixialdrhka we;s fial'   ukdj usÈk is;a we;s fial' ukdj usÈk m1{d we;s fial'   ;ksjQ fial'   jei ksujQ fial'   W;2uz mqreI fial'   W;2uz meusKsug meusKsfial'   Wka jykafia /iafkdlrhs'  bj;a fkdlrhs'  bj;a fkdfldg isgsfiala Ère fkdlrhs'   /ia fkdlrhs'   Èrefldg isgsfial'   fkduihs'   fkd,syhs'   ,syd isgs fial'   jskdY fkdlrhs'   jskdYfldg isgs fial'   wffYCIjQ *yslauS wjika( Ys,ialJOfhka hqla; nejska isgsfha kus'   wffYCIjQ iudOsialJOfhka hqla; nejska isgsfha kus'    wffYCIjQ jsuqla;sialJOfhka hqla; nejska isgsfha kus'   wffYCIjQ jsuqla;s{dkoY!kialJOfhka hqla; nejska isgsfha kus'   i;Hh iuzmdokhfldg isgsfial'   ;DIaKdj blaujd isgsfial'   flf,ia .skak uev mj;ajd isgsfial'   u;2 .uka fkdlsrSu msKsi isg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dalfhka"  je<mSfuka"  ldhsl Èlska"  ;srsika fhdaks Èlska"  fm1a; jsIhsl Èlska"  udkqIsl Èlska"  ujq .eng nei .ekafuz Èlska"  .en isgSfuz Èlska"  nsysjSfuz Èlska"  Wmkakyqg nJOkdosfhka we;sjk Èlska"  Wmkakyqg wkqkag hg;ajSfuka we;sjk Èlska"  Wmkakyqg ;udf.a Wml1uj,ska we;sjk Èlska"  wkqkaf.a Wml1uj,ska we;sjk Èlska"  ÈlaL Èlska"  ixidr Èlska" cd;s Èl ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   crd Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    jHdOs Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   urK Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   fYdl" mrsfoj" ÈlaL" fodukiai" Wmdhdi Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   fkrhsl Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   ;srsika fhdaksfhys Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    fm1a; jsIfhys Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    udkqIsl Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'  .rANhg meusKSfuz Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'  .rANfhys isgSfuz Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   .rANfhka ke.sgSfuz Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   Wmkakyqg jO nJOkdoSfhka we;sjk Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   Wmkakyqg  wkqkaf.ka we;sjk Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   ;udf.a Wml1uj,ska we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    wkqkaf.a Wml1uj,ska we;sjk Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   ÈlaL kuzjQ Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    ixialdr Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    jsmrskdu Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'   weia frda.h" lka frda.h"  kdifha frda.h"  osfjz frda.h"  lfha frda.h"  YSI! *ysfia( frda.h"  lka frda.h"  uqL frda.h"  o;a frda.h"  ldih"  kd,h"  mSkih"  oejs,a,h"  WK frda.h"  l2fia frda.h"  uQrApzPdj"  w;Sidrh"  fld<rdj"  l2Iag"  .vq"  iqÈ lnr"  iajdY"  uSueiafudr"  oo"  js;pzPsld kuz l2Iag frda.h" uOq fuyh"  mCIdd;h"  ms<sld frda.h"  N.JOrd kuz frda.h"  ms;ska yg.;a frda.fhdah"  fiuska yg.;a frda.fhdah"  jd;fhka yg.;a frda.fhdah"  ikaksmd; frda.fhdah"  RD;2 mrsj;!kfhka we;sjk frda.fhdah"  jsIu mej;2uzj,ska yg.;a frda.fhdah"  Wml1ufhka yg.;a frda.fhdah"  lu! jsmdlfhka yg.;a frda.fhdah"  YS;,h"  W#IaKh"  nv .skakh"  msmdih"  u, uQ;1 .ukh"  veye f,a fndk ueiafidah"  uÈrefjdah"  wjs iq,x"  nv.dkd i;a;2 hk fudjqkaf.ka we;sjk frda.fhdah hk fuzjd m1lg WjÈre fj;s'   ujf.a urKfhka we;sjk Èl"  mshdf.a urKfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    ifydaorhdf.a urKfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    ifydaorshf.a urKska we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    mq;1hdf.a urKska we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    Èjf.a urKfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    {d;s jHikfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    fNd. jskdYfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    frda. we;sjSfuka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    iS, jHikfhka we;sjk Èl" ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    oDIags jHikfhka we;sjk Èl"  ,qyqnËshs"  miqmiafia hhs"  wkqj hhs'    oDIags jHik Èlska mSvdjg meusfKkafka"   ,cAcdjg meusfKkafka"  ms<sl2,a lrkafka hkqhs'

4'  ))jsfjzljQ wdik fiajkh lrkakdjQ)) hkafkys huz ;ekl ysË.kSo"  weË"  mqgqj"  nsiai"  l<d,"  iuzlv"  ;DK we;srsh"  fld< we;srsh"  m<ia we;srsh"  hkdoS fuz wdik fkdiqÈiq rEm oelSfuka ysiajQfha"  jsfjzljQfha fjhs'   fkdiqÈiq Ynzo weiSfuka ysiajQfha"  jsfjzljQfha fjhs'   fkdiqÈiq mZ[apldu .2Khkaf.ka ysiajQfha"  jsfjzljQfha fjhs'   ta jsfjzl wdikh Nckh lrkakdjQ"  fiajkh lrkakdjQ"  m1;s fiajkh lrkakdjQ hkqhs'

[\q 1880/]

5'  ))relauq,"  fidfydk fyda)) hkq relauq,u relauq,hs'   fidfydku fidfydkhs'   mj!;hkaf.a .2ydj, hkq mj!;fhdau mj!;fhdahs'   .srslÌru .srslÌrh'   .srs.2ydju .srs.2ydjh'   mj!; w;r msysgs ;ekg mj!; mnzNdrhhs lsh;a'

16 - 5

3'  Wiia my;a ihkhkays hkafkys Wiia my;a"  ySk m1KS;"  fY1aIaG ,dul"  ihkhkays hkqhs'   ihkfhys jsydrh"  .2reZM mshdm;a jeks jy,la we;s f.h"  m1didoh"  yuzush"  .2ydjh hk fuz ;eka ihkhhs lshhs'

4'  ))tys flf;la nsh olajk lreKq fjoao$))  hkafkys ))flf;la)) hkq kmqre kdo lrkakdjQ"  Ynzo lrkakdjQ"  hkqhs'   kej; flf;la hkq"  flf;la"  fldmuK jsYd,"  ta Nh Wmojk lreKqo"  isxyfhda"  jHd1fhda"  osjsfhda"  j,iaiq"  lZM ysia j,iaiq"  jDlfhda"  uSuzuq"  we;a;2"  im!fhda"  f.dakqiafida" m;a;Efhda"  fydre fyda l< jeros jev we;s fyda ke;s usksiaiqo fj;s'

5'  ))NsCIqf;u huz nsh Wmojk lreKqj,ska fkdief,kafkao)) hkafkys ))huz)) hkq nsh Wmojk lreKqj,ska hkqhs'   Nhckl lreKq oel fyda wid fyda fkdief,kafkao"  nsh fkdjkafkao"  ;e;s fkd.kafkao"  nsh fkdjkafkla jkafkah'   ;e;s fkd.kafkla jkafkah'   Èrel< Nh Wmojk lreKq we;af;a"  myjQ f,dauyI! we;af;a"  jdih lrkafkah hkqhs'   NsCIqf;u fdaI ke;s fiakdikfhys huz nsh Wmojk lreKqj,ska fkdief<kafkao hkq"  w,am Ynzo we;s"  w,am fdaId we;s"  usksiqkaf.ka ysia"  usksiqkaf.a ryia lghq;2j,h fhda.H"  jsfjzlhg iqÈiq fiakdikfhys hkqhs'

[\q 1881/]

16 - 6

3'  ))f,dalfhys WjÈre flf;lao)) hkq))WjÈre ke;slrK)) hkafkys WjÈre folla fj;s'   m1lg WjÈreo"  jeiqk WjÈreo hkqhs'   m1lg WjÈre ljfrAo$   isxyfhdah"  jHd1fhdah"  osjsfhdah"  j,iaiqh"  l,qysia j,iaiqh"  jHd1fhdah"  uSuzuqh"  irAmfhdah"  f.dakqiafidah"  m;a;Efhdah"  lrK ,o fyda fkdlrK ,o jev we;s fidreka fyda usksiaiq fj;ao Tjqyqhs'   weia frda.h"  lka frda.h"  kdfia frda.h"  osfjz frda.h"  lfha frda.h"  ysfia frda.h"  lfKa frda.h"  uqLfha frda.h"  o;a frda.h"  ldYh"  CIh"  mSkih"  odyh"  WKh"  l2fiys frda.h"  uQrAPdjh"  rla; w;Sidrh"  weZ. jsoskakd fuka we;sjk frda.h"  uyd w;Sidrh"  l2Iagh"  .vqh"  ls,dih"  iajdY frda.h"  wmiaudrh"  ooh"  leiSuh"  l2vd nsns,sh"  ksfhka leiQ ;ek jKjk frda.h"  uy leiSuh"  r;ams;h"  uOqfuzyh"  wxYNd. kuz frda.h"  ms<sldh"  N.kaordh"  ms;ska jk frda.h"  fiuska jk frda.h"  jd;fhka jk frda.h"  ;2ka fodiska jk frda.h"  RD;2 jsmhH!difhka jk frda.h"  jsIu meje;afuka jk frda.h"  Wml1ufhka Wmka frda.h"  lrAu jsmdlfhka jk frda.h"  YS;"  W#IaK"  nvidh"  msmdih"  u,uQ;1 lD;Hoehs hk fuz frda.o"   neye f,a fndk ueiafidah"  uÈrefjdah"  jd;h"  wjzjh"  oS! cd;Syqh hk fudjqkaf.a iamY!fhka fyda we;sjk WjÈreo hk fuh m1lg WjÈre fj;a'   jeiqk WjÈre ljryqo$   ldh ÈYaprs;h"  jd.a ÈYaprs;h"  ukia ÈYaprs;h"  ldupzPJo kSjrKh"  jHdmdo kSjrKh"  :SkusoaO kSjrKh"  WoaOpzpl2lal2pzp kSjrKh"  jspslspzPd kSjrKh"  rd.h"  fZjIh"  fudayh"  fl1daOh"  noaO ffjrh"  .2Kul2lu"  W;2uka ;uka yd iu lsrSu"  BIH!dj"  uiqrelu"  /jgs,a,"  fflrdgsllu"  ;o .;sh"  tlg tl lsrSu"  udkh"  w;sudkh"  uoh"  m1udoh"  ish,q flf<ia"  ish,q mSvd"  ish,q oejs,s"  ish,q ;ejs,s"  ish,q wl2Y, /ialsrSuz"  fudjqyq jeiqk WjÈrehhs lsh;a'   ))WjÈre)) hkq ljrdF:!hlska WjÈre kuz fj;ao$   uev mj;ajdkqhs WjÈre kus'  mrsydkshg meusfKakqhs WjÈre kus'   tys jdih fjzkqhs WjÈre kus'   ))f,dalfhys)) hkq ukqIH f,dalfhys hkqhs'

