Abhidhamma Pitaka

  Pali  English  Sinhala 
Source 
from 
SLTP 
Main Translation 
from the 
A. P Soyza series 
Volume 1 Dhammasaṅgaṇi  
(Mātikā) Pali English Sinhala
1 Cittuppādakaṇḍaṃ Pali English Sinhala
2 Rūpakaṇḍaṃ Pali English Sinhala
3 Nikkhepakaṇḍaṃ Pali English Sinhala
4 Aṭṭhakathākaṇḍaṃ Pali English Sinhala

Volume 2

Vibhaṅgappakaraṇa
1 Khandavibhaṅga Pali English Sinhala
2 Āyatanavibhaṅga Pali English Sinhala
3 Dhatuvibhaṅga Pali English Sinhala
4 Saccavibhaṅga Pali English Sinhala
5 Indriyavibhaṅga Pali English Sinhala
6 Paṭiccasamuppādavibhaṅga Pali English Sinhala
7 Satipaṭṭhānavibhaṅga Pali English Sinhala
8 Sammappadhānavibhaṅga Pali English Sinhala
9 Iddhipādavibhaṅga Pali English Sinhala
10 Bojjhaṅgavibhaṅga Pali English Sinhala
11 Maggavibhaṅga Pali English Sinhala
12 Jhānavibhaṅga Pali English Sinhala
13 Appamaññāvibhaṅga Pali English Sinhala
14 Sikkapadavibhaṅga Pali English (2) (3)  Sinhala
15 Paṭisambhidāvibhaṅga Pali English (2) (3)  Sinhala
16 Ñāṇavibhaṅga Pali English (2) (3)  Sinhala
17 Khuddakavatthuvibhaṅga Pali English (2) (3)  Sinhala
18 Dhammahadayavibhaṅga Pali English (2) (3)  Sinhala

Volume 3

Dhātukathāppakaraṇa
0 Mātikā Pali English (2) (3)   Sinhala
1 Saṅgahāsaṅgaha pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Saṅgahitena asaṅgahita pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Asaṅgahitena saṅgahita pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Asaṅgahitena asaṅgahita pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Sampayogavippayoga pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Sampayuttena vippayuttapadaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Vippayuttena sampayutta pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Sampayuttena sampayuttapadaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Vippayuttena vippayutta padaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Saṅgahitena sampayuttavippayutta padaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
12 Sampayuttena saṅgahita asaṅgahitapadaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
13 Asaṅgahitena sampayutta vippayutta pada niddeso Pali English (2) (3)   Sinhala
14 Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahita padaniddeso Pali English (2) (3)   Sinhala

 

Volume 4

Puggalapannati
1 Bhandagamavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Caravaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Uruvelavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Cakkavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Rohitassavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Punnabhisandavaggo  Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Pattakammavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Apannakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Macalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Asuravaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Valahakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
12 Kesivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
13 Bhayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
14 Puggalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
15 Abhavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala 
16 Indriyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
17 Patipadavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
18 Sacetaniyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
19 Brahmanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
20 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
21 Sappurisavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
22 Parisasobhanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
23 Sucaritavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
24 Kammavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
25 Apattibhayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
26 Abhinnavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
27 Kammapathavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
28 Ragadipeyyalam Pali English (2) (3)   Sinhala

 

Volume 5

Kathavattu
 1 Sekhabalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Balavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Pancangikavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Sumanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Mundarajavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Nivaranavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Sannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Anagatabhayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Theravaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Kakudhavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Phasuviharavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
12 Andhakavindavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
13 Gilanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
14 Rajavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
15 Tikandakivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
16 Saddhammavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
17 Aghatavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
18 Upasakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
19 Arannakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
20 Sonavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
21 Kimbilavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
22 Akkosakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
23 Dighacarikavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
24 Avasikavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
25 Duccaritavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
26 Upasampadavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala

 

Volume 4

Yammakappakarana
1 Ahuneyyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Saraniyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Anuttariyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Devatavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Dhammikavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Anagamivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Arahattavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Sativaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Anisamsavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Tikavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
12 Samannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala

Volume 5

Patthanappakarana
1 Dhanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Anusayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Vajjisattakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Devatavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Mahayannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Abyakatavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Vinayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Samanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Ahuneyyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala

 

Volume 5

Atthakanipata
1 Mettavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Gahapativaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Danavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Uposathavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Gotamivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Capalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Yamakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Sativaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Samannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Ragadipeyyalam Pali English (2) (3)   Sinhala

 

Volume 6
                    Navakanipata
 

1 Sambodhivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Sihanadavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Sattavasavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Samannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Khemavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Satipatthanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Sammappadhanavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Iddhipadavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Ragadipeyyalam Pali English (2) (3)   Sinhala
    Dasakanipata
1 Anisamsavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Nathavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Mahavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Upalivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
5 Akkosavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
6 Sacittavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
7 Yamakavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
8 Akankhavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
9 Theravaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
10 Upalivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
11 Samanasannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
12 Paccorohanivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
13 Parisuddhavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
14 Sadhuvaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
15 Ariyavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
16 Puggalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
17 Janussonivaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
18 Sadhuvaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
19 Ariyamaggavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
20 Aparapuggalavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
21 Karajakayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
22 Samannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
23 Ragadipeyyalam Pali English (2) (3)   Sinhala
                Ekadasakanipata
1 Nissayavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
2 Anussativaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
3 Samannavaggo Pali English (2) (3)   Sinhala
4 Ragadipeyyalo Pali English (2) (3)   Sinhala

Please send us an e-mail with comments and suggestions