4'  ))fkd.sh jsrE osYdjg hkakdyg)) hkafkys fkd.sh osYdjhhs wuD; uyd ksj!dKhg lshhs'   huz ta ish,q ixialdrhka ixisËjQ"  ish,q iir bmoSug fya;2jk fl<ia wdosh neyrl<"  ;DIaKdj f.jd oeuQ"  jsrd. kuz"  ksfrdaO kuz ksj!dKhla fjzo"  ta osYdjg fkd.sh jsrEh' fkd.sh jsrE osYdj *ksj!dKh( m1dF:!kd lruska"  huz fia .egzg ;rug msrek"  wvq fkdjQ f;,a md;1hla mrsyrKh lrkafkao"  tfia iajlSh is; rlaflah'   fkd.sh jsrE osYdjg hkakdjQ" .uka lrkakdjQ bosrshg hkakdjQ hkqhs'

5'  ))uyKf;u huz WjÈre flfkl2ka uev mj;ajkafkao)) hkafkys"  ))huz)) hkq WjÈre uev mj;ajkafkao"  hgm;a lrkafkao"  uvskafkao hkqhs'   ))jsfjzl fiakdikfhys)) hkq wE;ajQ"  jsfjzljQ"  b;d wE;ajQ"  mj!;dka;fhys fyda"  jkdka;fhys fyda"  .Xz.dka;fhys fyda"  c,dka;fhys fyda"  huz ;ekl iSiEuz fkdflfrAo"  fkdjmqrdo"  usksia iSudj blaujd usksiqkaf.ka wE;ajQ fiakdikfhys hkqhs'

16 - 7

3' ))Tyqg flnÌ jpk flfkla jkakdyqo$)) hkq ljrkuz jpkhkaf.ka hqla;jQfjla jkafkao"  ljr igyklska"  ljr  igyKlska"  ljr m1ldrhlska"  ljr iudklulskaoehs jpS mdrsY2oaOsh jspdrhs' jpS mdrsY2oaOsh ljrSo$   fuys uyKf;u uqidjdoh yer"  uqidjdofhka fjkajQfha fjzo"  i;Hh lshkafka"  i;Hh .,mkafka"  f,dlhdg fkd.e,fmk lSuz ke;af;a fjzo"  fla,duz lSu w;ayer"  fla,duz lSfuka fjkajQfha fjzo"  fu;kska wid fudjqkaf.a fNaoh msKsi wij,a ;ek fkdlshkafka fjzo"  wij,a ;ek wid Tjqka

[\q 1882/]

f.a fNaoh msKsi fudjqkag fkdlshkafka fjzo"  fufia nsÌkjqkaf.a .e,mSu msKsi"  iu.sjQjkag wkqn, oSu msKsi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           suo"  wdYajdoho"  wdoskjho"  kslauSuo hk ukdfldg OrAuh oek huzlsis fya;2jlska Wmka OrAuhla weoao"  ta ish,a, jskdYjk iajNdj we;s OrAufhdahhs hjk ,o is;a we;a;yqg hkqhs'))  mj;afkahhs hjk ,o is;a we;a;yqg hkqhs'   NsCIqjg hkq mD:.ack l,HdK NsCIqjg fyda ry;a njg yslafuk NsCIjg fyda hkqhs'

[\q 1885/]

16 - 8

3'  ))uyKf;fuz ljr yslauSula iudokaj)) hkq ta uyKf;u ljr YsCIdjla f.k"  iudokaj"  mrduY!fldg"  neif.k hkqhs'   ))tlZ.jQ is;a we;s"  mKavs;jQ"  isys we;s)) hkafkys ta fuz wruqKqj, fkdÈjk is;a we;s"  ;ekam;a is;a we;s"  l,n, fkdjQ is;a we;s hkqhs'   iu:h"  iudOsJÊsh"  iudOs n,h"  iuzud iudOsh hkqhs'   ))mKavs;jQ)) hkq kqjKe;s"  m1{dj;a"  nqoaOsu;a"  {dkh we;s hkqhs'   ))isys we;s)) hkq lreKq i;rlska isys we;s hkqhs'   lfhys lh wkqj n,k i;smgzGdkh jvk nejska isys we;af;a"   fjzokdjkays fjzokdj wkqj n,k"  isf;ys is; wkqj n,k"  OrAuhkays OrAuh wkqj n,k isysh msysgqjSu jvkafkakqhs isys we;af;a kus'   fyf;u isys we;af;ahhs lshkq ,efnz'

4'  ))ljr YsCIdjla iudokaj)) hkq wOsYS, YsCIdj jspdrhs'   ksml fyj;a mKavs; hkq wOsm1{d YsCIdj jspdrhs'   isys we;af;a hkq mdrsY2oaOsh jspdrhs hkqhs'

5'  ))lu!drhd rsoSj, u, msU yrskakdla fuka)) hkafkys ))lu!dr)) hkq rkalrejdg lshhs'   rc;hhs rsoSj,g lshhs'   huzfia rkalrejd rsoSj, Tz,drsl u, msUyrSo"  uOHujQ u, msUyrSo"  ishquz u, msUyrSo"  fufiau NsCIqj ;ukaf.a Tz,drsl flf,ia msU yrshs'   uOHujQ flf,ia msU yrshs'  ishquz flf,ia msU yrshs'  Èrelrhs'   kQmokd njg muqKqjhs'   h,sÈ fyda NsCIqf;u ;udf.a rd. u,h"  fZjI u,h"  fudy u,h"  udk u,h"  oDIaGs u,h"  laf,aY u,h"  ÈYaprs; u,h"  wkaO nj"  weia ke;s nj"  fkdokakd nj"  m1{d ke;slu"  jskdY mdCIsl nj"  ksj!dKhg fkdmj;akd nj"  msU yrshs'   Èrelrhs'   wE;a lrhs'   kQmokd njg muqKqjhs'   h,sÈ fyda iuHla oDIagsfhka us:HdoDIagsh msU yrshs'   Èrelrhs'   wE;a lrhs'   kQmokd njg muqKqjhs'  hym;a l,amkdfjka"  usF:Hd l,amkdj"  iuHla jpkfhka"  usF:Hd jpkh"  iuHla lu!dka;fhka

[\q 1886/]

usF:Hd lu!dka;h"  iuHla wdcSjfhka usF:Hd wdcSjh"  iuHla jHdhdufhka usF:Hd jHdhduh"  hym;a isysfhka jeros isysh"  iuHla iudOsfhka usF:Hd iudOsh"  iuHla {dkfhka usF:Hd {dkh"  iuHla jsuqla;sfhka usF:Hd jsuqla;sh"  msU yrshs"  Ère lrhs"  wE;a lrhs"  fkdbmoSug muqKqjhs hkqhs'

16 - 9

3'  ))ms<sl2,a lrkakdyg huz ta myiqjla fjzo)) hkafkys ms,sl2,a lrkakdg hkq cd;sfhka ms<sl2,a lrkakdg"  crdfjka ms<sl2,a lrkakdg"  jHdOsfhka ms<sl2,a lrkakdg"  urKfhka ms<sl2,a lrkakdg"  fYdalfhka ms<sl2,a lrkakdg"  je<mSfuka"  ldhsl Èlska"  foduzkiska"  Wmdhdihkaf.ka"  {d;s"  fNda."  frda."  YS,"  oDIags jHik ÈlaLfhka ms<sl2,a lrkakyqg"  lrorhg meusfKkakyqg"  ,cAcd jkakyqg hkqhs'

4'  ))huz ta myiqjla fjzo$)) hkq huz myiq jsyrKhla fjzo"  th lshkafkus'   myiq jsyrKh kuz ljfrAo$   iuHla m1;smodj"  wkqf,duz m1;smodj"  wjsreoaO m1;smodj"   wkajrA: m1;smodj"   Ou!dkqOu! m1;smodj"  YS,hka iuzmQK! lrK nj"  bJÊshhkays jik ,o fodr we;s nj *ixjrh("  fNdackfhys muK oekSu"  ksos Ère lsrSfuys fhoSu"  isysh yd ukd kqjK we;s nj"  i;r i;smgzGdkfhda"  i;r iuHla m1Odkfhda"  i;r RDoaOsmdofhda"  mZ[afpJÊshfhda"  mZ[apn,fhda"  ima; fndOHXz.fhda"  wdhH!wIagdx.sl ud.!h"  ksj!dKh"  ksj!dK .dusKS m1;smodj"  hkq fuz myiq jsyrKhhs hkqhs'   ))YdrSmq;1h)) hkq Nd.Hj;2ka  jykafia ta f;reka jykafiag kdufhka wduka;1Kh lr;s'   ))Nd.Hj;a)) hkq f.#rj jpkhls' ffu:qkfhys fhÈkyqg hkq huz ta wioaOu!hla"  .1du Ou!hla"  ji, Ou!hla"  krl Ou!hla"  ryia fohla"  fofofkl2f.a tlajSula weoao thhs'   ljr lreKlska ffu:qk Ou!hhs lshoao"   huzfia l,yldr fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   onr lr .kakd fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   neK.kakd fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   jsjdo lr.kakd fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   kvq lshd .kakd fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   jdohg nei.kakd fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   i,a,dmhg nei.;a fofofkl2g )fu:qkl) hhs lshoao"   tfukau rd.fhka r;ajQ"  tlajQ"  je<Ë.;a fofofkl2kaf.a iudk Ou!hhs'   ta ldrKfhka ffu:qk Ou!hhs lsh;a'   ))fu:qk ukqhq;a;iai)) hkafkys ffu:qk Ou!fhys hqla;jQ"  fhÈkdjQ"  th prs; fldg we;a;djQ"  th nyq,fldg we;a;djQ"  thg keuqkdjQ"  thg nrjQ"  tys weZMkdjQ"  th wOsm;sfldg we;a;djQ hkqhs'   fu;af;hH hkq Nd.Hj;2ka jykafia ta f;rekag f.d;1fhka l:d lrhs'   Nd.Hj;2ka jykafia hkq f.#rj jpkhhs'   kej;o rd.h nsËoeuQ nejska"  Nd.Hj;2ka jykafia kus'   fZjIh nsË oeuQ nejska"  fudayh nsË oeuQ nejska"  udkh nsË oeuQ nejska"   oDIagsh nsË oeuQ nejska"   flf,ia lgq nsË oeuQ nejska"   ish,q flf,ia nsË oeuQ nejska"   oyuz rejk fnÉ nejska"   Njhkaf.a fl<jrg .sh nejska"   jvk ,o lh we;s nejska"   jvk ,o YS,h we;s nejska"   jvk ,o is; we;s nejska"   jvk ,o m1{dj we;s nejska"   fnok ,o nejska"  ))Nd.Hj;2ka jykafia)) kus'      w,am Ynzo we;s"  w,am fdaIdj we;s"  usksiqkaf.a Ynzo ke;s"  usksiqkaf.a ryia lghq;2j,g fhda.H"  jsfjzlhg iqÈiq"  jkfhys jQ"  wE; fikiqka Nckh lrK nejska ))Nd.Hj;2ka jykafia)) kus'   ,nk nejska ))Nd;Hj;a)) kus'   isjqre"  msKavdydr"  fikiqka"  .s,kami"  fnfy;a msrslr ,nk nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   wF:! rih"  jsuqla;s rih"  wOs YS,h"  wOs ps;a;h"  wOs m1{dj hk fuhska hqla; nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   OHdk i;r wm1udKh Ou! i;r wrEm iudm;a;s i;r fnÉ nejska N.jd kus'   wIagjsfudCI"  wIag wNsNdh;k"  wkqmqnzn jsydr iudm;a;s kjh fnÉ nejska N.jd kus'   ix{d Njkd oYh"  lisk iudm;a;s oYh"  wdkdmdki;sh"  wY2N iudm;a;sh"  hk fudjqkaf.ka hqla; nejska N.jd kus'   i;r i;smgzGdk"  i;r iuHlam1Odk"   i;r RDoaOsmdo"  mZ[afpJÊsh"  mZ[apn,h"  ima;fndOHXz."  wdhH! wIaGdx.sl ud.!h"  hk fuz Ou!hka fldgia l< nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   oY ;:d.; n,"   i;r ffjYdroH"  m1;siuzNsod i;r"  wNs{dih"  nqoaO Ou!ih fldgia l< nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   ))Nd.Hj;a)) hk fuz jpkh uj jsiska fkd;nk ,oS'   mshd jsiska fkd;nk ,oS'   ifydaorhd jsiska fkd;nk ,oS'   us;1hka jsiska fkd;nk ,oS'   hyZMjka jsiska fkd;nk ,oS'   kE iyf,a kEhka jsiska fkd;nk ,oS'   Y1uK n1dyauKhka jsiska fkd;nk ,oS'   foaj;djka jsiska fkd;nk ,oS'   huz ta N.jd hk jpkh jsfudCIh fl<jrfldg we;a;ls'   Nd.Hj;ajQ nqÈjrhka jykafia,dg fndaOsuQ,fhys ij!{;d{dkh ,enSu iu.u mekjSuls'   ))jsfjzl fiakdikhka taldka;fhka fijqkdjQ)) hkq wdik kuz huz ;ekl ysË.kSo"  ta wdikhhs'   (14-1)4 huz ;ekl jev ysËSo hk ;ek isg fhdod.; hq;2hs'(   jsfjzl fiakdikhka fijqkdjQ wdY1h lrkakdjQ hkqhs'

[\q 1887/]

5'  ))iuzfndaOsh leu;s uyKyg huznÌ wkqOu!hla fjzo)) hkafkys ))iuzfndaOs)) hkq i;r ud.!hkays {dkh"  m1{dj"  m1f{JÊsh"  m1{dn,h"  Ou!jsph iuzfndOHXz.h"  jSuxidj"  jsmiaikdj"  iuHla oDIagsh hkqhs'   ta iuzfndaOsh wjfndaO lrKq leue;a;yqg"  m1;sfndaO lrKq leue;a;yqg"  meusfKkq leue;a;yqg"  iamY! lrKq leue;a;yqg"  m1;HCI lrKq leue;a;yqg"  hkqhs'   ))huznÌ wkqOu!hla)) hkq fndaOsfhys wkqOu!fhda ljryqo$   iuHla m1;smodj"  wkqf,dau m1;smodj"  Ou!dkqOrAu mq;smodj hk fudjqyq fndaOsfha wkqOrAufhda hhs lsh;a'   h,sÈ fyda i;r ud.!hkag mQj!Nd.fhys jsoY!kdjhs'   fuz fndaOsfha wkqOrAufhdahhs lsh;a hkqhs'

6' ))huzfia okafkuzo"  th Tng lshkafkus)) hkafkys"  ))th)) hkq fndaOsfhys wkqOu!hhs'   lshkafkus hkq foikafkus"  mkjkafkus"  ;nkafkus"  jsjD; lrkafkus"  fnokafkus"  m1lg lrkafkus"  m1ldY lrkafkus'   ))huz fia okafkuzo)) hkq huz fia oksuzo"  huzfia wjfndaO lf<uzo"  fuh fufiahs'   fufia jShhs wid fyda fkdfjz'   mruamrdfjka wdjdjQ fyda fkdfjz'   fldgia jYfhka oek fyda"  ;l! fya;2fjka fyda fkdfjz'   kHdh fya;2fjka fkdfjz'   wdldrhla is;d fyda fkdfjz'   oDIagsh jsksjso ne,Sfuka fkdfjz'   f;fuzu ;ud jsiska ukdfldg okakd ,o"  ;udg m1;HCI OrAuhla weoao"  th lshkafkus hkqhs'

16 - 10

3'  ))kqjKe;af;a mia jeoEreuz nfhka nsh fkdjkafkah)) hkafkys kqjKe;af;a hkq mKavs;jQ"  m1{dj;a"  nqoaOsu;a"  jSrf;u"  mia jeoEreuz nsfhka nsh fkdjkafkah'   ;1ia; fkdjkafkah"  nsh kqjQfjla jkafkah"  f,duq veye .;af;la fkdjkafkah"  m1ySK Nh yd nsh jsh hq;2 foaj,a ke;af;la jkafkah hkqhs'

[\q 1888/]

4'  ))isys we;s *YS, ixjrdoS( fl<jfrys yeisfrk NsCIqf;u)) hkafkys ))NsCIq)) hkq mD:.ack l,HdKl fyda NsCIqjhs'   ry;anjg kslafuk fyda NsCIqjhs'   isys we;af;a"  lreKq i;rlska isys we;af;a hkqhs'   lfhys lh wkqj n,k isysh msysgqjkafkahs" isys we;af;a kus'   fjzokdjkays fjzokdj wkqj n,k isysh we;af;akqhs"  isf;ys is; wkqj n,k"  OrAufhys OrAuh wkqj n,k wkqj n,k isysh msysgqjkafkahs"  isys we;af;a kus'   fyf;u isys we;af;ahhs lshhs'   ))fl<jfrys yeisfrk)) hkq fl<jr i;rla fj;s'   YS, ixjr fl<jr"  bJÊsh ixjr fl<jr"  fNdackfhys muK oekSfuz fl<jr"  ksos Ère lsrSfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            odyh"  WKh"  l2fiys frda.fhka"  uQrAPdjh"  rla; w;Sidrh"  weZ. jsoskakd fuka we;sjk frda.fhka"  uyd w;Sidrh"  l2Iagh"  .vqh"  ls,dih"  iajdY frda.h"  wmiaudrh"  ooh"  leiSuh"  l2vd nsns,sh"  ksfhka leiQ ;ek jKjk frda.fhka"  uy leiSuh"  r;ams;h"  uOqfuzyh"  wxYNd. kuz frda.fhka"  ms<sldh"  N.kaordh"  ms;ska jk frda.fhka"  fiuska jk frda.fhka"  jd;fhka jk frda.fhka"  ;2ka fodiska jk frda.fhka"  RD;2 jsmhH!difhka jk frda.fhka"  jsIu meje;afuka jk frda.fhka"  Wml1ufhka Wmka frda.fhka"  lrAu jsmdlfhka jk frda.fhka"  YS;"  W#IaK"  nvidh"  msmdih"  u,uQ;1 lD;Hoehs hk fuz frda.fhkao"  weg ueiafidah"  jd;h"  wjzjh"  oS!cd;Syqh"  hk fudjqkaf.a iamY!fhka hqla;jQfjla jkafkah hkqhs'   ))CIqOdj)) hkq nv.skakg lshhs'   nv.skafkka hqla;jQfha jkafkah hkqhs'

4'  YS;ho"  wOsl W#Kho bjikafkah))  hkq lreKq follska YS;h fjhs'   we;2<; Od;2 fldam jYfhka YS;h fjhs'   msg; RD;2 jYfhka fyda YS;h fjhs'   W#IaK hkq lreKq follska W#IaKh fjhs'   wNHka;r Od;2 fldam jYfhka fyda W#IaKh fjhs'   msg; RD;2 jYfhka fyda W#IaKh we;sfjhs hkqhs'   bjikafkah"  bjiSu we;af;la jkafkah'   YS;h"  W#IaKh"  nv.skak"  msmdih"  neye f,a fndk ueiafidah"  uÈrefjdah"  jd;h"  wjzjh"  oSrA cd;Skah hk fudjqkaf.a iamY!fhkao"  kmqre fia lshk ,o"  kmqre fia meusfKk ,o jpkhkaf.ka Wmka YdrSrsl fjzokdjkaf.ao"  ÈlaL fjzokdjkaf.ao"   oevsjQ"  rZMjQ"  lgqljQ"  whym;ajQo"  mK kikakjqkaf.ao"  jpk bjikafkla jkafkah hkqhs'

[\q 1892/]

5'  ))ta uyKf;u ta frda. iamY!dosfhka fndfyda fia uvkd ,oafoa wNsixialdr js{dkdoshg bvla we;s fkdlrhs'   fkdfyd;a ldh ÈYaprs;hg"  jd.a ÈYaprs;hg"  ukia ÈYaprs;hg"  bvla we;s fkdlrhs hkqhs'   ))jShH! mrdl1uh oevs lrkafkah)) hkafkys huz ffp;isl jShH!druzNhla weoao"  th jShH! mrdl1uhhs'   bosrs .uk"  oevs W;aidyh"  n,j;a jEhu"  W;aidyh"  miq fkdneiSu"  ffOhH!h"  ia:SrFjh"  ,sys,a fkdjQ W;aidyh"  nyd fkd;enQ leue;a;"  ffOhH!h"  ukdfldg .ekSu"  jShH!h"  jSrAfhaJÊsh"  jShH! n,h"  iuHla jHdhduh"  jShH! mrdl1uh"  oevs lrkafkah hkqhs'

16 - 13

3'  ))fidrluz fkdlrkafkah"  fndre fkdlshkafkah)) hkafkys fidrluz fkdlrkafkah hkq fuys uyKf;u jia;2 ysushd fkdÈka foh fkdf.k fidrluz lsrSfuka fjkajQfjla jkafkah'   Èka foh .kafka"  Èka foh leu;s jkafka"  fkdfidrluska"  m1lg .;sfhka"  ;ud jikafkah hkq fidrluz fkdlrkafkah hkqhs'

fndre fkdlshkafkah hkq fuys uyKf;u fndrelSu w;ayer fndre lSfuka fjkajqQfjla jkafkah'   i;Hh lshkafka"  i;Hh .,mkafka"  fkdjeiqk jpk lshkafka"  weoysh hq;2 jpk lshkafka"  f,dalhd fkdrjgkafka hkqhs'

4'  ));DIaKdj we;s mD:.ackhkao"  ia:Sr .;s we;s ry;2kao" hk il, i;aFjhka ffu;1Sfhka m;2rjkafkah)) hkafkys ffu;1Sh kuz i;aFjhka flfrys huz iu is;la fjzo"  ffu;1S .;shla fjzo"  ffu;1S njla fjzo"  ohdjla fjzo"  ysf;aiS njla fjzo"  wkqluzmdjla fjzo"  jHdmdo rys; njla fjzo"  fldam ke;s njla fjzo"  l2Y, uQ,hla fjzo thhs'   huz flfkl2kaf.a ;e;s.kakd ;DIaKdj m1ysK kqjQjdo"  hful2f.a nsh yd nshg fya;2 m1ySK fkdjQfhao"  *tjsg( l2uK lreKlska ;e;s.ekSuhhs

[\q 1893/]

lshoao"  Tjqyq ;1ia; fj;a'   jsfYIfhka ;1ia; fj;a'   nsh fj;a'  ;e;s.ekaug meusfK;a'   ta ldrKfhka ;1ia;jSuhhs lsh;a'   ))ia:sr)) hkq hful2kaf.a ;1ia;jkakdjQ ;DIaKdj m1ySKo"  huz flfKl2kaf.a nsh yd nshg lreKq m1ySKo *tjsg( l2uK lreKlska wia:sro"  Tjqyq ;1ia; fkdfj;a'   fkdief,;a'   nsh fkdfj;a'   ika;1dihg fkdmeusfK;a'

5'  ));DIaKdj we;s mD:.ackhkao"  ia:Sr .;s we;s ry;2kao hk il, i;aFjhka ffu;1Sfhka m;2rejkafkah)) hkq mD:.ackhka flfryso"  ry;2ka flfryso"  ffu;1Sh m;2rejkafkah'  ffu;1S iy.; is;ska jsYd,jQ"  uy;ajQ"  wm1udKjQ"  fffjr ke;s fldam ke;s .;sfhka m;2rejd jih lrkafkah'

6'  ))huz lf,lays isf;a le<UqKq njla okafka kuz)) hkafkys ))huz l,l)) hkq huz lf,l hkquh'   ))isf;a)) hkq uki"  ukih"  yDoh"  mKavrh"  ukdh;kh"  jsZ[aZ[dKh"  js{dkialJOh"  ;cAcdh"  ufkd jsZ[aZ[dK Od;2h"  hk fuz kuz we;s is;hs'   ldh ÈYaprs;fhka is; wjq,afjhs"  ief,hs"  .efghs"  N1dka; fjhs"   Ydka; fkdfjhs'    jpS ÈYaprs;fhka"  ufkd ÈYaprs;fhka"  rd.fhka"  fZjIfhka"  fudayfhka"  fl1dOfhka"  noaO ffjrfhka"  .2Kul2 luska"  .2Kj;2ka yd ;ud iufldg is;Sfuka'  BIHdfjka"  uiqreluska"  /jgs,af,ka"  fflrdgsl luska"  ;o .;sfhka"  tlg tl lsrSfuka"  udkfhka"  w;sudkfhka"  uofhka"  m1udofhka"  ish,q laf,aYhkaf.ka"  ish,q ÈYaprs;hkaf.ka"  ish,q msmdidj,ska"  ish,q oejs,sj,ska"  ish,q ;ejs,sj,ska"  ish,q wl2Y, /ialsrSuzj,ska"  is; le<Uqfka fjhs'   wjq,afjhs"  ief,hs"  .efghs"  Ydka; fldfjhs'   huz lf,lays ps;a;hdf.a le<Uqk njla okafka kuz hkq isf;a le<USu nj okafkah'   ukdfldg okafkah'   wjfndaO lrkafkah hkqhs'

[\q 1894/]

7'  ))udrhdf.a mCIhhhs oek Èrelrkafkah)) hkafkys ))lKay)) kuz ta udrhdhs'   lKay wOsm;s"  wka;.@"  kuqpS"  mu;a;nkaOq hk kuz we;s udrhdhs'   lKayhdf.a mCIh"  udr mCIh" udr mdh"  udr ns,sh"  wl2Y, mCIh"  udrdusIh" udr jsIh"   udr ksjdih"  udr f.daprh"  udr nJOkh Ère lrkafkah'   ikaisÌjkafkah"  kQmokd njg muqKqjkafkah'   fufiao udrhdf.a mCIh Ère lrkafkah'   h,sÈ fyda lKayhdf.a mCIh udr mCIh"  wl2Y, mCIh"  Èl fokakdjQ"  Èla jsmdl fokakdjQ"  ksrhg hdug fya;2jQ"   ;srsika fhdakshg hdug fya;2jQ"   fm1a; jsIhg hdug fya;2jQjlehs Ère lrkafkah hkqhs'

16 - 14

3'  ))fl1daOh yd w;sudkhdf.a jiZ.hg fkdhkafkah)) hkafkys fl1daOh kuz ps;a;hdf.a fl1daOhla weoao"  ffjrhla weoao"   ))fl1dO fkdlrkafka"  ;e;s fkd.kafka)) hkafkys"  fl1dO fkdlrkafka hkq lshk ,oS'   h,sÈ fl1dOh m<uqfldg lsh hq;2hs'   lreKq oyhlska fl1dOh we;sfjhs'   ug wjevla lf<ahhs fl1dOh Wmoshs'  ug wjevla oeka lrkafkahhs fl1dOh Wmoshs'  ug wkd.;fhys wjevla lrKjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'  udf.a ys;j;dg wjevla lf<ahhs"  uf.a ys;j;dg oeka wjevla lrkafkahhs"  uf.a ys;j;dg u;2 wjevla lrkjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'   udf.a wys;j;dg jevla lf<ah"  jevla oeka lrkafkah"   u;2 Tyqg jevla lrkjd we;ehs fl1dOh Wmoshs'   wia:dkfhys fyda fl1dOh Wmoshs'   fufia isf;a yemSula"  kej; kej; yemsula"  fl1dOhla"  m1;sjsfrdaOhla"  fldamhla"  m1fldamhla"  iuzm1fldmhla"  ;ryla"  lsmSula"  lsmSuz njla"  fZjIhla"  ÉIHjSula"  jHdmdohla"  jsfrdaOhla"  m1;sjsfrdaOhla"  pKav.;shla"  wukdmhla"  isf;a fkdi;2gqlula fjzo"  fuh fl1dOhhs lshhs'   h,sÈ fl1dOhdf.a b;d iaj,amnj o;hq;2hs'   lsis lf,l fl1dOh is; wjq,a lsrSu muKla fjhs'   ta;dla uqLh wjq,a lsrSu muKlaj;a fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh uqLh wjq,alsrSuz ud;1hla muKla fjhs'   ta;dla lfmd,hka *luzuq,a( fjjq,Suz fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh lfmd,hka fjjs,Su muKla lrhs'   ta;dla kmqre jpk msg fkdlsrSu fjhs'   iuyr lf,l fl1dOh kmqre jpk msglsrSu muKlg fjhs'   ta;dla osYd jsosYdjka ne,Su muKla fjhs'   iuyr lf,l fl1dOh osYdjka ne,Sug muKla fjhs'   ta;dla oZvq wdhqO w;.Eu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh oZvq yd wdhqO w;.Eug muKla fjhs'   ta;dla oZvq yd wdhqO tijSu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh oZvq yd wdhqO tijSug muKla fjhs'   ta;dla oZvq wdhqOhkaf.ka .eiSu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh oZvq wdhqOhkaf.ka .eiSug muKla fjhs'   ta;dla iqkq jsiqkq lsrSu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh iqkq jsiqkq lsrSu muKla fjhs'   ta;dla nsËSuz me,Suz fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh nsËSuz me,Suz muKla fjhs'   ta;dla wXz.m1;HXz.hka levSu fkdfjhs'   iuyr lf,l fl1dOh wXz.m1;HXz.hka nsËSuz levSuz muKlg fjhs'   ta;dla osjs f;dr fkdlsrSu fjhs'   iuyr lf,l fl1dOh osjs f;dr lsrSuz muKlg fjhs'   ta;dla ish,q foa jSis lsrSuz njg fkdmeusfKhs'   huz fyhlska fl1dOh wkHhd urd ;udo urd .kshs'   fumuKlska fl1dOh b;d Wiia njg meusKsfha"  uy;anjg meusKsfha fjhs'   hful2f.a ta fl1dOh m1ySKjQfhao"  uq,ska iskafoao"  Ydka;jqfhao"  ixisÌfKao"  bmoSug wfhd.HjQfhao"  {dkh kue;s .skafkka oejqfhao"  fyf;u fl1dO fkdlrkakdhhs lshhs'   fl1dOh m1ySKjQ nejska fl1dO fkdlrkakd kus'   fl1dO jia;@ka oek.;a nejska wlafldOk kus'   fl1dO fya;2 isË oeuQ nejska fl1dO fkdlrkakd kus'   pKav .;shla weoao"  lÌ,q je.srSula weoao"  isf;a fkdi;2gla weoao thhs'   w;sudkh kuz fuys we;euz mqoa.,fhla cd;sfhka fyda"  f.da;1fhka fyda"  l2,fhka fyda"  YrSr meyefhka fyda"  Okfhka fydaa bf.KSfuka fyda"  lu!dh;kfhka fyda"  Ys,amdh;kfhka fyda"  jsoHdh;kfhka fyda"  Y1e;fhka fyda"  m1;sNdkfhka fyda"  wfkal wfkla jia;@kaf.ka fyda"  Wiia l2,hlska mejsosjQfhahhs fyda"  uyd l2,hlska mejsosjQfhahhs fyda"  uyd fNd. l2,hlska mejsosjQfhahhs fyda"  b;d Wiia fNda. l2,hlska mejsosjQfhahhs fyda"  m1lgjQ lSrA;s we;s okakd .sys mejsoaoka we; lshd fyda"  isjqre"  msKavdydr"  fikiqka"  .s,kami"  fnfy;a msrslr we;af;ah lshd fyda"  iQ;1dka;slhhs lshd fyda"  jskhOrhhs lshd fyda"  Ou!Orh lshd fyda"  wdrZ[aZ[slhs lshd fyda"   relaLuQ,slhs lshd fyda"  msKavmd;slhs lshd fyda"  imodkpdrslhhs lshd fyda"  L,qmpzPdN;a;slhhs lshd fyda"  fkicAcslhhs lshd fyda"  h:dika:;slhhs lshd fyda"  m1:uOHdkh ,enQfha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               q l2ula nqoskafkuzo"  n;la fyda"  msgzgqjla fyda"  frdgshla fyda ud,qjla fyda"  uila fyda hk l2ula wkqNj lrkafkuzo"  fld;ekays fyda nqoskafkuzo hkq CI;1sh l2,fhys fyda"  n1dyauK l2,fhys fyda"  ffjYH l2,fhys fyda"  Y2Ê l2,fhys fyda hkqhs'

4'  ))Èlfia ihkh lf<us'   wo flfia ihkh flfruzo)) hkq fuz /h fmdarefjys fyda"  meÈfrys fyda"  iuz lfvys fyda"  ;K we;srsfhys fyda"  fld< we;srsfhys fyda"  msÈre we;srsfhys fyda"  ihkh lf<us'   tk /h fld;ek iqjfia ihkh lrkafkuzo"  wefËys fyda"  mqgqfjys fyda"  nsiafil fyda"  fldgzg we;2rE hykl fyda"  jsydrfhys fyda"  .2reZM mshdm;a jeks jy, we;s f.hl fyda"  m1didohl fyda"  b;d Wi m1didohl fyda"  .2ydjl fyda hkqhs'   ))j,makd iajNdj we;s fuz js;l!hka)) hkafkys ))fuz js;l!hka)) hkq msKavmd;h ms<snË fuz js;l! folo"  fiakdikh ms<snË js;l! folo" hkqhs' j,makd iajNdj we;s hkq yeZvSfuz iajNdjh we;s"  je<mSfuz iajNdjh we;s hkqhs'

5'  ))wm,sfndaO *WjÈre ke;sj( yeisfrk ffYCI f;fuz yslafukafkah)) hkafkys ))ffYCI)) kuz ljr lreKlska ffYCIhhs lshoao"  yslafuzkqhs ffYCI kus'

[\q 1898/]

l2ul yslafuzo$   wOsYS,fhyso yslafuhs'   wOsps;a;fhyso yslafuhs'   wOs m1{dfjyso yslafuhs'     wOsYS, YsCIdj ljfrAo$ wOs YS, YsCIdj ljrSo$   fuz Ydikfhys NsCIqj is,a we;af;a fjzo"  m1d;sfudCI ixjrfhka ixjD;jQfha fjfiao"  wdpdrfhka yd f.daprfhka hqla;jQfha"  iaj,am jrfoys Nh olakd iq,qj"  YsCIdmohka iudokaj yslafuzo"  l2vd YS,ialJOh"  uy;ajq YS,ialJOh"  YS, m1;sIaGdj"  m1:u yslauSu"  ixhuh"  ixjrh"  l2Y, Ou!hkaf.a meusKSfuka usoSu hkqhs'   fuz wOsYS, YsCIdjhs'   wOsps;a; YsCIdj ljrSo"  fuz Ydikfhys uyKf;u lduhkaf.ka fjkaj"  wl2Y, Ou!hkaf.ka fjkaj"  js;l! iys;jQ"  jspdr iys;jQ"  jsfjzlfhka Wmka m1S;s iemh we;s"  m1:u OHdkhg meusK jdih lrhs'   js;l! jspdrhkaf.a ixisËSfuka"  wOHd;aufhys meyeoSu we;s"  ps;a;hdf.a tlZ.Fjfhka yg.;a"  js;l! rys;"  jspdr rys;"  iudOsfhka Wmka m1S;s iemh we;s"  ZjS;Sh OHdkhg meusK jdih lrhs'   m1S;shf.a fjkajSfuka"  WfmCIdfjka hqla;j jdih lrhs'   isys we;af;a ukd oekSu we;af;a"  iemho lhska jsËshs'   wdhH!fhda huz ta OHdkhg WfmCId we;af;a"  isys we;af;a"  iem jsyrKfhka hqla;jQfhahhs lshoao"  ta ;D;Sh OHdkhg meusK jdih lrhs'   iqLhdf.a m1ydKfhkao"  ÈlaLhdf.a m1ydKfhkao"  fiduzkia"  foduzkia ke;s lsrSug"  fmr Èl fkdjQ"  iem fkdjQ"  ueoy;alu yd isysfha msrsisÈluska hq;a p;2F:!OHdkhg meusK jdih lrhs'   fuz wOsps;a; YsCId kus'

wOs m1{d YsCIdj ljrSo$   fuz Ydikfhys uyKf;u"  WohF: .dusKS *we;sj ke;sjSu f;areuz .kakd( m1{dfjka hqla;jQfha"  Èla fl<jr lrkakdjQ"  wdhH!jQ m1{dfjka hqla;jQfha"  m1{dj;a fjzo"  fyf;u fuz Èlhhs ;;ajQ mrsoafoka okshs'   fuz Èlg fya;2jhhs ;;ajQ mrsoafoka okshs'   fuz ÈlaL ksfrdaOhhs ;;ajQ mrsoafoka okshs'   fuz ÈlaL ksfrdaO .dusKS m1;smodjhhs ;;ajQ mrsoafoka okshs'   fuz wOsm[a[d YsCIdjhs'   fuz YsCId ;2k isysfldg n,d yslafuzo"  oek.kafka"  n,kafka"  kqjKska isys lrkafka"  is; wOsIaGdk lrkafka yslafuzo"  Y1oaOdj uqokafka yslafuzo"  jShH!h oevsj .kafka" is; msysgqjkafka" is; yslaujkafka" kqjKska oek.kafka yslafuzo"   oek.; hq;a; oek.kafka yslafuzo"   jsfYIfhka oek.; hq;a; oek.kafka yslafuzo"   Ère lghq;a; Ère lrkafka yslafuzo"  jevsh hq;a; jvkafka"  m1;HCI l<hq;a; m1;HCI lrkafka yslafuzo"  yeisfrAo"  ukdfldg yeisfrAo"   iudokaj yslafuzo"  ta ldrKfhka ))ffYCI)) hhs lshhs'   ffYCIf;u yslauSu msKsi"  Ère lsrSu msKsi"  m1ydKh msKsi"  ikaisËSu msKsi"  wOsYS,fhyso yslafukafkah' wOsps;a;fhyso yslafukafkah' wOsm1{dfjyso yslafukafkah'   fuz YsCId ;2k isys lrkafka yslafukafkah'   oek.kafka yslafukafkah'   Ère lghq;a; Ère lrkafka"  jevsh hq;a; jvkafka"  m1;HCI l<hq;a; m1;HCI lrkafka yslafukafkah'   yeisfrkafkah'   ukdfldg yeisfrkafkah'   iudokaj isgskafkah hkqhs'   ))wm,sfndaOpdrS)) hkq flfia m,sfndaOpdrS fjzo$   fuys we;euz mqoa.,fhla l2, m,sfndaOfhka hqla; fjzo"  .K m,sfndaOfhka"  wdjdi m,sfndaOfhka"  pSjr m,sfndaOfhka"  msKavmd; m,sfndaOfhka"  fiakdik m,sfndaOfhka"  .s,kami fndfy;a msrslr m,sfndaOfhka hqla;jQfha fjhs'   fufia m,sfndaOpdrS fjhs' flfia wm,sfndaOpdrS fjzo$   fuys uyKf;u l2, m,sfndaOfhka hqla; fkdjQfha fjzo"  .K m,sfndaOfhka"  wdjdi m,sfndaOfhka"  pSjr m,sfndaOfhka"  msKavmd; m,sfndaOfhka"  fiakdik m,sfndaOfhka hqla; fkdjQfha fjzo"   .s,kami fnfy;a msrslr m,sfndaOfhka hqla; fkdjQfha fjzo'   fufia ))wm,sfndaOpdrS)) jQfha  fjhs'

[\q 1899/]

5'  ))u.O rgg .shy'   fldfid,a rgg .shy'   we;euz flfKla jeoE rgg .shy'   tl ;ek fkdwe,S yeisfrk uqjka fuka NsCIqyq m,sfndaaO rys;j jdih lr;a'))   ))yeisrSu hym;ah"   fydË foa lsrSu hym;ah"   m,sfndaO ke;s yeisrSu"  yeu l,ays hym;"  jevla jk foa jspdrSu"  m1oCIsKd lrAuh hk fuzjd flf,ia ke;a;yqf.a Y1uK Ou!fhda fj;s'   ffYCIf;u wm,sfndaOjdrs jkafkah hkqhs'

16 - 17

3'  ))iqÈiq ld,fhys wdydrho"  jia;1 *isjqreo( ,en)) hkafkys ))wdydr)) hkq n;a"  msgzgq"  frdgS"  ud,q"  uia hkqhs'   ))jia;1)) hkq ijeoEreuz isjqrehs'   mgzgdj,ska jshQ"  lmq kQf,ka jshQ"  liS rg mg kQ,a j,ska jshQ"  luzns,s jia;1fhka l<"  yK kQf,ka jshQ"  NXz. kuska hq;2 hk ihhs' iqÈiq ld,fhys wdydro"  jia;1o ,en hkq isjqre ,en"  msKavmd;h ,en"  )),en /ia lsrSu fkdlrkafkah)) hkq ,en"  jsË"  l2yl njg fkdmeusK"  pdgq nia lSulg fkdmeusK"  ksus;s Ydia;1 lSulg fkdmeusK"  .syshkaf.a mKsjqv f.K hdulg fkdmeusK"  ,dNfhka ,dNh fijSulg fkdmeusK"  .sySkag or oSu fyda fkdfldg"  Wk .ia oSu fyda fkdfldg"  fld< oSu fyda fkdfldg"  u,a oSu fyda fkdfldg"  kEug Wjukd foa oSu fyda fkdfldg"  weZ. .,ajk iqKq wdosh oSu fyda fkdfldg"  oeyegs oSu fyda fkdfldg"  uqyqK fidaok meka oSu fyda fkdfldg"  pdgq l:d lSu fyda fkdfldg"  ienE fndre usY1j l:d fkdfldg"  jJosNgzghka fia .sySkaf.a .2K jK!kd fkdfldg"  hkakg yer w.2K lSuz fkdfldg"  f.nzuz Ydia;1 lSu fkdfldg"  ;srsika jsoHd fkdfldg"  wXz. jsoHd fkdfldg"  kele;a jsoHd fkdfldg"  .sySkaf.a É; fufyjr fkdfldg"  .sySkaf.a foa w;kska fyda fu;kg f.khk .uka fkdfldg"  .sySkaf.a mKsjqv mk;a f.khdu fkdfldg"  fjoluz fkdfldg"  .sySkaf.a kj lu!dka; fkdfldg"  oeyefuka fifuka ,en"  wdydr tl;2 lsrSu"  mdk jrA. tl;2 lsrSu"  jia;1hka tl;2 lsrSu"  hdkhka tl;2 lsrSu"  iqjË tl;2 lsrSu"  wdusIhka tl;2 lsrSu fkdlrkafkah'   kQmojkafkah'   we;s fkdlrkafkah' hkqhs'

4'  ))fuys ta uyKf;u ikaf;daIh msKsi m1udKh okafkah)) hkafkys m1udKh oekSu hkq lreKq follska m1udKh okafkah'   ms<s.ekSfukao"  mrsfNda. lsrSfukao hkqhs'   ms<s.ekSfuka flfia m1udKh okSo"  iaj,amhla jqjo fok l,ays l2,dkqluzmdfjka"  l2,hkag lreKdfjka"  l2,drCIdj msKsi ms<s.kshs'   fndfyda fyda fok l,ays lhg mrsyrKh lsrSug m1udKjQ isjqrla ms<s.kshs'   l2i mrsyrKhg m1udKjQ msKavmd;hla ms<s.kshs'   fufia ms<s.ekSfuka m1udKh okshs'   flfia mrsfNd. lsrSfuz m1udKh okSo$   kqjKska mrSCIdfldg isjqre mrsfNda. lrhs'   YS; kik msKsi"   W#IaKh kik msKsi"  veyef,a fndk ueis"  uÈre"  iq,x"  wjz"  oSrA cd;s hk fudjqkaf.a iamY!hka kik msKsi"   yeu fjzf,au ,cAcd ia:dk uqjy lsrSu msKsio hkqfjks'

[\q 1900/]

5'  ))kqjKska mrSCIdfldg msKavmd;h mrsfNda. lrhs'   l1Svd msKsi fkdfjz"  mqreI uo jevSu msKsi fkdfjz"  ieriSu msKsi fkdjz"  huz;dla fuz YrSrhdf.a meje;au msKsi"  hemSu msKsi"  nUir rlakd msKsio fjz'   fufia mrK Èla fjzokdj kikafkus'   w,q;a Èla fjzokdj kQmojkafkus'   udf.a i;r brshjzys meje;auo"  ksjro nejzo"  fhfyka jsiSuo jkafkahhs i,ld mrsfNda. lrhs'   kqjKska mrSCIdfldg fikiqka mrsfNda. lrhs'   YS; kik msKsi"  W#IaKh kik msKsi"  ueis" uÈre" iq<x" wjz" im!doS hk fudjkaf.a iamY!h kik msKsi yeu fjzf,ysu RD;2 Nh WmÊj kik msKsi is; tlZ. lsrSfuys wef,k msKsio hkqhs'   kqjKska mrSCIdfldg .s,kami fnfy;a msrslr fiajkh lrhs'   yeu fjzf,ysu YrSrhg mSvd fok Èla fjzokdjka kik msKsi kSfrda.S nejz W;2uz nejska .s,kami fnfy;a msrslr j<Ëhs hkqhs'   fufia mrsfNda. lsrSfuz m1udKh okshs'

6'  ))ta NsCIqf;u m1udKh okafkah)) hkq fuz lreK folska m1udKh okafkah'   oek.kafkah'   wjfndaO lrkafkah hkqhs'

))fuys ikaf;daIh msKsi)) hkq fuys uyKf;u fldhs huz fyda ,efnk isjqrlska i;2gqfjhs'   fldhs huz fyda ,efnk isjqrlska i;2gqjSfuz .2Ko lshkafka fjz'   isjqre fya;2fjka iqÈiq fkdjQ fijSulgo fkdmeusfKhs'   isjqrla fkd,eno fkdief,hs'   isjqrla ,eno .scq fkdjQfha fkd.e,qfka"  fkdnei.;af;a"  wdoSkj olafklajQfha"  kslauSfuz m1{dj we;af;a mrsfNda. lrhs'

7'  ta fldhshuz fyda isjqrla ,en ikaf;daIjSfuz fya;2fjka ;ud Wiia ;kays fkd;nhs'   wkqkag wjuka fkdlrhs'   huz ta NsCIqjrfhla tys oCIjQfha"  w,i fkdjQfha"  ukd isys we;af;a fjzo"  fuz NsCIQj mqrdKjQ Wiiahhs

[\q 1901/]

o;hq;2 wdhH! jxYfhys isgsfha fjhs'   kej; uyKf;u fldhshuz fyda msKavmd;hlska fyda ikaf;daIjQfha fjhs' ikaf;daIjSfuz fya;2fjka ;ud Wiia ;kays fkd;nhs'   wkqkag wjuka fkdlrhs'   huz ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cb" fuh fufia jQfhah hk l:do hk fuzjd fj;s'   fufiao mdo f,da,Fjh we;af;a fjhs' mdo f,da,Fjh fkdjkafkah hkq mdo f,da,Fjh Ère lrkafkah'   neyer lrkafkah'   kQmokd njg muqKqjkafkah' mdo f,da,Fjfhka ÈrejQfha"  wE;ajQfha"  bj;ajQfha"  kslauqkq flfkla iSud rys; is;ska jdih lrkafkah'   yeisfrkafkah'   md,kh lrkafkah'   hefmkafkah'   jsfjzlfhka hqla;jQfjla jkafkah'   jsfjzlfhys weZMfkla jkafkah'   we;2<; is; ixisËSfuys fhÈfka"  OHdkh fkdmsrsfy,qfka"  jsoY!kdfjka hql;jQfjla jkafkah'   Y@kHd.drhkays .2K lshkafka"  OHdk lrK iqZMjQfha"  OHdkfhyso weZMfka"  yqol,djQfha"  hym;a wF:!h .re lrkafka fjhs'   ))l2l2i Ère lrkafkah"  m1udo fkdjkafkah)) hkafkys w; ms<snË l2l2io l2l2ils'   mh ms<snË l2l2io l2l2ils' w; ms<snË l2l2io l2l2ih'   mh ms<snË l2l2io l2l2ih'   w;a md fol ms<snË l2l2io l2l2ih'   wlem fofhys lemh hk ix{dj"  ld,fhys ld,h hk ix{dj"  jsld,fhys ld,h hk ix{dj"  ld,fhys jsld,h hk ix{dj"  ksjeros fofhys jerosh hk ix{dj"  jeros fofhys ksjerosh hk ix{dj"  funÌjQ huz l2l2ila"  l2l2ia lsrSula"  is; ms<snË miq;ejSula weoao"  fuh l2l2ihs'   kej;o lreKq follska isf;a miq;ejSu"  l2l2i we;s fjhs'   l< nejskao"  fkdl< nejskao hkqhs'   flfia lrK ,o nejskao"  fkdlrK ,o nejskao"  ;udg l2l2i Wmojhso"   ujsiska ldh ÈYaprs;h lrK ,oS'   ud jsiska ldh iqprs;h fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska jd.a ÈYaprs;h lrK ,oS'   u jsiska jd.a iqprs;h fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska m1dKd;h lrK ,oS'   u jsiska m1dKd;h w;a fkdyrsK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska wo;a;dodkh lrK ,oS'    ud jsiska wo;a;dodkh w;a fkdyrsk ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska   ldu usF:Hdpdrh lrK ,oS'   ujsiska ldu usF:Hdjdrh w;a fkdyrsK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska  uqidjdoh lrK ,oS'   ujsiska uqidjdoh fkdlrK ,oShhs"  ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska msiqKq nia lSu lrK ,oS'   ud jsiska msiqKq nia lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska kmqre jpk lSu lrK ,oS'   ujsiska kmqre jpk lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska ysia jpk lSu lrK ,oS'   ujsiska ysia jpk lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska  oevs f,daNh lrK ,oS'   ujsiska oevs f,daNfhka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska  jHdmdoh  lrK ,oS'   ujsiska wjHdmdoh fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska  jeros weoySu lrK ,oS'   ujsiska ksjeros weoySu fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    fufia lrK ,o nejskao"  fkdlrK ,o nejskao ;udg l2l2i Wmojhs'    h,sÈ fyda YS,hka iuzmQK! fldflf<ushs"  bJÊshhkays fkdjik ,o fodrj,a we;af;a jSushs"  fNdackfhys m1udKh fkdo;af;a jSushs"  ksos jrAcs; lsrSfuys fkdfhÈfkushs"  isys kqjKska hqla; fkdjSushs"  ujsiska i;r i;smgzGdk Ndjs;d fkdlrK ,oShhs"  ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska i;r iuHla m1Odk Ndjs;d fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska i;r RDZOsmdofhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska mZ[afpJÊshfhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'    u jsiska mxp n,fhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska ima; fndOHXz.fhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska wdhH! wIagdXz.sl ud.!h fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   Èl u jsiska fkdokakd ,oehs"  udf.a ÈlaL iuqoh m1ySk fkdjQfhahhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud.!h ujsiska fkdjvk ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   hful2g fuz l2l2i m1ySKo"  uq,ska isÌfkao"  Ydka;o"  ixisÌfkao"  bmoSug kqiqÈiqjQfhao"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao"  fyf;u l2l2ia ke;s ;eke;af;ahhs lshkq ,efnz'

4'  ))OHdkfhka hqla;jQfhao"  fndfydafldg ksos Ère lrkafkao)) hkafkys OHdkfhka hqla;jQfha hkq lreKq follska OHdkfhys fhÈfka hkqhs'   kQmka m1:u OHdkh bmoSug fyda fhÈfka" kshqla;jQfha"   kQmka  ZjS;Sh OHdkh bmoSug fyda fhÈfka" kshqla;jQfha"   ;D;Sh OHdkh"  p;2rA: OHdkh bmoSu msKsi fyda fhÈfka" kshqla;jQfha"  fufiao OHdkfhys fhÈfka hkqhs'   h,sÈ fyda Wmka m1:u OHdkh ks;r fiajkh lrhs'   jvhs'  nyq, jYfhka jvhs'   fufiao OHdkfhka hqla;jQfha fjhs'   Wmka fyda ZjS;Sh OHdkh"   ;D;Sh OHdkh"  j;2rA: OHdkh" ks;r fiajkh lrhs'   jvhs'  nyq, jYfhka jvhs'   fufiao OHdkfhka hqla;jQfha fjhs'   ))fndfydafldg ksos Ère lrkafkao)) hkq fuys uyK oji ilaukska"  jevysËSfuka *hqla;j( wdjrK Ou!hkaf.ka is; msrsisÈ lrhs'   rd;1s m1:u hduh ilaukska"  jev ysËSfuka"  wdjrK Ou!hkaf.ka is; msrsisÈ lrhs'   rd;1s uOHu hduh mdofhka mdoh tlg ;nd isys we;af;a"  ukd kqjKe;af;a"  ke.sgSfuz woyi isf;a ;nd ol2Kq miska iSyfihHdj lrhs'   rd;1s wka;su hduh ke.sg ilaukska"  jev ysËSfuka"  wdjrK Ou!hkaf.ka is; msrsisÈ lrhs hkqhs'

[\q 1903/]

5'  ))WfmCIdj ksid tlZ.jQ is;a we;af;a)) hkafkys"  ))WfmCIdj)) hkq p;2rA: OHdkfhys WfmCIdjhs'   ueoy;a luhs'   ueoy;aj ne,Suhs'   isf;a iu.;sh"  isf;a ikaisËSuhs'   isf;a uOHia: .;shhs'   ))tlZ.jQ is;a we;af;a)) hkq"  isf;a huz kej;Sula fjzo"  ;ekam;a jSula"  l,n, fkdjSula"  iu:hla"  iudOsJÊshhla"  iudOs n,hla"  iuHla iudOshla"  fjzo thhs'   ))WfmCIdj ksid tlZ.jQ is;a we;af;a)) hkq p;2rA: OHdkfhys WfmCIdj ksid tlZ. is;a we;af;a"  fkdjsiqreK is;a we;af;a"  l,n, fkdjq is;a we;af;a hkqhs'

6'  ))js;l!dosh yd ldu ix{dosho miq ;ejs,a, isËskafkah)) hkafkys ))js;l!)) kuz kj js;l!fhdahs'   ldu js;l!h"  jHdmdo js;l!h"  jsysxid js;l!h"  Z[d;s js;l!h"  ckmo js;l!h"  wur js;l!h"  wkqkag ohdj oelajSu ms<snË js;l!h"  ,dN i;aldr ia;@;s ms<snË js;l!h"  fkdleue;s nj ms<snË js;l!h"   hk fuz kj js;l!fhda fj;s'   ldu js;l!hkaf.a ldu ix{d isf;a meje;auhs'   jHdmdo js;l!hkaf.a jHdmdo ix{d isf;a meje;auhs'   jsysxid js;l!hkaf.a jsysxid ix{d isf;a meje;auhs'   h,sÈ fyda ;l!hkaf.a js;l!hkaf.a ixl,amhkaf.a wjsoHdj isf;a meje;au kqjKska fufkys lsrSu isf;a meje;auhs'   Wiiaushs is;k udkh isf;a meje;auhs'   mjg nsh fkdjSu isf;a meje;auhs'   fkdikaiqkalu isf;a meje;au hkqhs'   l2l2i hkq w; ms<snË l2l2io l2l2ih'   mh ms<snË l2l2io l2l2ih'   w;a md fol ms<snË l2l2io l2l2ih'   wlem fofhys lemh hk ix{dj"  ld,fhys ld,h hk ix{dj"  jsld,fhys ld,h hk ix{dj"  ld,fhys jsld,h hk ix{dj"  ksjeros fofhys jerosh hk ix{dj"  jeros fofhys ksjerosh hk ix{dj"  funÌjQ huz l2l2ila"  l2l2ia lsrSula"  is; ms<snË miq;ejSula weoao"  fuh l2l2ihs'   kej;o lreKq follska isf;a miq;ejSu"  l2l2i we;s fjhs'   l< nejskao"  fkdl< nejskao hkqhs'   flfia lrK ,o nejskao"  fkdlrK ,o nejskao"  ;udg l2l2i Wmojhso"   ujsiska ldh ÈYaprs;h lrK ,oS'   ud jsiska ldh iqprs;h fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska jd.a ÈYaprs;h lrK ,oS'   u jsiska jd.a iqprs;h fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska m1dKd;h lrK ,oS'   u jsiska m1dKd;h w;a fkdyrsK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska wo;a;dodkh lrK ,oS'    ud jsiska wo;a;dodkh w;a fkdyrsk ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska   ldu usF:Hdpdrh lrK ,oS'   ujsiska ldu usF:Hdjdrh w;a fkdyrsK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud jsiska  uqidjdoh lrK ,oS'   ujsiska uqidjdoh fkdlrK ,oShhs"  ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska msiqKq nia lSu lrK ,oS'   ud jsiska msiqKq nia lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska kmqre jpk lSu lrK ,oS'   ujsiska kmqre jpk lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska ysia jpk lSu lrK ,oS'   ujsiska ysia jpk lSfuka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska  oevs f,daNh lrK ,oS'   ujsiska oevs f,daNfhka je<elau fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska  jHdmdoh  lrK ,oS'   ujsiska wjHdmdoh fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    ujsiska  jeros weoySu lrK ,oS'   ujsiska ksjeros weoySu fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'    fufia lrK ,o nejskao"  fkdlrK ,o nejskao ;udg l2l2i Wmojhs'    h,sÈ fyda YS,hka iuzmQK! fldflf<ushs"  bJÊshhkays fkdjik ,o fodrj,a we;af;a jSushs"  fNdackfhys m1udKh fkdo;af;a jSushs"  ksos jrAcs; lsrSfuys fkdfhÈfkushs"  isys kqjKska hqla; fkdjSushs"  ujsiska i;r i;smgzGdk Ndjs;d fkdlrK ,oShhs"  ;udg l2l2i Wmojhs'   ujsiska i;r iuHla m1Odk Ndjs;d fkdlrK ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska i;r RDZOsmdofhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska mZ[afpJÊshfhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'    u jsiska mxp n,fhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska ima; fndOHXz.fhda fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   u jsiska wdhH! wIagdXz.sl ud.!h fkdjvk ,oyhs ;udg l2l2i Wmojhs'   Èl u jsiska fkdokakd ,oehs"  udf.a ÈlaL iuqoh m1ySk fkdjQfhahhs ;udg l2l2i Wmojhs'   ud.!h ujsiska fkdjvk ,oShhs ;udg l2l2i Wmojhs'   hful2g fuz l2l2i m1ySKo"  uq,ska isÌfkao"  Ydka;o"  ixisÌfkao"  bmoSug kqiqÈiqjQfhao"  {dkh kue;s .skafkka oejqfkao"  fyf;u l2l2ia ke;s ;eke;af;ahhs lshkq ,efnz'

7'  ))ldu js;l!dosh yd ldu ix{dosho"  l2lal2pzpho isËsfkah)) hkq ;l!ho"  ;l! ix{djo"  miq;ejs,a,o isËfkah'   lmd oukafkah'   neyer lrkafkah'   Ère lrkafkah'   ixisÌjkafkah'   kQmokd njg muqKqjkafkah hkqhs'

[\q 1904/]

16 - 19

3'  ))jpkfhka fpdaokd lrK ,oafoa"  isys we;af;a i;gqjkafkah)) hkafkys"  fpdaokd lrK ,oafoa hkq WmdOHdhjre fyda"  .2rejre fyda"  iudk WmdOHdhjre fyda"  iudk wdpdhH!jre fyda"  us;1fhda fyda"  oel l:d lrkafkda fyda"  wdY1h lrkafkda fyda fpdaokd lr;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pages 1904 ,5 , 6, 7 , 8 , & 9  are to be done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          &n bsp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           uhhs ukdfldg ixialdr Ou!h jsuikafka"  huzlsis fya;2 m1;Hhlska Wmka OrAuhla weoao"  ta ish,a, ke;sjSu msKsi mj;afkahhs ukdfldg jsuikafka hkqhs'

7'  ))iudOsu;ajQfha fyf;u wkaOldrh kikafkahhs Nd.Hj;2ka jykafia jod< fial))  hkafkys iudOsu;ajQfha hkq tlZ. is;a we;af;a"  fkdjsiqreK is;a we;af;a"  fkdle<UqK is;a we;af;a"  ixisÌfka"  iudOsJÊshh"  iudOs n,h"  iuHla iudOsh hk fuhska hqla;jQfhakqhs iudOsu;a kus'

8'  ))fyf;u wkaOldrh Ère lrkafka)) hkq rd.dkaOldrh"  fZjIdkaOldrh"  fudaydkaOldrh"   oDIags wkaOldrh"   udk wkaOldrh"   laf,aYdkaOldrh"  ÈYaprs;dkaOldrh"   wkaO lsrSu"  weia ke;s lsrSu"  fkdo;a nejz lsrSu"  m1{dj ke;slsrSu"  ke;s lsrSfuz mCIh kuzjQ ksrAjdKh ke;s lrK wkaOldrh Ère lrkafkah'   ixisËjkafkah'   neyer lrkafkah'   kQmokd njg muqKqjkafkah hkqhs'   ))Nd.Hj;a)) hkq f.#rj kduhls' Nd.Hj;2ka jykafia hkq f.#rj jpkhhs'   kej;o rd.h nsËoeuQ nejska"  Nd.Hj;2ka jykafia kus'   fZjIh nsË oeuQ nejska"  fudayh nsË oeuQ nejska"  udkh nsË oeuQ nejska"   oDIagsh nsË oeuQ nejska"   flf,ia lgq nsË oeuQ nejska"   ish,q flf,ia nsË oeuQ nejska"   oyuz rejk fnÉ nejska"   Njhkaf.a fl<jrg .sh nejska"   jvk ,o lh we;s nejska"   jvk ,o YS,h we;s nejska"   jvk ,o is; we;s nejska"   jvk ,o m1{dj we;s nejska"   fnok ,o nejska"  ))Nd.Hj;2ka jykafia)) kus'      w,am Ynzo we;s"  w,am fdaIdj we;s"  usksiqkaf.a Ynzo ke;s"  usksiqkaf.a ryia lghq;2j,g fhda.H"  jsfjzlhg iqÈiq"  jkfhys jQ"  wE; fikiqka Nckh lrK nejska ))Nd.Hj;2ka jykafia)) kus'   ,nk nejska ))Nd;Hj;a)) kus'   isjqre"  msKavdydr"  fikiqka"  .s,kami"  fnfy;a msrslr ,nk nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   wF:! rih"  jsuqla;s rih"  wOs YS,h"  wOs ps;a;h"  wOs m1{dj hk fuhska hqla; nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   OHdk i;r wm1udKh Ou! i;r wrEm iudm;a;s i;r fnÉ nejska N.jd kus'   wIagjsfudCI"  wIag wNsNdh;k"  wkqmqnzn jsydr iudm;a;s kjh fnÉ nejska N.jd kus'   ix{d Njkd oYh"  lisk iudm;a;s oYh"  wdkdmdki;sh"  wY2N iudm;a;sh"  hk fudjqkaf.ka hqla; nejska N.jd kus'   i;r i;smgzGdk"  i;r iuHlam1Odk"   i;r RDoaOsmdo"  mZ[afpJÊsh"  mZ[apn,h"  ima;fndOHXz."  wdhH! wIaGdx.sl ud.!h"  hk fuz Ou!hka fldgia l< nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   oY ;:d.; n,"   i;r ffjYdroH"  m1;siuzNsod i;r"  wNs{dih"  nqoaO Ou!ih fldgia l< nejska ))Nd.Hj;a)) kus'   ))Nd.Hj;a)) hk fuz jpkh uj jsiska fkd;nk ,oS'   mshd jsiska fkd;nk ,oS'   ifydaorhd jsiska fkd;nk ,oS'   us;1hka jsiska fkd;nk ,oS'   hyZMjka jsiska fkd;nk ,oS'   kE iyf,a kEhka jsiska fkd;nk ,oS'   Y1uK n1dyauKhka jsiska fkd;nk ,oS'   foaj;djka jsiska fkd;nk ,oS'   huz ta N.jd hk jpkh jsfudCIh fl<jrfldg we;a;ls'   Nd.Hj;ajQ nqÈjrhka jykafia,dg fndaOsuQ,fhys ij!{;d{dkh ,enSu iu.u mekjSuls'

ksoafoai md,s ksus'